Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.6. Інформаційна база економічного аналізу : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.6. Інформаційна база економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Достовірність і практична результативність економічного аналі-зу залежить від достовірності економічної інформації, її адекватно-сті у вираженні реальних господарських явищ і процесів.

Інформація — це впорядковані повідомлення про кількісний та якісний стан речей чи явищ, сукупність даних і знань про них. Вона може бути виражена за допомогою цифр, букв та інших си-мволів. У економіці інформація відображає процеси і явища гос-подарської діяльності людей, закономірності функціонування ри-нку і його складових елементів тощо. Для одержання, опрацю-вання, збереження і використання інформації витрачаються праця і матеріальні ресурси. Тому інформація має, крім споживної цін-ності, ще й вартість, яка повинна відшкодовуватися сторонніми її користувачами.

Інформація, яка використовується в економічному аналізі, має відповідати певним вимогам. До загальних вимог належать: досто-вірність інформації, необхідність і достатність її обсягу, своєчас-ність передачі і подання, порівнюваність даних за складом, у часі й просторі, доступність, гласність даних (рис. 1.4).

Для проведення комплексного економічного аналізу використо-вують такі інформаційні ресурси: нормативно-довідкова інформа-

ція; планова інформація; облікова інформація; звітно-статистична інформація; дані спеціальних обстежень.

Вимоги до формування інформаційної бази економічного аналізу

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

I

           

           

           

           

           

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

Рис. 1.4. Вимоги до формування інформаційної бази економічного аналізу

Норматиено-доеідкоеа інформація об’єднує законодавчі акти, нормативи урядових і виконавчих структур; норми, нормативи, лі-міти та інші регламенти господарських операцій. У процесі аналізу варто враховувати постійні зміни та поправки у діючій норматив-

Планоеа інформація виражена у системі планових завдань, по-казників та інших даних, які визначають поведінку суб'єктів госпо-дарювання у визначеному плановому періоді.

Облікоеа інформація утворюється за визнаними національними положеннями (стандартами) облікового процесу, за прийнятою підприємством обліковою політикою та іншими регламентами об-лікового процесу. Потреби аналізу мають суттєвий вплив на зміст і

CTPllZZ-!Z27Ztlt7opMaw* це систематизована шфо-рмація обліку та інформація спеціальних статистичних обстежень. Якісні характеристики звітно-статистичної інформації дають змогу формувати діапазон аналітичних досліджень та їх результативність. Інформаційна база спеціальних обстежень формується при відсут-ності потоку стандартизованої інформації та при зміні методики аналізу на запит користувачів. До неї входять дані фотографії та

хронометражу робочого часу, спеціальних замірів, проведених ін-терв'ю тощо.

Виділяють зовнішні і внутрішні джерела інформації.

Зоенішні джерела даних аналізу: спеціалізовані окремі видан-ня (бюлетені агентств з маркетингових досліджень, бюлетені агентств стратегічного планування і прогнозування, дослідження інституту ринкових реформ тощо); вторинні видання (бюлетені статистики, баланси банків, бюлетені міжнародних інформаційних агентств); спеціальні джерела (соціологічного опитування, вибірко-

RITX ООСТР^ЇСРТ-ГТ-* ТЯ 1Т-Г   і

Внутрішні джерела інформації для аналізу: статут господа-рюючого суб'єкта та документи про його реєстрацію; протоколи засідань ради директорів, зборів акціонерів та інших органів управ-ління; документи, які регламентують облікову політику; бухгалтер-ські документи; статистична звітність; документи планування дія-льності суб'єкта господарювання; контракти, договори, домов-леності; внутрішні інструкції, звіти експертів та аудиторів; матеріа-ли інвентаризації, перевірок контролюючих органів тощо.