Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕИКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕИКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

1.         Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знан-ня, 2008. — 263 с.

2.         Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория зкономического анализа: Учебник. — 4-е изд. доп. и перераб. — М.: Финансьі и статистика. 2002. — 416 с.

3.         Гадзевич О. I. Основи економічного аналізу і діагностика фінансо-во-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 180 с.

4.         Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2007. — 191 с.

5.         Доля В. Т. Зкономический анализ: учебное пособие / В. Т. Доля. — 2-е изд., испр. и доп. — К. : Кондор, 2007. — 224 с.

6.         Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / Т. Д. Костенко [та ін.]. — 2-ге вид., перероб. и доп. — К.: Центр учбової літерат.ри, 2007. — 400 с.

7.         Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. 3. Бурчевсь-кий, М. I. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

8.         Загородній В. Г., Мних Є. В., Руднщький В. С. Облік, аналіз та ау-дит. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 618 с.

9.         Івахненко В. М. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник/ В. М. Івахненко. — К.: КНЕУ, 2006. — 232 с.

 

10.       Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник / В. М. Івахненко. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 261 с.

11.       Іванова Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та прак-тика: Навчальний посібник. — Київ: Лібра. 2002. — 72 с.

12.       Каменська Т. О. ma ін. Облік, аналіз та внутрішній аудит витрат ви-робництва: Навч. посіб. / Т.О. Каменська, 1.1. Пилипенко, О. Ю. Редько. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. — 128 с.

13.       Кармазін В. А., Савицька О. М. Економічний аналіз: Практикум. — К.: Знання, 2007. — 255 с.

14.       Кіндрацька Г. I., Білик М. С, Загородній А. Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. — К.: Знання, 2008. — 487 с.

15.       Ковальчук М. I. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Шдручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 390 с.

16.       Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» / Укл.: Глуха-рєв С. М. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 118 с.

17.       Купалова Г. I. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Г. I. Купалова. — К.: Знання, 2008. — 639 с.

18.       Лазаришина I. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методоло-гія, практика. — Рівне.: НУВГП, 2005. — 369 с.

19.       Литвш Б. М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Б. М. Ли-твин, М. В. Стельмах. — К. : Хай-Тек Прес, 2008. — 336 с.

20.       Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Навчальний посіб-ник. — К.: Кондор, 2009 — 128 с.

21.       Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підруч-ник. —К., 2008. — 513 с.

22.       Мних Є. В. Економічний аналіз. Підручник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 412 с.

23.       Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Курс лек-цій / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М. М. Шигун. — Житомир: ПП «Рута», 2004. — 352 с.

24.       Мошенський 3. С, Олійник О. В. Економічний аналіз: Шдручник / Ф. Ф. Бутинець (відп. ред). — 2-ге вид., доповн. і перероб. — Житомир: ПП «Рута», 2007. — 704 с.

25.       Парасій-Вергуненко I. М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, ме-тодологія, практика: Монографія. — К.: КНЕУ, 2007. — 360 с.

26.       Попов В. М., Ляпунов С. 77., Филиппов В. В., Medeedee Г. В. Ситуа-ционньій анализ бизнеса и практика принятия решений: Учеб. пособие для вузов. — М., 2001. — 384 с.

27.Поповенко Н. С, Бельтюков Є. А., Акіменко Н. В., Лапін О. В. Тех-ніко-економічний аналіз: Навч. посібник / Н. С Поповенко (ред.), Є. А. 8ельтюков (ред.). — О.: ОНПУ, 2006. — 135 с.

Т&.Попович 77. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарю-вання: Підручник. — К.: Знання, 2008. — 630 с.

29.Приймак В. I. Математичні методи економічного аналізу: навчаль-ний посібник / В I Приймак. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 296 с.

30.Прокопенко I. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: на-вчальний посібник / I. Ф. Прокопенко, В. I. Ганін. — К. : Центр навчальної літератури, 2008. — 430 с.

31.       Прокопенко 77. Ф. Компьютеризация зкономического анализа (теорія, практика). — К.: ЮНИТИ, 2006. — 412 с.

32.       Савщька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2007. — 668 с.

33.       Соколова Г. Н. Информационньіе технологии зкономического ана-лиза. М.: ЛТД, 2007. — 560 с.

34.       Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового під-приємства. — 3-ге вид., стер. — К.: Алеута, 2007. — 485 с.

35.Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Є. К.Бабець, М. I. Гор-лов, С. О. Жуков, В. П.Стасюк. — К.: Професіонал, 2007. — 379 с.

36.       Федорова Г. В. Информационньіе технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита. — М.: Омега — Л, 2006. — 304 с.

37.       Циглик I. I. Кропеяьнщька С. О. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч. осібник. — Київ: Центр навч. літератури, 2004. — 124 с.

 

38.       Череп А. В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. — К.: Кон-дор, 2006. — 160 с.

39.       Чигршська О. С. Теорія економічного аналізу: Посіб. для вузів / О. С. Чигринська. — К.: Центр навч. л-ри, 2006. — 232 с.

40.       ІІІарапов О. Д, Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.

41.       Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 194 с.

42.       Шило В. 77., Верхоглядова Н. I., Ільіна С. Б., Темченко А. Г., Бра-дул О. М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприюмства. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 240 с.

43.Шубіна С. В., Торяник Ж. I. Економічний аналіз: Практикум. — К.: Знання, 2007. — 230 с.

44.Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посіб. — Л.: ЛБІ НБУ, 2006. — 254 с.

ЗМІОТ

Передмова

 

3

 

1. МЕТОДОЛОПЧНА ОСНОВА

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

5

1.1.      Економічний аналіз як наука                       5

1.2.      Принципи, предмет, об’єкти, функції та завдання економічного аналізу                     8

1.3.      Види економічного аналізу             10

1.4.      Метод і прийоми економічного аналізу                 20

1.5.      Системний підхід у побудові комплексної методи-

ки економічного аналізу                  32

1.6.      Інформаційна база економічного аналізу               40

1.7.      Організація аналітичної роботи на підприємстві ....        42 Контрольні запитання і завдання                      50

2. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОПЇ АНАЛІТИЧНОГО

ПРОЦЕСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ . .          52

2.1.      Застосування інформаційних технологій у економі-чному аналізі                     52

2.2.      Особливості розвитку програм автоматизації еко-номічного аналізу               54

2.3.      Системи комп’ютеризації економічного аналізу ....   61

2.4.      Економічні моделі процесу створення інформацій-

ної системи підприємства      72

Контрольні запитання і завдання       75

3.         ЗМІСТI РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

3.1.      Фінансовий аналіз як основа прийняття управлін-ських рішень              77

3.2.      Основні користувачі фінансової інформації               81

3.3.      Використання системи показників для оцінки фі-нансового стану підприємств            83

3.4.      Особливості проведення фінансового аналізу          84

Контрольні запитання і завдання       86

4.         АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ШДПРИЄМСТВА       87

4.1.      Зміст та завдання аналізу фінансового стану під-приємства          87

4.2.      Аналіз балансу, як основна складова фінансового аналізу              89

4.3.      Структурний аналіз активів і пасивів підприємств. . . 104

 

4.3.      Аналіз структури активів     105

4.4.      Аналіз структури пасивів     110

4.5.      Особливості оперативного економічного аналізу фінансового стану підприємств     114

Контрольні запитання і завдання   117

5.         АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІШДПРИЄМСТВА. ... 118

5.1.      Оцінка фінансової стійкості підприємства 118

5.2.      Аналіз платоспроможності та ліквідності підприєм-ства            120

5.3.      Аналіз кредитоспроможності підприємства         129

5.4. Прогнозування фінансового стану      134

Контрольні запитання і завдання   136

6.         АНАЛІЗ ФШАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ШДПРИЄМСТВА     138

6.1.      Зміст, завдання і джерела інформації аналізу фінан-сових результатів   138

6.2.      Аналіз і оцінка рівня та динаміки показників при-бутку  140

6.3.      Аналіз і оцінка виробничого та фінансового ліве-риджу 147

6.4.      Аналіз використання прибутку       149

6.5.      Аналіз показників рентабельності  150

Контрольні запитання і завдання   154

7.         АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІШДПРИЄМСТВ .... 156

7.1.      Зміст і завдання аналізу виробничої діяльності під-приємств    156

7.2.      Аналіз обсягів виробництва продукції       157

7.3.      Аналіз асортименту і структури випуску продукції. . 159

7.4.      Аналіз ритмічності виробництва    164

7.5.      Аналіз якості продукції         167

Контрольні запитання і завдання   171

8.         АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ

ШДПРИЄМСТВА     172

8.1.      Аналіз забезпеченості підприємства персоналом. . . . 172

8.2.      Аналіз показників соціальної захищеності праців-ників підприємства 175

8.3.      Аналіз використання фонду робочого часу           177

8.4.      Аналіз продуктивності праці           181

8.5. Аналіз фонду заробітної плати 185

Контрольні запитання і завдання   188

9.         АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШДПРИЄМСТВА

ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ

ЇХ ВИКОРИСТАННЯ          189

9.1.      Мета і завдання аналізу основних засобів 189

9.2.      Аналіз забезпечення підприємства основними засо-бами         190

9.3.      Аналіз відтворення основних засобів підприємства. . 192

9.4.      Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів підприємства 196

9.5.      Резерви збільшення випуску продукції, фондовід-

дачі і рентабельності основних засобів      200

Контрольні запитання і завдання   202

10.       АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

ТА ЕФЕКТИВНОСТІЇХ ВИКОРИСТАННЯ         203

10.1.    Цілі, завдання і джерела інформації аналізу мате-ріальних ресурсів підприємства      203

10.2.    Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами   206

10.3.    Оцінка ефективності використання підприємством матеріальних ресурсів     210

Контрольні запитання і завдання   214

11.       АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ, ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО,

I РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ          215

11.1.    Зміст, завдання та об’єкти аналізу собівартості продукції           215

11.2.    Аналіз витрат на виробництво за елементами та статтями       219

11.3.    Аналіз собівартості окремих видів продукції         223

11.4.    Аналіз реалізації продукції та виконання договір-

них зобов’язань        224

11.5.    Аналіз резервів виробництва та реалізації продук-

ції        227

Контрольні запитання і завдання   228

12. АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ШДПРИЄМСТВА . 229

12.1.    Сутність і структура надходження грошових по-

токів підприємства   229

12.2.    Методика проведення аналізу грошових потоків . . . 232

10.2.    Аналіз динаміки грошових потоків підприємства . . 235

12.2.    Аналіз збалансованості грошових потоків 239

12.3.    Аналіз інтенсивності й ефективності грошового потоку 241

12.4.    Оптимізація грошових потоків підприємства       242

Контрольні запитання і завдання   246

Тестовий контроль   247

Завдання для перевірки знань        265

Глосарій термінів      291

Списоквикористаноїтарекомендованоїлітератури           303

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ЧЕРНИШ   Світлана Степанівна

кандидат економічних наук, завідувач кафедри аудиту і аналізу

Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Тернопільського національного економічного університету

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 03.08.2010. Формат 60X84 4/іб

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.

Умовн. друк. арк. 17,55. Наклад - 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23 м. Київ 04176

тел./факс 044-425-01-34

тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95

800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво сóб’єêта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006