Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

магниевый скраб beletage

Адміністративні витрати — це загальногосподарські витрати, які виник-ли протягом звітного періоду в процесі діяльності підприємства у зв'язку з його управлінням та обслуговуванням.

Активи — ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Акція — це вид цінного паперу без установленого строку обігу, який під-тверджує участь ії власника у формуванні статутного капіталу акці-онерного товариства, підтверджує право на участь в управлінні ак-ціонерним товариством, дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів і право на участь в розподілі майна при ліквідації

AMOV^S^Z^IM^^O^ вартості, яка амортизується, необо-ротних активів протягом строку їх корисного використання (експлу-

ЯТЯ ТТ11 і

Асортимент продукції — це перелік найменувань виробів із вказівкою

одиниць вимірювання кожного з них. Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на пе-

вну дату його активи, зобов'язання та власний капітал. Бухгалтерська звітність — звітність, що складається на підставі даних

бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користу-

вачів. Бюджетування — це процес планування виробничо-господарської діяль-

ності підприємства, процес розробки, виконання, контролю та аналі-

зу фінансового плану, який охоплює всі сторони діяльності госпо-

дарської структури, що дозволяє зіставити всі витрати і отримані

результати на наступний період. Бюджет виробництва — виробнича програма, яка визначає заплановані

номенклатуру та обсяг виробництва продукції в бюджетному пері-

оді. Валюта звітності — грошова одиниця України. Валютний  курс— установлений Національним  банком України курс

грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. Вартість, яка амортизується — первісна або переоцінена вартість необо-

ротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного ка-піталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення

ВитратаСГз^одатТнап^буток - загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка обчислена з облікового прибутку (збит-ку) і складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податково-

Витрати на збут — виграти, що виникли протягом звітного періоду в процесі операційної діяльності підприємства, пов'язані з реалізаці-

Витрати ^^Хл^^^^^^^іпо^яшшх з придбан-ням фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових компле-ксів та іншими платежами за наслідками інвестиційної діяльності підприємства.

Витрати операційної діяльності — сума витрат, які виникли в результаті операційної діяльності і виражені собівартістю реалізованої продук-ції (товарів, робіт, послуг) та іншими витратами, що виникли протя-гом звітного періоду в процесі операційної діяльності підприємства.

Витрати майбутніх періодів — витрати, що здійснює суб' єкт господарю-вання у поточному періоді з метою отримання вигод чи погашення зобов'язань у майбутньому (витрати на освоєння нових виробництв, сплачені авансом орендні платежі, витрати на оплату страхової о

Витрати фінансової діяльності — сума витрат, пов'язаних з погашенням

відсотків за позиками, сплатою дивідендів та іншими платежами за

наслідками фінансової діяльності підприємства. Власний каштал — частина в активах підприємства, що залишається піс-

ля вирахування його зобов'язань. Втрати від участі в капіталі — зменшення вартості інвестицій (в асоці-

йовані, дочірні або інші підприємства), облік яких ведеться за мето-

Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках в банках та депозити до

запитання. Грошові потоки підприємства — це сукупність розподілених у часі над-

ходжень і витрат грошових коштів, зумовлених його господарською

7Т1Я ТТТЇТТІ ОТТО

Група нематеріальних активів — сукупність однотипних за призначен-

ням та умовами використання нематеріальних активів. Група основних засобів — сукупність однотипних за технічними харак-

теристиками, призначенням та умовами використання необоротних

матеріальних активів. Гудвіл — перевищення вартості придбання над часткою покупця у спра-

ведливій вартості придбаних ідентифікованих активів тазобов'язань

Дата балансу — дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.

Дата придбання — дата, на яку контроль за чистими активами і діяльніс-тю підприємства, що купується, переходить до покупця.

Дебітори — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій за-боргували підприємству певну суму грошових коштів, їх еквівален-тів або інших активів.

Дебіторська заборгованість — сума заборгованості дебіторів підприємс-

Дейта^^ (fining) це хип анал.ичних дод™, яК1 шдхри-мують рішення, розшукуючи за прихованими шаблонами (patterns) інформацію в базі даних. Цей пошук може бути зроблений або ко-ристувачем (тобто тільки за допомогою виконання запитів) або ін-телектуальною програмою, яка автоматично розшукує в базах даних і знаходить важливі для користувача зразки інформації. Відповіді на інформаційні запити подаються в бажаній для користувача формі

Д^щ^^^^^^^я^Г^оЩ^ мгж учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Довгострокова дебіторська заборгованість сума дебіторської забор-гованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові зобов'язання — усі зобов'язання, які не є поточними зо-

Додатковий вкладений капітал — сума, на яку вартість реалізації випу-

щенихакцшперевищуєїхномшальнувартість. Дослідження — заплановані підприємством дослідження, які проводяться

ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та тех-

нічних знань. Доходи — збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів

або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного

капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків влас-

ників). Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      зага-

льна сума надходжень від продажу за результатами операційної дія-

льності без вирахування наданих знижок, повернення проданих то-

ДожідУііЗ^йн^їїй- надходження грошових копггів В ре-зультаті відшкодування втрат страховими компаніями, благодійні внески та інші, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Дохід від участі в капіталі — сума доходу, отриманого від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Дохід інвестиційної діяльності — дохід від реалізації фінансових інвес-тицій, необоротних активів, майнових комплексів, отримані відсот-ки і дивіденди та інші надходження від інвестиційної діяльності.

Дохід майбутніх періодів — наперед отримані платежі за роботи, послу-ги, які будуть виконані у майбутньому, попередня орендна плата тощо.

Дохід фінансової діяльності сума надходжень власного капіталу, отриманих позик та інших доходів фінансової діяльності.

Дохід чистий від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) різниця між загальною сумою доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та сумами нарахованих податків, зборів, знижок та інших

ТТТТЯТР'ЇКІR    ЯКЧ  ТТ1 ТТТТЯТ^ЯТОТТЇ RUTIJIX VRJITTTTTO 'ї  7TOXOJTV

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові ВИСОКОШКВІДШ фшан-сові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Економічний аналіз — це система спеціальних знань для дослідження зміни і розвитку економічних явищ, процесів у їх взаємозв'язку та взаємозумовленості, що визначається суб'єктивними та об'єктивними причинами з метою забезпечення цільового управлін-

Елементи витрат — сукупність економічно однорідних витрат.

Елімінування — це логічний метод, за допомогою якого абстрагується вплив низки факторів, які впливають на зміну досліджуваного пара-метра, і залишається в оцінках один, вплив якого вимірюють шля-хом послідовної заміни його базового значення на значення порів-няльної характеристики і зіставлення з попереднім результатом.

Забезпечення — зобов'язання з невизначеними сумою або часом пога-шення на дату балансу.

Запаси — активи, які:

•          утримуються для подальшого продажу за умови звичайної діяльнос-ті;

•          перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

•          утримуються для споживання під час виробництва продукції, вико-нання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Збиток — перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання

якого були здійснені ці витрати. Звичайна діяльність — будь-яка основна діяльність підприємства, а та-

кож операції, що ії забезпечують або виникають внаслідок ії прове-

дення. Звіт про власний капітал — звіт, який відображає зміни у складі власно-

го капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надходження і

видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у

звітному періоді. Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати та фінансові

результати діяльності підприємства. Зменшення корисності — втрата економічної вигоди в сумі перевищення

залишкової вартості активу над сумою очікуваною відшкодування. Знос необоротних активів       сума амортизації об’єкта необоротних ак-

тивів з початку їх корисного використання. Зобов'язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок ми-

нулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призве-

де до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі еконо-мічні вигоди.

Інвестиції— довгострокові вкладення з метою утворення нових і модер-нізації діючих підприємств, освоєння новітніх технологій та нової техніки, приросту виробництва і одержання прибутку.

Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних ак-тивів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою части-ною еквівалентів грошових коштів.

Іноземна валюта — валюта інша, ніж валюта звітності.

Інформаційне забезпечення (13) — процес забезпечення інформацією. Сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рі-шень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі (ІС) у процесі ії функціо-

TTA/TJQ TJTJCT

Історична (фактична) собівартість (принцип підготовки фінансової звітності) — визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

Комплексна економічна оцінка є характеристикою, яку отримують при одночасному й узгодженому вивченні сукупності параметрів, які ві-дображають всі або більшість аспектів зміни та розвитку економіч-них явищ і процесів. Вона вмішує загальні висновки про результати

KourpZb^^m^ir^Z^m^coBY, господарську і комерцшну політику підприємства з метою одержання вигід від його діяльності.

Користувачі звітності — фізичні та юридичні особи, що потребують ін-формації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Кредитоспроможність суб'єкта господарювання — наявність у нього пе-редумов для отримання кредиту та його вчасного повернення у тер-

Ліверидж — важіль впливу на зміну структури активів і пасивів з метою отримання приросту прибутку.

Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необорот-них активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (лік-відацією).

Макроекономічний аналіз — дослідження темпів економічного зростан-ня та структурної перебудови економіки; стану та перспектив розви-тку товарного і фінансового ринків, а також ринків праці; виявлення основних макроекономічних пропорцій та індикаторів макроеконо-мічної нестабільності (інфляції і безробіття), стану Державного бю-джету і платіжного балансу тощо. Результатом макроекономічного аналізу є: оцінка, висновки та пропозиції щодо змін економічної по-літики; напрацювання механізмів державного регулювання економі-чних відносин господарюючих суб'єктів на внутрішньому і зовніш-ньому ринках; розроблення цільових програм стратегічних та індикативних планів економічного зростання та ін.

Матеріальні ресурси — сукупність предметів праці, що використовують-ся в економіці країни у процесі виробництва матеріальних благ і по-слуг.

Метод економічного аналізу — науковий спосіб вивчення, становлення та розвитку господарських явищ і процесів; сукупність прийомів і способів дослідження господарської діяльності будь-якого економі-чного об'єкта шляхом виявлення і визначення взаємозв'язку та змі-ни його параметрів, кількісного й якісного вимірювання впливу

дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різ-ниця між доходами за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефе-ктивної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за

Метод участі в капіталі — метод обліку інвестицій, згідно з яким балан-сова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному ка-піталі об'єкта інвестування.

Мікроекономічний аналіз — аналіз господарської діяльності первинних ланок економіки — підприємств, установ і організацій. Він спрямо-ваний на моделювання чи оцінювання результатів діяльності суб'єктів господарювання за всіма параметрами їх поведінки у вну-трішньому та зовнішньому економічних середовищах. За результа-тами мікроекономічного аналізу створюється інформаційне забезпе-чення внутрішньогосподарської ієрархії управління за всіма часовими формами (у проектуванні стратегічних рішень, оператив-ному менеджменті та при підведенні підсумків змін в економічній системі).

Моральний знос (техніко-економічне старіння основних засобів) — це процес знецінення діючих засобів праці до настання їх повного фі-зичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу.

Надзвичайна подія подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства та не очікується, що вона повторювати-меться періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Надзвичайні доходи (див. доходи від надзвичайних подій).

Надзвичайні витрати (див. втрати від надзвичайних подій).

Нарахування та відповідність доходів та витрат (принцип підготовки фінансової звітності) для визначення фінансового результату звітного періоду варто зіставити доходи звітного періоду з витрата-ми, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому дохо-ди і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виник-нення, незалежно від часу надходження та сплати грошей.

Негативний гудвіл — перевищення вартості частки покупця у справед-ливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над

Иш^^^и^^^ш^^^гив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з

метою використання протягом періоду більше одного року (або од-ного операційного циклу, якщо він перевишує один рік) для вироб-ництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду ін-

НеоборотаГак™ - усі активи, що не є оборотними.

Неоплачений капітал — сума заборгованості власників (засновників) за

внесками до статутного капіталу. Непрямі витрати — витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо

НереалЬоваХпртб^^

цій — прибутки та збитки, які виникають внаслідок внутрішньогру-пових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, по-слуг тощо) і включаються до балансової вартості активів підпри-

НесприМятлВиві контракти — контракти, у виконанні яких підприємство не зацікавлено внаслідок їх збитковості або інших причин та готове

Нормальн; потужність- очжуваний середшй обсяг діяльності, що мо-же бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства про-тягом кількох років або операційних циклів з урахуванням заплано-ваного обслуговування виробництва.

Оперативний (поточний) економічний аналіз полягає у забезпеченні управління своєчасною дієвою інформацією про зміну економічної ситуації, причини цієї зміни, відхилення від регламентованих пара-метрів з метою своєчасного вироблення рішень, спрямованих на по-передження та усунення негативних змін і ефективне маневрування ресурсами та капіталом.

Обачність (принцип підготовки фінансової звітності) згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, пови-нні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню

Об’с^^^шш^-з^^^^рю^ тдприємств у результат!

приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок одержан-

ня контролю одним підприємством над чистими активами та діяль-

ністю іншого підприємства. Об’єкт витрат — продукція, роботи, послуги або вид діяльності підпри-

ємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом

Об’єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функ-цій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а ком-плекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно. Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих

частин може визнаватися в  бухгалтерському обліку як окремий

об'єкт основних засобів. Облікова оцінка — попередня оцінка, яка використовується підприємст-

вом з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними

періодами. Облікова політика — сукупність принципів, методів та процедур, які ви-

користовуються підприємством для складання та подання фінансо-

вої звітності. Обліковий прибуток (збиток) — сума прибутку (збитку) до оподатку-

вання, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про

фінансові результати за звітний період. Оборотні активи — грошові кошти та їх еквівалент, що не обмежені у

використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи

споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти

ОбтяжлГиі'контракт^контракт, витрати (яких не можна уникнути)

на виконання якого перевишують очікувані економічні вигоди від

цього контракту. Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші

види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою діяльністю. Операційна діяльність інша       операції пов'язані з реалізацією інших

оборотних активів, іноземної валюти, операційною орендою активів,

Опера7йЗрНе"-°оршда S^^^^^^ ^™^ "'

Операційний ліверидж — регулювання постійних витрат для збільшення прибутку фірми.

Операційний цикл — проміжок часу між придбанням запасів для здійс-нення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів та послуг.

Операція в іноземній валюті — господарська операція, вартість якої ви-значена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

Основна діяльність — операції, пов'язані з виробництвом або реалізаці-єю продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою ство-рення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надан-ня послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення ад-міністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року

n(c)B0^3S^Sp^^a^^^roofai^-_HopMaii.B-

но-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечить міжнародним ста-

ПайовиДйкТаапітал — сукупність коштів фізичних та юридичних осіб (па-йових внесків), добровільно розміщених у товаристві для здійснення

його господарсько-фінансової діяльності згідно із засновницькими документами. Первісна вартість — історична (фактична) собівартість необоротних ак-тивів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших акти-вів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення)

ПеріодНичнкТьТН(принТципВпідготовки фінансової звітності) припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою

Шато^^^&їїїи^^- Це здатшсть тдприємства в пов-ному обсязі та в строк погашати всі свої зобов'язання, фінансувати свою діяльність та покривати непередбачувані борги за рахунок внутрішніх і зовнішніх коштів, забезпечувати оптимальну структуру зобов'язань та належну їх якість, відповідно до структури активів та їх якості, виділених за здатністю перетворення в гроші, а також бра-ти на себе юридичну відповідальність за свої зобов'язання та їх по-

nVTTTPTTTT ст

Повне висвітлення (принцип підготовки фінансової звітності) фінан-сова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та по-тенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на ії основі.

Послідовність (принцип підготовки фінансової звітності) передба-чає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної об-лікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунто-вана і розкрита у фінансовій звітності.

Поточна дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованос-ті, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде по-

ПоточТЖ^га^&І^^^^поташені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протя-

звітності) — операції повинні обліковуватись відповідно до їх сут-ності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Прибуток — це частина чистого доходу, який безпосередньо одержують підприємства після реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал і ризик підприємницької діяльності. Кількісно він становить різницю між сукупними доходами (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку та інших відрахувань з виручки в бюдже-тні та небюджетні фонди) і сукупними витратами звітного періоду.

Придбання (викуп) — об'єднання підприємств — це акт, в результаті якого покупець набуває право контролю над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийн-яття на себе зобов'язань або випуск акцій.

Примітки до фінансових звітів — сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Принцип бухгалтерського обліку — правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при ві-дображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Продуктивність праці — це якісний показник використання трудових ре-сурсів, який вважають одним із найважливіших узагальнених показ-ників діяльності кожного підприємства.

Відсотки — плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.

Резервний капітал — сума резервів, створених відповідно до чинного за-конодавства або засновницьких документів за рахунок нерозподіле-ного прибутку підприємства.

Рентабельність — це ступінь дохідності, вигідності, прибутковості бізне-су. її вимірюють за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерцій-ної, інвестиційної тощо), вигідність виробництва продукції і послуг

РетроспективнЩнаступний) аналіз - системне, комплексне досшджен-ня результатів господарської діяльності підприємства або інших об'єктів, за наслідками^їх розвитку у певному аналітичному періоді (рік, квартал, місяць). Иого мета полягає в об'єктивній оцінці стану економіки, діагностиці невикористаних резервів та упущеної виго-ди, виявленні прорахунків у роботі та їх винуватців, а також пошук можливостей мобілізації резервів прогресивного розвитку.

Ринкова вартість фінансової інвестиції — сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку.

Ритмічність виробництва — це чітка, стійка та збалансована діяльність підприємства, яка дозволяє рівномірно випускати продукцію і вико-нувати свої зобов'язання перед споживачами.

Розкриття — надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінан-сової звітності.

Розробка — застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або суттєво вдосконале-них матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їх серійного виробництва чи використання.

Рух грошових коштів — надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Системний економічний аналіз — сукупність наукових методів і прак-тичних прийомів розв'язання складних економічних проблем. Грун-тується на використанні категорії системи як єдності взаємо-пов'язаних елементів, які спільно діють для досягнення загальної мети.

Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін ак-тиву, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Стаття — елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, встанов-леними положеннями (стандартами).

Статутний капітал — зафіксована у засновницьких документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Стратегічний економічний аналіз — дослідження еконрмічної системи за параметрами, які визначають ії майбутній стан. Иого особливість полягає у проекції минулого і теперішнього стану об'єкта на перс-пективу, враховуючи спадковість чи повну стійкість зміни економі-чних показників.

Строк корисного використання (експлуатації) очікуваний період ча-су, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано)

Сума о^™гГ^™^™-^^ (PISHSO очжує до відшкодування вартості необоротного активу під час його майбут-

Сума ^^^T^^^^1^^^^^^^^-

лентів,   яка,   як   очікується,   буде   сплачена   для   погашення   зо-

рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтер-ського обліку та керівництвом підприємства. Суттєвий вплив — повноваження брати участь у прийнятті рішень з фі-нансової, господарської та комерційної політики об'єкта інвесту-вання без здійснення контролю цієї політики.

Теперішня вартість — дисконтована сума майбутніх платежів (за вира-хуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльно-сті підприємства.

Тимчасова різниця — різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу, або зобов'язання відповідно.

Фактори — це причини, потенційні сили, які впливають на зміну окремих показників чи їх систему. Вони мають об'єктивний і суб'єктивний характер впливу. Фактори в економічному аналізі класифікують на

ФізичнийТ»Г"спїцювНанням) основних засойв - втрата ними техшко-експлуатаційних властивостей внаслідок їх використання або впли-

Фінан^вТХлТнктГ^даяльшсть, яка призводить до змш розмфу і складу власного та запозиченого капіталу підприємства.

Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період.

Фінансова стійкість підприємства це здатність суб'єкта господарю-вання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх акти-вів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого ризику.

Фінансовий стан — сукупність показників, які відображають здатність (спроможність) підприємства розрахуватися за борговими зо-бов'язаннями. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підпри-ємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізични-

Фінансові інвестиції — активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання варто-

ФунК;^™нТУвартісНнТйХ ГнТліз^ФВА^^комплексне дослідження функцій об'єкта (продукції, технологічних процесів, виробничих та інших систем) з метою мінімізації затрат на стадіях його проекту-вання, виробництва й експлуатації при збереженні чи підвищенні використання ним своїх функцій і збільшення його корисності для споживачів.

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізації.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості — сума пото-чної дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) з вира-хуванням резерву сумнівних боргів.

Чисті активи — активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

Якість продукції сукупність властивостей і характеристик продукції (або послуг), яка забезпечує задоволення встановлених або передба-чуваних потреб.