ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

1. Вшначити способом абсолютних різниць, кількісний вплив факто-рів на середньорічний виробіток одного працюючого, коли відомо (дані табл. «Аналіз продуктивності праці одного працюючого»):

 

Показники     Минулий період       Звітний період          Зміни

Питома вага робітників у за-гальній кількості ПВП                                

Середньорічний       виробіток одного робітника, тис.грн                                

АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІОДНОГО ПРАЦЮЮЧОГО

 

Показники     Одиниця виміру       Минулий період       Звітний пе-ріод         Зміни

Середньорічний     виробіток одного робітника   тис. грн          520      530     

Питома вага робітників у за-гальній кількості ПВП          коеф.   0,68     0,65    

Чисельність працюючих      чол.     152      150     

2.  Визначити, які види порівнянь можливі, якщо є такі дані: На підприємстві А трудомісткість виробництва продукції (в нормо-годинах) становила: за планом — 30 зазвітом — 35 за минулий звітний період — 37

Ha аналогічному підприємстві Б трудомісткість дорівнювала 29. Яке призначення можливих порівнянь?

3.         За даними підприємства обчисліть середній період погашення де-

біторської заборгованості і порівняйте з прийняттям на підприємстві

середнім періодом погашення заборгованості покущями. Зробіть аналі-

тичні висновки.

Обчислення виконайте за формулою:

Середній        період        погашення        заборгованості,        днів        = заборгованість покущівУ.360 обсяг реалізації

На балансі підприємства за I півріччя заборгованість покупців — 270 тис. грн, а товару продано на 5 400 тис. грн. Середній період погашен-ня заборгованості на підприємстві — 9 днів.

4.         За нижче наведеними даними необхідно визначити результат від

операційної діяльності:

а)         валовий прибуток — 275 тис. грн;

б)         доходи від операційної оренди — 15 тис. грн;

в)         одержані пені, штрафи — 8 тис. грн;

г)         адміністративні витрати — 87 тис. грн;

д)         витрати на збут — 38 тис. грн;

е)         інші операційні витрати — 3 тис. грн.

5.         За наведеними даними обчисліть середній період оплати рахунків

постачальникам за формулою

середній період оплати        заборгованість постачальникам х 360

рахунків постачальникам, днів       річні закупки

1.         Заборгованість постачальникам — 275 000 грн.

2.         Річні закупки — 3 000 000 грн.

3.         80 % товарів куплено без оплати на місці (дані про річні закупки сировини, матеріалів не повідомляються у фінансових звітах, тому для розрахунку шуканого показника потрібно знати, за яку частку закупок гроші на місці не сплачуються; у поданому прикладі — 80 %).

4.         Середній період оплати рахунків по галузі, в якій працює підприєм-ство, — 42 дні.

6.   За нижче наведеними даними необхідно:

а)         дати оцінку рентабельності продажу;

б)         скласти відповідні висновки.

Звітний період          Зміни

 

Показники     Минулий період       за біз-

нес-

планом           фактич-но      щодо біз-нес-плану   щодо мину-лого періоду

Чистий     прибу-ток, тис. грн        853      900      911                 

Виторг від реа-лізації    продук-ції, тис. грн          11 675 12 320 12 500            

Рентабельність продажу, %                                               

7.   За даними аналітичної таблщі необхідно визначити та дати оцін-ку

а)         обґрунтованості виробничого завдання з випуску продукції;

б)         відсоток виконання встановленого завдання;

в)         абсолютне відхилення фактичного випуску продукції звітного року

від планового та від фактичного випуску попереднього року;

г)         темпи зростання і приросту продукції.

ОЦІНКА ЗМІН ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ

Зміни

 

Показники                                                                           

Обсяг    промис-       5780    5820    5865                                      

ловоі   продукціі                                                                              

(тис. грн)                                                                             

8. Підприємство мало на рік пакет замовяень — 15 тис. одиниць за ціною 54 грн за одиницю. Собівартість виробу визначали такими параме-трами:

матеріали — 22 грн;

зарплата — 8 грн;

накладні змінні витрати — 5 грн;

накладні постійні витрати — 7 грн;

разом — 42 грн.

Внаслідок скорочення замовлень обсяг виробництва цієї продукції становитиме лише 70 % від замовленого. Водночас з'явилася можливість додаткової реалізації 3 000 одиниць цієї продукції за нижчою ціною — 40 грн, що нижче від собівартості одиниці виробу.

Проведіть аналітичне дослідження вигідності продовження випуску продукції і продажу ії за нижчою ціною.

9. Здійснити розрахунок необхідних показників, виходячи з даних таб-яицею та їх впливу на обсяг товарної продукції.

ЗАГАЛЬНІДАНІЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

Показник        Минулий період       Звітний пері-од         Зміни (+, -)

1. Товарна продукція, тис. грн        1320    1323   

2. Витрати основних матеріалів,    708      860     

тис. грн                                 

3. Матеріаловіддача  ?          ?         

4. Матеріаломісткість продукції       ?          ?         

Провести розрахунок впливу факторів:

1.         Зміна суми матеріальних витрат на виробництво продукції.

2.         Зміна матеріаловіддачі порівняно з планом. 10.    На підставі даних поданого нижче балансу:

а)         згрупуйте активи за ступенем ліквідності й пасиви за ступенем тер-

міновості погашення і оцініть ліквідність балансу;

б)         визначте коефіцієнти ліквідності і фактори зміни їхнього рівня;

в)         розрахуйте коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності під-

приємства.

 

Актив Сума, тис. грн

 

            01.01.06          01.01.07          01.01.08

1          2          3          4

I. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи           3000    4100    4300

Основні засоби         47 000 564 000           63 000

Довгострокові фінансові інвестиції 3200    4500    4700

Усього за розділом I 53 200 65 000 72000

11.    Визначте вплив таких факторів, як предмети праці, на зміну об-сягу продукції та резерви його зростання. Дані занесіть в таблщю.

 

№з/п   Фактор           Методика розрахунку           Розмір впливу, тис. грн

1.

2.         Зміна:

матеріальних витрат матеріаломісткості               

Разом

 

1.

2.

Зміна:

матеріальних витрат матеріаловіддачі

 

Разом

12. Проаналізуйте забезпеченість підприємства робітниками за професією ірівнем кваліфікацїї, а також співвідношенням між основними і допоміжними робітниками за даними таблиці

 

Показник        Потреба          Факт   Відхилення від потреби, %

1. Чисельність робітників, осіб У тому числі основних                          

2. Питома вага основних робітни-ків у загальній кільості, %      60        59        -1,55

3. Середній тарифний розряд ро-бітників 4,7       4,8      

Із них:                        

токарі  4,2       4,1      

слюсарі           4,8       4,9      

фрезерувальники      4,7       4,9      

Зробіть свої висновки про закріплення робочої сили на підприємстві, обчисливши коефіцієнт прийому, звільнення й плинності (візьміть до ува-

ГИ "примітка^Узвітному рощ весь персонал за віком групується так: до 30 років — 140 осіб, від 30 до 40 років — 110 осіб, від 40 до 50 років — 201 осіб, старші 50 років — 191 особа.

13. Проаналізуйте використання робочого часу та обчисліть непро-дуктивні його втрати на підставі інформації, гцо надішила з підприємст-ва за даними таблщі

 

№ з/п  Показник        Мину-

лий період     Звітний період          Змі-ни

1          Відпрацьовано робітниками людино-днів — усього                             

2          Баланс робочого часу в розрахунку на одного робітника:

1)         календарний фонд часу, днів

2)         вихідні і святкові дні 114,0   114,0  

3          Невиходи на роботу — всього                                        35,2       

            У тому числі:

Чергова відпустка

Відпустка на навчання

Відпустка у зв’язку з вагітністю й пологами

Хвороби

Невиходу з дозволу адміністрації

простої

Прогули

Масові невиходи (страйки) 24,0 2,6 2,5 6,1          0,2 0,2

4          Кількість явок на роботу                             

5          Тривалість робочої зміни, год.        8                     

14.    Провести аналіз використання робітників за кваліфікацією.

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СКЛАД РОБІТНИКІВ

 

Розряд робітників     Коефіцієнт за тарифом         Кількість робітників, осіб     Зміни

 

           

            минулий період       звітний період           

 

1          1,0       —        1         —       

2          1,40     230                           237       

3          1,52     150                         160         

4          2,60     420                         420         

5          2,73     125                         85           

6          2,90     75                          56

Усього            X         1000                       958         

Використовуючи дані таблиці, заповнити таблицю, визначити середній тарифний коефіцієнт (Тр) за минулий і звітний періоди. Зробити висновки.

15.    Проаналізуйте ефективність використання одинщі обладнання за даними таблщі

 

№ з/п  Показники     Минулий період       Звітний період          Зміни

 

           

           

                                               щодо потреби

 

           

           

           

           

           

            сума    %

1          Режимний фонд часу роботи ве-рстата                                                              

2          Коефіцієнт    ви-користання    ка-лендарного   фо-нду часу       0,46     0,50     0,47                           

3          Відпрацьовано верстато-годин                                                                

4          Коефіцієнт    ви-користання    ре-жимного  фонду часу  0,74     0,80     0,70                           

5          Коефіцієнт змінності   робо-ти обладнання                                                                    

16.    За даними, які наведені нижче:

а)         проаналізуйте динаміку матеріаломісткості та матеріаловіддачі;

б)         визначте вплив зміни матеріаломісткості та обсягу випуску продук-

ції на відхилення за матеріальними витратами, а також зміни матеріало-

віддачі та матеріальних витрат на відхилення за обсягом продукції;

в)         складіть відповідні висновки.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МАТЕРІАЛОМІСТКОСТІ ТА МАТЕРІАЛОВІДДАЧІ

 

Показники     Минулий період       Звітний період          Зміни

1. Випуск промислової продукції, тис. грн            5 680   5 825  

2. Матеріальні витрати, тис. грн     3 240   3 265  

3. Матеріаломісткість, грн                          

4. Матеріаловіддача, грн                            

17. За даними, гцо наведені нижче, необхідно:

а)         дати оцінку змінам структури витрат підприємства;

б)         скласти відповідні висновки.

 

Елементи витрат      Минулий період       Звітний період          Зміни

 

            сума, тис. грн            питома вага, %          сума, тис. грн            питома вага, %          сума, тис. грн            питома вага, %

Матеріальні витрати 54 840             55 378                       

Витрати     на оплату праці 32 620             32 794                       

Відрахування на   соціальні потреби          10 240             10 680                       

Амортизація  11 128             11 250                       

Інші     опера-ційні витрати 28 390             26232                        

Інші витрати  865                  627                            

Витрати     на виробництво                                                                      

18.    Провести аналізу руху робочої сили підприємства.

РУХ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Показник        Минулий період       Звітний період          Зміни

 

           

           

            абсолютні (+)       %

1.   Середньоспискова   чисе-льність працівників, осіб   1400    1390               

2. Прийнято на роботу нових працівників протягом року          100      89                   

3. Вибуло працівників          86        85                   

у т. ч. з причин:                                           

а) призов до армії, вибуття на навчання, вихід на пенсію та з інших причин, передба-чених законом       38            45                   

б) з власного бажання          44        35                   

в) звільнення за порушення трудової дисципліни           4          5                     

4. Коефіцієнт обороту:                                            

— з приймання, %   ?          ?                     

— зі звільнення, %    ?          ?                     

5. Коефіцієнт плинності кад-рів, %            ?          ?                     

6.     Коефіцієнт     загального обороту, %  ?          ?                     

Заповнити таблицю та розрахувати коефіцієнти обороту з приймання та зі звільнення, а також коефіцієнти плинності, стабільності, загального обороту.

Зробити висновки.

19.    Здійснити аналіз виконання плану за випуском іреалізацією про-дукції.

Чи були якісь труднощі з реалізацією продукціі'?

            Обсяг виробництва продукції в планових цінах, тис. грн          Реалізація продукції в планових цінах, тис. грн

 

                        Зміни                          Зміни

 

                                   абсолют-

ні, тис.

грн      %        

                        абсолютні, тис. грн   %

A         2880    2520                           2850    2 25                

Б          3360    3326                           3360    3180               

B         1900    2217                           1890    2135               

Г          1    0    2016                           1  25    1920               

Разом  9580    10079                         9525    9660               

20. Заповнити таблщю та розрахувати необхідні показники.

ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ШДПРИЄМСТВІ

 

Показник        Мину-

лий пе-

ріод     Звітний період          Зміни (±)

 

           

            план    факти-чно      щодо плану    щодо мину-лого періоду

1.     Середньооблікова чисельність    робітни-ків, осіб   1010    1000    958                 

2.   Відпрацьовано  од-ним робітником:

а)         днів

б)         годин                                                

 

                                                          

 

            219      219      210                 

 

            ?          ?          ?                     

3. Середня тривалість робочого дня, год.  7,9       8,0       7,6                  

4. Фонд робочого ча-су, тис. год.   ?          ?          ?                     

у т. ч.:

надурочно   відпрацьо-ваний час, тис. год.          3,876               3,448              

Величина фонду робочого часу залежить від чисельності робітників, кількості відпрацьованих одним робітником днів у середньому за звітний період та середньої тривалості робочого дня (зміни).

Розрахувати методом ланцюгових підстановок вплив відповідних фак-торів на зменшення фонду робочого часу у звітному періоді.

Зробити висновки.

21.    Проаналізувати структуру виробнщтва продущії.

 

Про-дукція     Обсяг виробництва продукції, тис. грн     Структура випуску продукції, %     Зміни щодо структу-ри минулого періоду, +/—

 

            минулий період        звітний період           минулий період        звітний період          

 

A         1100    1000                          

Б          560      570                            

В         990      1000                          

Г          750      7 5                             

Д         1230    1220                          

Е          56        50                              

Разом  5086    985      100,00 100,00 X

22.    На підставі даних таблщі визначте витратомісткість реалізо-ваної продукції.

Звітний період

 

№ з/п  Показник                                                      

1          Обсяг    продукції    в діючих              цінах, тис. грн        6726    6650    6650    6650    6714

2          Собівартість  проду-кції, тис. грн   5350    5354    5471    5530    5530

3          Витратомісткість реалізованої   проду-кції (р. 2 : р. 1), коп.                                                       

23. Проаналізуйте динаміку випуску продукції в натуральному виразі (табл.).

При цьому слід урахувати, що виробничі потужності даного підприєм-ства за останні п'ять років суттєво не змінилися.

 

Показник        Роки

 

            1-й      2-й      3-й      4-й      5-й

1.         Випуск цементу, тис. т

2.         Темпи зростання, %

3.         Темпи зростання ланцю-

гові, %            2254 100

100      1803 80

80        1532 68

85        1257 56

82        1124 50

89

24.    На основі наведених даних визначте зміни:

а)         в наявності, складі і технічному стані основних засобів;

б)         у рівні фондоозброєності й технічної озброєності праці.

 

Показник        Сума на кінець періоду, тис. грн

 

            минулий період        звітний період

будівлі і споруди       48 500 50 000

машини й обладнання         68 000 723 000

зварювальні прилади           4 500   7 000

транспортні засоби   20 000 20 500

25.    Провести аналіз продуктивності праці

ДАНІДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

 

№ зап. Показник                               Звітний період          Відхилення від плану (±)

 

           

           

           

            за пла-ном     факти-чно      аб-сол.            %

1          Товарна проду-кція, тис. грн          ТП       8000    8400    8500               

2          Чисельність працівників, осіб         чп        1400    1390    1340               

№ зап. Показник                               Звітний період          Відхилення від плану (±)

 

           

           

           

            за пла-ном     факти-чно      аб-сол.            %

3          з них робітників        ЧР       1010    1000    958                 

За        Питома       вага робітників у за-гальній     чисе-льності праців-ників, %         ПВр     72,1     71,94   71,49                       

4а        Кількість     від-

працьованих

робітниками:

людино-днів,

тис.     ЛДр    221,19 219,00 201,18            

46        людино-годин, тис.  ЛГр     1747    1752    1529               

5          Кількість   днів, відпрацьованих одним робітни-ком       д          ?          ?          ?                     

6          Тривалість   ро-бочого        дня, год.          Тз        ?          ?          ?                     

7          Середня     кіль-кість        годин, відпрацьованих одним робітни-ком  Гз        ?          ?          ?                     

8          Середня     про-дуктивність праці      одного працівника, грн    РВп     ?          ?          ?                     

9          Середня     про-дуктивність праці      одного робітника, грн      РВр     ?          ?          ?                     

10        Середньоденна продуктивність праці      одного робітника, грн           ДВр     ?          ?          ?                     

№ зап. Показник                               Звітний період          Відхилення від плану (±)

 

           

           

           

            за пла-ном     факти-чно      аб-сол.            %

11        Середнього-динна   продук-тивність    праці одного     робіт-ника, грн           ГВр     ?          ?          ?                       

12        Витрати  люди-но-годин        на виробництво   1 тис. грн проду-кції  ТМ      218,42 208,57 179,88            

13        Економія    часу за          рахунок впровадження нової    техніки, технології,   ор-ганізації  праці, тис. люд.-год.        ЛГе                             48,1                

14        Невиробничі витрати     часу, тис. люд.-год.        ЛГн     —        —        100,0              

15        Зміни   вартості товарної     про-дукції в резуль-таті    структур-них   змін,   тис. грн AT

п                                 190                 

Заповнити таблицю та розрахувати необхідні показники. Зробити висновки

26.    Розрахуйте вплив факторів на зміни суми транспортних витрат у звітному періоді:

а)         способом ланцюгових підстановок;

б)         способом абсолютних різниць;

в)         способом відносних різниць.

Дані для розрахунків наведено в табл.

Показник        Минулий період       Звітний період          Зміни абсолютні       Змі-ни, %

1. Транспортні        витрати,           40        48                   

тис. грн                                            

2. Обсяг  перевезених  ван- 2000    1600               

тажів, т                                             

3. Середня дальність пере-  100      120                 

везень, км                                         

4. Середній    транспортний тариф, грн за 1 т/км 0,2       0,25                

5. Вантажообіг, тис. т/км     200      192                 

27. Порівняйте середню марку цементу даного підприємства із се-редньогалузевими показниками і звітними даними споріднених підпри-ємств (табл.). Дайте оцінку роботі гцодо якості продукції.

міцність,кг/см2

 

Комбінат        Загальний показник У тому числі

 

                                   портланд-цемент      шлакопорт-ландцемент

 

           

           

            у ми-нулому періоді  у звіт-

ному

періоді            у ми-нулому періоді  у звіт-ному періоді

Середня   марка   цементу   по країні         408      410      431      432      354      355

У тому числі:                                                           

1. Кременецький*    394      399      400      400      390      395

2. Дніпродзержинський       303      305      500      500      301      303

3. Амвросіївський     423      429      469      469      300      310

4. Здолбунівський     520      508      540      530      360      356

Підприємство, яке тут аналізується.

28. Нейтралізувати вплив фактора обсягу виробнщтва на суму ви-трат підприємства.

 

Вид продук-ції           Собівартість оди-ниці продукції, грн         Обсяг виробництва, шт       Сума витрат, грн

 

                                                                                 

1          2          3          4          5          6          7          8

A         25        22        10 000 12 000                       

Б          33        30        5000    6000                          

Разом  —        —        —        —                              

29. Розрахуйте вплив факторів на обсяг виробнщтва товарної про-дукції за місяць. Як треба назвати ці фактори залежно від конкретнш умов роботи?

I варіант         II варіант        III варіант

 

Показники                                                                                                  

1. Товарна     продук-ція, тис. грн  120      128 ,8              320      351                  50        53, 9   

2. Кількість виробів у натуральному виразі, шт.   100 0   112 0               800 0   780 0               10 000 11 000

3.   Середня   ціна   за 1 виріб, грн  120      …                    40        …                    5          …       

30.  Визначте показники сортності продущії і зробіть висновок щодо виконання пяану за якістю, використавши дані табл.

 

 

Сорт

 

            За планом                              Фактично      

                                                          

                                                          

                                  

                       

                                                          

 

                                                          

A         1          234567

I           1          675                             730                 

II         0,9       180                             150                 

III        0,8       45                               120                 

Разом  X         900      100                  1000    100     

31.  Які фактори впливали на обсяг реалізації у звітному періоді? Роз-рахуйте їх величшу за датлми таблиці.

тис. грн

 

Показник        Мину-

лий пе-

ріод     Звітний період          Зміни  Вплив фак-тора

1. Реалізація продукції          50 000 45 828             X

2. Товарна продукція            50 200 50 850            

3. Залишки    готової    продукції    на                                           

складі і в товарах відвантажених:                                      

на початок року        1000    800                 

на кінець року           1200    5822               

32.    За даними таблщі визначте забезпеченість підприємства робо-чою силою та розрахуйте коефіцієнт плинності кадрів.

осіб

 

Показник                   За звітний період      Зміни

 

           

            за пла-ном     фактич-но      від даних

минулого

періоду           від планових даних

 

           

           

           

           

            абсолютні      %

1. Чисельність усього пе-рсоналу підприємства  1878    1860    1821                          

2. У тому числі персона-лу основної діяльності   1665    1660    1587                          

3. 3 них робітників    1418    1400    1352                          

4. Інших   категорій   пра-цюючих 247      260      235                            

5. Чисельність персоналу невиробничої сфери    213      200      ...                               

6. Прийнято   працівників на роботу         300                  226                            

7. Звільнено всього   340                  287                            

У тому числі за власним бажанням  і  через  пору-шення дисципліни 90                    211                            

33.    Проаналізувати використання робочого часу робітників і проду-ктивність 'г'х праці, використовуючи вихідні дані.

 

Показник        За минулий період    За звітний період      Зміни

1. Товарна продукція, тис. грн        ...         ...        

2. Чисельність        робітників, осіб 1418    1352   

3. Відпрацьовано всіма робіт-никами:                              

— тис. людино-днів 329,92 330,4  

— тис. людино-годин         2474,4 2445,0

34. Розрахуйте вплив основних факторів на зміну суми фонду оплати праці працівників проти минулого періоду. Дані для розрахунків наведено в таблщі

 

Показник        За мину-лий період  За звіт-

ний пе-

ріод     Зміни  % вико-нання

1. Фонд оплати праці всіх працю- 3350    3233               

ючих, тис. грн                                             

2. Середньооблікова    чисельність 1665    1587               

працюючих, осіб                                         

3. Середньорічна заробітна плата   2012,0 2037,2            

одного працюючого, грн                                       

35. Визначте фактори, які вплшули на зміну фактичної суми прибу-тку від реалізації товарної продукції у звітному періоді проти минулого періоду.

 

Показник                                          

Чистий   дохід    (виручка) від    реалізації    продукції (форма 2, ряд. 035)

2.         Собівартість  реалізова-

ної продукції

3.         Валовий прибуток

4.         Витратомісткість.    реа-

лізованої продукції (2 : 1),

коп.     43 280

36 788 6 492                          45 828

36.  Ha підставі наведених даних проаналізуйте напрями використан-ня прибутку.

 

Показники     За минулий пе-ріод  За звітний період      Зміни

 

            сума, тис. грн            %         сума, тис. грн            %         сума, тис. грн            %

1. Використано на:

—        виробничий розвиток

—        соціальний розвиток

—        заохочування робітників

—        дивіденди

—        вилучення виручки

—        поповнення   оборотних

коштів

—        інші цілі          400 1472 1001                       595 2069 1067

200

25                              

Разом  2873                3596                          

37. Проаналізуйте можливості ліквідації збитковості виробу «Д», якгцо відомо, гцо головною її причиною є недостатній обсяг випуску ви-робу.

Додаткові дані: фактичний обсяг випуску у звітному періоді — 250 шт., постійні витрати на цей виріб — 400 тис. грн, змінна частина со-бівартості одиниці продукції «Д» — 0,6 тис. грн, а ії ціна— 1,4 тис. грн. Визначте критичний обсяг виробництва, при якому виріб «Д» матиме ну-льову рентабельність. Якою буде рентабельність, якщо обсяг виробництва цього виробу збільшиться у 3 рази? Для розв'язання задачі застосуйте графічний метод обчислення беззбитковості виробництва.

38.    Розрахуйте вплив структурних зрушень на обсяг товарної проду-кціїна підставі таких даних:

тис. грн

 

Виріб  Ціна

за 1 шт.,

грн      Минулий період       Звітний період          Змі-ни

 

           

            кількість, шт.  сума, грн        кількість, шт.  сума, грн       

 

Іваріант

A         100      400      40 000 440      44 000

Б          30        600      18000  500      15000 

В         80        1000    80 000 960      76 800

Разом  X         2000    13 800 1900    135 800          

Пваріант

Г          90        300      27 000 400      36 000

д          20        4000    80 000 3000    60 000

Е          10        5700    57 000 5800    58 000

Разом  X         10 000 164 000           9200    154 000          

ІІІваріант

Є         25        10 000 250 000           9000    225 000          

Ж        40        2500    100 000           3000    120 000          

3          80        4000    320 000           4100    328 000          

Разом              16 500 670 000           16 100 693 000          

39.    Визначте вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції. Ви-явіть невикористані резерви виробнщтва.

I варіант         II варіант        III варіант

 

Показник                                                                 

                                                                      

1. Товарна        продукція,    12 000 15 500 4500    4000    4600    5400

тис. грн                                                                    

2. Вартість         основних    4800    5000    1500    2000               

промислово-виробничих                                                              

фондів, тис. грн                                                                  

3. Виробнича площа, м2      6000    6200    ……    …        …        …

4.    Кількість    верстатів,                            50        40        50        60

шт.                                                                

5. Відпрацьовано  верста-                                                  100 000           90 000

то-годин    усіма    верста-                                                             

тами                                                             

40.    Визначте основні фактори, що вплинули на зміну обсягу товарної продукції. Розрахуйте їх вплив. Чи єрезерви зростання продукції?

тис. грн

I варіант         II варіант        III варіант

Показник

 

 

1. Товарна продукція            1300    1320    3600    3500    10 000 10 080

2. Основні матеріали            500      550      2000    1750    2500    2400

3. Матеріаловіддача                                                            

41.    Проаналізуйте витрати матеріалів і зробіть розрахунок впливу факторів на обсяг продукції. Чи єрезерви випуску продукції?

 

            I варіант         II варіант        III варіант

Показник                                                                 

1. Товарна продукція:                                                                     

у вартісному  виразі, 500      475      280      300      2400    2240

тис. грн                                                                    

у   натуральному   об-          2000    1900    1400    1500    1500    1400

численні, шт.                                                           

2. Норма витрачання,          4          5          10        9          100      120

кг/шт.                                                            

42.    Проаналізуйте вплив усіх факторів на зміну загальної суми опла-ти праці на підприємстві.

Розрахунки провести двома способами.

 

            У минулому періоді  У звітному періоді

1. Кількість робітників, осіб 900      850

2. Кількість днів, відпрацьованих усіма ро-бітниками за рік       180 000           187 000

3. Середньоденна зарплата одного робітни-ка, грн         54        60

43. Визначте фактори, гцо вплинули на відхилення оплати праці у звітному періоді від минулого періоду, та підрахуйте резерви економії. Розрахунок виконайте способом ланцюгових підстановок.

 

Показник        Минулий період       Звітний період

Витрати на зарплату, тис. грн        691,2   598,5

Кількість робітників, осіб     200      190

Кількість днів, відпрацьованих одним робітником зарік 216      200

Тривалість зміни, год           8          7,5

Середньогодинна оплата, грн        2          2,1

44. Підрахуйте загаяьні резерви можливого збільшення випуску про-дукціїна підставі проміжних результатів розрахунків. Наскільки значні ці резерви?

тис. грн

 

Показник        I варіант         II варіант        III варіант

1.         Резерви збільшення випуску продукції за ра-

хунок використання:

трудових ресурсів

засобів праці

предметів праці

2.         Додатковий випуск продукції за умов змен-

шення або повної ліквідації браку

3.         Додатковий випуск продукції за умов підви-

щення якості (сортності) продукції до заплано-

ваного рівня  600

2400

800

40

10        1000

1500

200

50

20        750 500 800

25

15

Усього резервів                               

4. Товарна продукція            6500    5400    15 800

45. Визначте фактори, гцо впливали у звітному періоді на обсяг то-варної продукції. Чи є резерви зростання обсягу виробнщтва? Яка загаль-на сума?

 

Показник        Минулий період       Звітний період

1. Товарна продукція, тис. грн        1230    1100

2. Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн      820      800

3. Відпрацьовано верстато-годин, тис.     410      250

46. Проаналізуйте використання фонду заробітної плати.

 

            Минулий період       Звітний період

1. Місячний фонд заробітної плати працюючих, тис. грн          2800    2880

2. Зокрема, фонд заробітної плати робітників, тис. грн   2295    2320

2. Середньоспискова чисельність працюючих, осіб        2000    1800

Зокрема, робітників  1800    1600

47. Дайте оцінку витрат фонду оплати праці та визначте вплив ос-новних факторів на зміну його величини порівняно з показниками минулого періоду.

 

Показник        I варіант         II варіант        III варіант

 

                                                                      

1.         Чисельність   працюючих,

осіб

2.         Середня місячна заробітна

плата   одного   працюючого,

грн      2500 240         2400

255      1200 200         900 240           800 280           750 300

48. Шдрахуйте загальні резерви можливого збільшення випуску проду-кції на підставі даних таблщі.

 

Показник        Сума

1. Резерви збільшення випуску продукції з боку використання:

трудових ресурсів     500

засобів праці  1800

предметів праці         200

2. Товарна продукція за звітом        1320

49. Які фактори вплинули на обсяг реалізації? Для відповіді викорис-тайте такі дані:

тис. грн

 

Показник        Минулий період       Звітний період

1. Обсяг реалізації     14 000 12 200

2. Зміна залишків нереалізованої продукції           -2500  +200

50. Вирахуйте вплив факторів на зміну обсягу реалізації.

 

Показник        Минулий період       Звітний період

Обсяг реалізації, тис. грн     1300    1365

Товарна продукція, тис. грн            1350    1310