Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.6. Оптимізація грошових потоків підприємства : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

12.6. Оптимізація грошових потоків підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

магниевый скраб beletage

Процес аналізу завершують оптимізацією грошових потоків шля-хом вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів з метою досягнення їхньої

збалансованості, синхронізації і зростання чистого грошового по-току.

У першу чергу необхідно домогтися збалансованості обсягів додатного і від'ємного потоків коштів, оскільки і дефіцит, і надли-шок грошових ресурсів негативно впливають на результати госпо-дарської діяльності.

При дефіцитному грошовому потоці знижуються ліквідність і рівень платоспроможності підприємства, що призводить до зрос-тання простроченої заборгованості підприємства за кредитами бан-ку, постачальникам, персоналу з оплати праці.

При надлишковому грошовому потоці втрачається реальна вар-тість тимчасово вільних коштів унаслідок інфляції, уповільнюється оборотність капіталу через простій коштів, втрачається частина по-тенційного доходу у зв'язку з втраченою вигодою від прибуткового

Р°™Є^Тн^ТаГнсова2сгі ГфТцЗогГгрошТвого по-

току в короткостроковому періоді розробляють заходи для приско-рення залучення коштів і уповільнення виплат їх.

Оскільки ці заходи, підвищуючи рівень абсолютної платоспро-можності підприємства в короткостроковому періоді, можуть ство-рити проблеми дефіцитності грошових потоків у майбутньому, TO паралельно має бути розроблено заходи для збалансованості дефі-

зані здебільшого з активізацією інвестиційної діяльності підприєм-ства, спрямованої:

•          на дострокове погашення довгострокових кредитів банку;

•          на збільшення обсягу реальних інвестицій;

•          на збільшення обсягу фінансових інвестицій. Синхронізацію  грошових потоків має бути спрямовано на

усунення сезонних і циклічних розходжень у формуванні як пози-тивних, так і негативних грошових потоків, а також на оптимізацію середніх залишків готівки.

Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максиміза-ції чистого грошового потоку підприємства, зростання якого забез-печує підвищення рівня самофінансування підприємства, знижує

г>оттр^ї^иі(""ТТ-* R1 7Т 40RT-T1TTTT-T1X   ТТ^ЇСРТІРТТ ҐГЇ1Т-ГЯТ-ГСЛ^КЯТ-ГТ-ГЯ

Збільшення суми чистого грошового потоку можна забезпечи-ти за рахунок таких заходів:

•          зменшення суми постійних витрат підприємства;

•          зниження рівня змінних витрат;

•          проведення ефективної податкової політики;

•          застосування методу прискореної амортизації;

•          продаж невикористовуваних видів основних засобів, немате-ріальних активів і запасів;

•          посилення претензійної роботи з метою повного і вчасного стягнення штрафних санкцій та дебіторської заборгованості.

Результати оптимізації грошових потоків мають відображатися у фінансовому плані підприємства на рік з розбивкою по кварталах і місяцях.

Для оперативного керування додатними і від 'ємними грошо-вими потоками доцільно складати платіжний календар (план платежів точної дати), в якому, з одного боку, відображають графік надходження коштів від усіх видів діяльності протягом прогнозного періоду (5, 10, 15, 30 днів), а з іншого — графік майбутніх платежів (податків, заробітної плати, формування за-пасів, погашення кредитів і процентів за ними і т. ін.). Платіж-ний календар дає можливість фінансовим службам підприємства здійснювати оперативний контроль за надходженням і витратою коштів, вчасно фіксувати зміну фінансової ситуації і вчасно вживати коригувальних заходів для синхронізації додатного і від’ємного грошових потоків і забезпечення стабільної плато-спроможності підприємства.

Сучасні методи фінансового управління, базуються на концепції управління грошовими потоками, що формують єдину систему грошових ресурсів підприємства.

Концепція фінансової рівноваги підприємства дозволяє з єдиних позицій розглядати сукупність грошових потоків підприємства, що мають різні характеристики, та забезпечує їхнє динамічне управ-ління, відображаючи необхідну умову ефективного розвитку під-приємства — його ліквідність.

Суть концепції фінансової рівноваги підприємства визнача-ється як збалансованість грошових потоків підприємства в кож-ний момент періоду діяльності. Якщо за період часу [0, Т] під-приємство в результаті своєї діяльності генерує п грошових потоків CFi, і = 1,п, то умова фінансової рівноваги може бути виражена рівнянням:

п

^ CFi (t) - 0, для кожного t є [0,Т]

3 урахуванням грошових потоків від усіх видів діяльності — операційної, інвестиційної та фінансової, умова фінансової рів-новаги підприємства може бути виражена наступним чином:

щ         "г         т

^jCF(f) + ^CF(t)+ ^CF(t) = 0, «і + п2 + щ = п

і-\         j-\        к-1

де СҐІ ,і = \,щ — грошові потоки від операцшноі діяльності; CFjj = \,пг — грошові потоки від інвестиційної діяльності;

CFk ,к = \,щ — грошові потоки від фінансовоі діяльності.

Порушення принципів фінансової рівноваги підприємства нега-тивно впливає на результати його діяльності. При цьому негатив-ний вплив на ефективність функціонування підприємства здійсню-ють як дефіцит, так і надлишок грошового потоку. Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку підприємства проявляють-ся в зниженні ліквідності та рівня платоспроможності підприємст-ва, зростанні кредиторської заборгованості, зростанні тривалості фінансового циклу підприємства та зниженні показників ефектив-ності використання капіталу підприємства.

Система показників діяльності підприємства повинна відобра-жати важливу проблему фінансового управління, що полягає в під-тримці динамічного процесу діяльності, що спрямований на досяг-нення максимуму цільової функції підприємства при контрольо-ваній фінансовій рівновазі.

3 точки зору відповідності системи показників цілям ефектив-ного управління підприємством визначимо наступні вимоги до сис-теми показників:

1)         адекватність цілям управління та можливість інтеграції на рі-зних етапах управлінського процесу;

2)         врахування основних факторів, що впливають на реалізацію цілей підприємства та врахування взаємозв'язків між ними;

3)         врахування особливостей організаційної структури підпри-ємства, деталізація показників для всіх рівнів управління підприєм-ства;

4)         висока гнучкість та адаптованість до умов вирішення про-блеми;

5)         економічність, що полягає в перевищенні результатів від фу-нкціонування системи показників над витратами на реалізацію да-ної системи.

Найоптимальніше для підприємства є збалансоване економічне зростання, яке базується на підтримці його фінансової рівноваги та

забезпеченні максимізації основного цільового показника — варто-сті підприємства, основними чинниками формування якої є грошові потоки. Розгляд і концепції фінансової рівноваги з позицій управ-ління грошовими потоками та формування системи показників ана-лізу грошових потоків мають важливе значення для прийняття ефе-ктивних оперативних та стратегічних фінансових рішень.