Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12.4. Аналіз збалансованості грошових потоків : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

12.4. Аналіз збалансованості грошових потоків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Керування грошовими потоками потребує постійного монітори-нгу (системи спостереження) рівномірності і синхронності форму-вання додатного і від'ємного грошового потоку в розрізі окремих інтервалів прогнозного періоду, для чого можна застосовувати спо-сіб зіставлення динамічних рядів (табл. 12.1) і графічний метод (рис. 12.3).

Таблиця 12.1

ДИНАМІКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ, ТИС. ГРН

 

Показник        Місяць

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

ДДП    7850    8070    8300    8680    8900    9050    9060    9200    9000    9160    9200    8750

ВДП    7700    7930    8120    8500    8650    8900    9510    9700    9100    8970    8850    8200

ЧДП    150      140      180      180      350      150      -450    -500    -100    +190    +350    +550

Наведені в табл. 12.1 дані і рис. 12.3 наочно показують, у які пе-ріоди підприємство буде мати надлишок коштів, а в які відчуває нестачу.

12000

 

 

 

10000 8000 6000 4000 2000 0

 

12345678 місяць

 

9    10   11    12

 

 ДДП ВДП

 

Рис. 12.3. Графік синхронізації грошових потоків

Для оцінювання ступеня рівномірності формування і синхро-нності додатного і від'ємного грошового потоку розраховують такі показники: середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації і коефіцієнт кореляції.

Середньоквадратичне відхилення показує абсолютне відхилення індивідуальних значень від середньоарифметичного рівня показни-ка. Його розраховують за формулою:

 

a

 

 .. |

 

Z&-*/

п

 

Коефіцієнтп варіації характеризує відносну міру відхилення окремих значень від середнього рівня показника. Для його розра-хунку використовують таку формулу:

(Т-100

V

 

 %

х

Коефіцієнпг кореляції показує ступінь синхронізації грошових по-токів за аналізований період. Його розраховують за такою формулою:

 

г

 

 

Z

2

 

Sxj

ш

п

 

2>2>

п

Z

2 у

 

(ZJ

п

 

Чим ближче значення коефіцієнта кореляції до одиниці, тим менший розрив між значеннями додатних і від'ємних грошових по-токів, з чого випливає, що потоки синхронізовані за часовими ін-тервалами. У такій ситуації менший ризик виникнення дефіциту коштів (у періоди перевищення від'ємного грошового потоку над додатним) чи надмірності грошової маси (у періоди перевищення додатного грошового потоку над від'ємним). I та, й інша ситуація не вигідна для підприємства: дефіцитний грошовий потік призво-дить до неплатоспроможності, надлишковий грошовий потік зумо-влює знецінення коштів в умовах інфляції, унаслідок чого зменшу-ється реальна величина власного капіталу. У нашому прикладі г = 0,88, на підставі чого можна зробити висновок, що на цьому під-приємстві додатний і від'ємний грошові потоки досить добре зба-лансовані за тимчасовими інтервалами, хоча в липні — вересні під-приємство буде відчувати дефіцит коштів.

Також розраховують і аналізують динаміку коефіцієнта ліквід-ності грошового потоку:

тт     дгп

КЛга   ,

вгп

де ДГП — сума додатного грошового потоку; ВГД— сума від'ємного грошового потоку.

Для забезпечення необхідної ліквідності грошового потоку цей коефіцієнт має бути зі значенням, не нижчим одиниці. Перевищен-ня одиниці буде сприяти зростанню залишків грошових активів на кінець періоду, тобто підвищенню коефіцієнта абсолютні ліквідно-сті підприємства.