Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12.2. Методика проведення аналізу грошових потоків : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

12.2. Методика проведення аналізу грошових потоків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Необхідність проведення аналізу грошових потоків полягає в обмеженості грошових ресурсів на підприємстві, нестійкому фі-нансовому стані багатьох підприємств, ризику втрати платоспро-можності, а також в підвищенні рівня ефективності управління

Під аналізом грошових потоків підприємства розуміють про-цес дослідження системи показників, їх формування на підприємс-тві, виявлення основних тенденцій та закономірностей з метою з'ясування резервів подальшого підвищення ефективності управ-

Основна мета аналізу грошових потоків полягає в виявленні рівня достатності формування грошових коштів, ефективності їх використання, а також збалансованості та синхронності позитивно-

•          виявлення тенденцій та закономірностей розвитку грошових потоків підприємства;

•          оцінка ступеню раціонального використання грошових коштів;

•          виявлення і запобігання можливості виникнення ситуації бан-крутства підприємства;

•          вивчення факторів, прогноз збалансованості та синхронності грошових потоків за обсягом і часом для забезпечення платоспро-можності підприємства;

•          пошук резервів підвищення ефективності та інтенсивності ви-користання грошових потоків в процесі операційної, інвестиційної і

ШІНЛНСОВОЇ 7Т1ЯЛЇ>НОСТ1 ТЛ 1HITT1

До основних принципіе проведення аналізу грошових потокіе

можна віднести:

•          комплексність — полягає в охопленні всіх необхідних показ-ників для всебічного дослідження грошових потоків та вивчення причинних залежностей між ними;

•          системність — полягає в дослідженні грошових потоків як складових динамічної системи, елементи якої пов'язані між собою та із зовнішнім середовищем;

•          коректність — полягає в використанні тих показників, які до-цільні та доречні при проведенні аналізу грошових потоків, і пра-вильності їх розрахунків. Кількість необхідних показників повинна відповідати реальним потребам підприємства при управлінні гро-шовими потоками;

•          послідовність — полягає в поетапному проведенні аналізу грошових потоків, що дозволяє поступово поглиблювати і узагаль-нювати результати аналізу;

•          систематизованість — полягає в необхідності планування аналітичної роботи і регулярному її проведенні;

•          оперативність — полягає в швидкості і чіткості проведення аналізу, а також в своєчасному забезпеченні управління інформаці-єю про грошові потоки для прийняття заходів щодо коригування ситуації;

•          інтерпретованість — полягає в обгрунтуванні допустимих меж аналітичних показників, що дозволить швидко і правильно тлумачити результати аналізу;

•          ефективність — полягає в виявленні диспропорцій між гро-шовими потоками та встановленні причин їх виникнення, підви-щенні ефективності управління ними.

Затрати на проведення аналізу грошових потоків повинні давати

ОЯТ"'ЯТОТСТ")ЯТТ-ГІТІТ РҐГЇРТСТ

До основних способів (інструментів) аналізу грошових пото-

кіе можна віднести:

•          логічні способи обробки інформації (порівняння, відносних і

середніх величин, графічного і табличного подання даних, групу-

вання, балансовий, евристичні способи);

•          способи детермінованого факторного аналізу (ланцюгової підстановки, абсолютних різниць, відносних різниць, інтегральний, логарифмування);

•          способи стохастичного факторного аналізу (кореляційний аналіз).

За ознаками часу аналіз грошових потоків поділяється на ретро-спективний та перспективний.

Ретроспектшний аналіз здійснюють після завершення госпо-дарських операцій. Він дозволяє вивчити тенденції розвитку гро-шових потоків, здійснювати контроль за виконанням планів, оці-нювати реальний стан грошових потоків та виявляти диспропорції. Ретроспективний аналіз поділяють на оперативний і підсумковий. Оперативний аналіз проводять одразу після господарської операції або через короткі проміжки часу (зміна, доба, декада). Підсумковий аналіз проводять вивчаючи результати роботи за звітний період

(ШТІс27тшн^йанаяіз грошових потоюв проводять до здшс-нення господарських операцій. Він необхідний для обґрунтування господарських планів і прогнозів. Перспективний аналіз поділяєть-ся на короткостроковий і довгостроковий (стратегічний). Корот-костроковий охоплює період до 1 року, а довгостроковий більше одного року.

Глибина аналізу грошових потоків визначається вимогою управлінськог.   персоналу та поділяється на експрес-аналіз і погли-

^кспрТаналіз грошових потоюв базується на визначенш ти-пових ознак, які дають змогу швидко і доволі точно визначити ха-рактер процесів, що відбуваються, не виконуючи глибоких дослі-

ДЖЄНЬ, ЯКІ ІІШрсиуШІЬ ДиДаіКиьШи 4dLy l JdWUlB.

Поглиблений аналіз це глибоке комплексне дослідження з ши-роким набором аналітичних п’казників, що вивчаються.

За ступенем охоплення обєктів аналізу грошових потоків його

"°^^S™ ™^= ™ .„.™ .с, без .„-нятку грошові потоки, а при вибірковому аналізі вивчають частину об’єктів, що дає змогу прискорити аналітичний процес.

Аналіз грошових потоків базується на інформаційних джерелах, які виходять з підсистем обліку, аудиту і зовнішніх джерел інфор-мації.

Підсистема обліку забезпечує аналітиків в процесі аналізу гро-шових потоків показниками фінансового обліку, показниками ана-літичного обліку, показниками управлінського обліку та норматив-но-плановими показниками.

Функція підсистеми аудиту забезпечити аналітичний процес до-стовірними і об'єктивними даними про грошові потоки. Аудит грошових коштів підтверджує достовірність операцій:

•          на рахунках в банку та касі;

•          операцій з грошовими документами, грошовими коштами у дорозі;

•          еквівалентами грошових коштів;

•          достовірність і узгодженість фінансової звітності.

Інформація яка надходить із зовнішнього середовища впливає

на аналіз грошових потоків і містить такі дані: нормативно-регулюючі, показники макроекономічного становища в країні, дані галузевого розвитку, господарсько-правові дані, дані про контраге-нтів підприємства (постачальників, покупців); дані про конкурентів підприємства; дані про стан матеріального ринку; дані про стан ри-нку капіталу; дані про стан фондового ринку; науково-технічну ін-формацію.

Результати аналізу грошових потоків цікавить як внутрішніх (аппарат управління, власників), так і зовнішніх користувачів (кон-тролюючі органи, інвесторів, кредитори).

Технологія обробки даних залежить від вибору підприємства, Але перевагу потрібно віддати автоматизованим системам, які під-вищують якість аналізу.

Залежно від методичних підходів до аналізу грошових потоків можна виділити наступні системи аналізу грошових потоків.

Горизонтальний аналіз грошових потоків полягає в вивченні динаміки обсягу формування додатного і від'ємного чистого гро-шового потоку підприємства в розрізі окремих джерел, розрахову-ють темпи їхнього зростання і приросту, визначають загальні тен-

*ШвІ^кшь1і7{структурний) аналіз грошових потоюв поля-гає у вивченні структури додатного, від'ємного і чистого грошових потоків за видами господарської діяльності, за окремими внутрі-шніми структурними підрозділами (центрами відповідальності), за окремими джерелами надходження і напрямами витрачання коштів.