Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 12.1. Сутність і структура надходження грошових потоків підприємства : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 12.1. Сутність і структура надходження грошових потоків підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Здійснення будь-яких фінансових операцій підприємства зумов-

™ 7^2!?SS^^S^SS^—rS^Hicib розподілених

у часі надходжень і витрат грошових коштів підприємства, зумов-лених його господарською діяльністю.

На формування грошових потоків безпосередній вплив мають грошові розрахунки (рис. 12.1).

 

 

 

 

початковий резерв ліквідності

Надходження:

■          виручка від реалізації продукції;

■          надходження від інвести-ційної діяльності;

■          мобілізація фінансових ресурсів у результаті фі-нансової діяльності

Витрачання:

■          оплата   рахунків    конт; -агентів та постача-льників;

■          фінансування інвестицій;

■          погашення    заборговано-сті;

■          виплата   грошових   диві-дендів

кінцевий резерв ліквідності

 

Рис. 12.1. Базова модель впливу гр’шових розрахунків на формування грошових потоків субєкта господарювання

Формування грошових потоків кожного окремого підприємства визначається, в основному, специфікою його операційного циклу, яка, в свою чергу, залежить від певних галузевих особливостей.

Нарис. 12.2 представлена схема грошових потоків підприємства відповідно до П(с)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів».

 

Надходження коштів

від реалізації

продукції (робіт,

послуг)                                   Виплата заробітної плати працівникам

 

           

           

           

 

           

           

            Розрахунки з постачальниками

                                              

 

Надходження коштів за надання права

користуватися

активами (оренда,

ліцензії тощо) /           Операційна діяльність                    

 

           

           

                       

 

           

           

                        Сплата інших витрат

 

           

                                  

 

           

                       

 

           

           

            Сплата податків

                       

           

 

           

                       

Надходження коштів

від необортних

активів           N                     ,           Придбання

необоротних

активів

 

           

            Інвестиційна діяльність       /          

 

                       

            /          

Надходження коштів

від фінансових

інвестицій                 

                        Надання позик

іншим підприємствам

 

           

                                  

 

                                  

 

           

                        Викуп акцій власної емісії

Випуск акцій  \                       /          

 

           

            Фінансова діяльність                       

 

           

           

            V        

                       

            V         Виплата дивідендів

Отримання позик                

           

           

 

           

                                  

 

           

                       

                                   Погашення позик

Рис. 12.2. Схема грошових потоків підприємства відповідно до П(с)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів»

Для забезпечення ефективного управління грошовими потоками доцільно здійснювати їх класифікацію за різними ознаками.

1. За спрямованістю руху коштів виділяють такі види грошо-вих потоків:

•          додатний грошовий потік (приплив коштів);

•          від 'ємний грошовий потік (відплив коштів).

Слід зазначити їхню тісну взаємозумовленість: збій у часі або в обсязі одного з них зумовлює збій і іншого потоку. Тому їх доціль-

но ^ЇЇЇ^У^^^'^™ ^^ °б'ЄКТУпРавлшня-

•          валовий грошовий потік — це всі надходження або вся сума витрат коштів в аналізованому періоді;

•          чистий грошовий потік (ЧГП), що становить різницю між до-датним (ДГП) і від'ємним (ВГП) потоками коштів в аналізованому періоді:

ЧГП = ДГП - ВГП.

ЧГП може бути як додатною, так і від’ємною величиною. 3. За видами діяльності:

•          грошовий потік від операційног діяльності (відображає над-ходження коштів від покупців і виплати грошей постачальникам, заробітної плати персоналу, зайнятому в основному виробництві, додаткових платежів, відрахувань органам соцстраху і т. ін.);

•          грошовий потік від інвестиційної діяльності — це надхо-дження і витрати коштів, що пов'язані з процесом реального і фі-нансового інвестування;

•          грошовий потік від фінансовог діяльності — це надходження і виплати коштів, що пов'язані із залученням додаткового акціонер-ного і пайового капіталу, одержанням довгострокових і коростро-

"зїр^^ТмдоТтїтноетГобГ^р™нНяють:Т' Ш'

•          надлишковий грошовий потік, при якому надходження коштів значно перевищують реальну потребу підприємства у фінансових ресурсах, у результаті чого накопичуються і простоюють вільні за-лишки готівки на рахунках у банку;

•          дефіцитний грошовий потік, при якому надходження коштів

•          регулярний грошовий потік, при якому в розглянутому періоді за окремими господарськими операціями здійснюється регулярний приплив або відплив коштів;

•          дискретний (епізодичний) грошовий потік, пов'язаний зі здій-сненням одиничних господарських операцій у розглянутому пе-ріоді.

6. За стабільністю часових інтервалів регулярні грошові по-токи можуть бути:

•          з рівномірними часовими інтервалами, що називається ануї-тетом;

•          з нерівномірними часовими інтервалами.

7.         За періодом часу:

•          короткострокові грошові потоки (до року);

8.         З^ежно шд тош!Х™ТодаТкошти - на початку пері-

оду (передоплата) чи наприкінці періоду— розрізняють грошові

потоки:

•          пренумерандо;

•          постнумерандо.

9.         За видами використовуваних валют розрізняють:

•          грошові потоки в національній валюті;

•          грошові потоки в іноземній валюті.

10.       За законністю здійснення виділяють:

•          легальний грошовий потік, що відповідає чинним правовим нормам і податковому законодавству;

•          нелегальний грошовий потік, що здійснюється з порушенням прийнятих норм з метою відхилення від оподатковування й особис-тої вигоди.

Розглянуті класифікації дають можливість більш цілеспрямова-но здійснювати облік, аналіз і планування різних видів грошових потоків на підприємстві.