Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.4. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.4. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

магниевый скраб beletage

Реалізація продукції важлива заключна стадія кругообороту коштів підприємства. Від того, як організована система реалізації продукції, залежить безперервність виробничого процесу, оборот-ність оборотного капіталу, результати фінансово-господарської ді-яльності, рентабельність.

Завдання аналізу реалізації продукції:

•          оцінка виконання завдань з реалізації за обсягом, асортимен-том, строками, якістю продукції;

•          установлення динаміки обсягу реалізації продукції;

•          визначення впливу факторів на відхилення за обсягом реалізації;

•          оцінка наслідків виконання завдань з реалізації продукції.

Для аналізу використовують дані:

•          ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»;

•          ф. № 22 «Зведена таблиця основних показників, які комплекс-но характеризують господарську діяльність підприємств»;

•          бізнес-план підприємства;

•          дані бухгалтерського обліку;

•          матеріали податкового обліку з податку на додану вартість;

•          матеріали маркетингової служби підприємства, фінансового та юридичного відділів.

Оцінку виконання планових завдань з реалізації, вивчення ди-

ЖЇЇЗїїЕЙГ^ "РОВОДЯІЬ за ""~ ат°-

Аналіз реалізації продукції проводиться в кілька етапів. Споча-тку дають оцінку еиконання планоеих завдань з реалізації продук-ції. Для цього фактичні показники виторгу від реалізації продукції порівнюють із плановим завданням, визначають абсолютне відхи-лення та відсоток виконання плану.

Наступний етап аналізу передбачає еиечення динаміки реаліза-ції продукції. Фактичні показники виторгу від реалізації продукції звітного періоду порівнюють з аналогічними показниками відпові-дних попередніх періодів. Визначають темп зростання, темп приро-сту, абсолютний приріст обсягу реалізації.

Потрібно порівняти також фактичні темпи зростання обсягу ре-алізації з плановими.

Значне перевищення фактичного темпу над плановим дає під-ставу вважати, що в плані не повністю були враховані можливості і резерви збільшення обсягу виробництва.

На відхилення за обсягом реалізації продукції впливає низка факторів:

•          маркетингова політика підприємства, її гнучкість, активність;

•          рівень виконання завдань з випуску продукції за обсягом, асо-ртиментом та якістю;

•          зміна залишків готової продукції на складі на початок і кінець звітного періоду;

•          зміна залишків товарів відвантажених на початок та кінець звітного періоду;

•          ритмічність виробництва;

•          забезпеченість підприємства тарою, транспортними засобами;

•          чітка система організації збуту продукції, контролю за ходом випуску, відвантаження продукції, оформлення розрахунків і над-ходження платежів від покупців;

•          витрати на доставку продукції; збутові знижки за прямими зв’язками та ін.

Для вивчення впливу окремих факторів на відхилення за обся-гом реалізації продукції необхідно насамперед розглянути співвід-ношення обсягу реалізованої та випущеної промислової продукції за планом та звітом і зіставити заплановану й фактичну зміну за звітний період залишків нереалізованої продукції. Зміна залишків нереалізованої продукції визначається як різниця в обсягах випуску і реалізації продукції.

У ході аналізу доцільно вивчити обґрунтованість плану реаліза-ції, його взаємозв'язок з планами виробництва, собівартості проду-кції, відвантаженням та залишками нереалізованої продукції. Оцін-ку цих показників проводять за допомогою балансу товарної продукції.

Для забезпечення успішного виконання плану з реалізації про-дукції важливо проводити попередній аналіз, у ході якого вивча-ється забезпечення виконання плану реалізації продукції. Такий аналіз проводиться за даними оперативного планування, обліку відвантаження продукції й очікуваного отримання коштів за відва-нтажену продукцію.

Оцінка виконання договірних зобов'язань із поставок продукції є важливим об'єктом аналізу діяльності підприємств.

Аналіз передбачає дослідження та оцінку:

•          обгрунтованості та напруженості договірних зобов'язань;

•          виконання договірних зобов'язань і поставок продукції в ці-лому, за асортиментом, якістю і строками поставок;

•          змін у структурі поставок продукції на експорт;

•          причин відхилень у виконанні договірних зобов'язань;

•          впливу невиконання зобов'язань із договорів поставки на еко-номічні показники діяльності підприємства.

Інформаційною базою аналізу є дані оперативного та статисти-чного обліку, відділу збуту, маркетингу, працівники якого повинні організувати контроль за виконанням договірних зобов'язань у розрізі окремих договорів, видів продукції, строків поставки Крім того, використовують дані про сплачені підприємством штрафи, пені та неустойки, які дають інформацію про невиконання або по-рушення договорів поставок.

У ході аналізу вивчається виконання плану поставок продукції за місяць із наростаючим підсумком за період з початку року.

Вивчається обґрунтованість та напруженість договорів по-ставок. Насамперед дають оцінку відповідності суми, на яку укла-дено договори поставок, виробничій потужності підприємства. 06-числюють коефіцієнт напруженості як відношення обсягу необхідних поставок продукції за укладеними договорами (факти-чно поставленої) до виробничої потужності підприємства. Цей ко-

ефіцієнт порівнюють з фактичним виконанням договірних зо-бов'язань.

Кнап = ІІІІд '• М Квик = ШІД  . Л/

де ППд11 і ППд* — вироблено продукції для укладення договоре і фактичні поставки продукції за договорами, тис. грн;

М— потужність підприємства, тис. грн.

Оскільки договір вважається виконаним тільки тоді, коли вико-нуються усі умови поставки, то аналіз передбачає оцінку рівня ви-конання зобов'язань із поставок відповідно до передбачених асор-тименту, якості і строків.

Аналітичному дослідженню підлягає вивчення динаміки та оці-нка змін у структурі поставок продукції на експорт. Експортну продукцію оцінюють за конкретними цінами звітного року, переве-деними в державну валюту за курсом Національного банку України на дату виписування розрахункових документів.

Фактичний обсяг поставленої продукції за звітний період у роз-різі держав-імпортерів порівнюють з аналогічним показником за попередні періоди, визначають динаміку поставок експортної про-дукції. Окрім того, вивчають, які зміни відбулися в структурі по-ставок. У ході аналізу досліджується раціональність кооперованих поставок, можливість усунення зустрічних перевезень.

Одним із завдань аналізу є вивчення причин недопоставки про-дукції. Такими причинами можуть бути:

•          невиконання завдань з випуску продукції за обсягом, асорти-ментом;

•          порушення ритмічності виробництва;

•          погіршення якості продукції, зниження її конкуренто-спроможності;

•          недостатньо чітка робота відділу збуту (маркетингу);

•          коригування завдань з випуску та реалізації продукції;

•          неузгодженість роботи окремих цехів та підрозділів;

•          відсутність добре налагодженої системи обліку, контролю, аналізу та ін.

За результатами аналізу розробляють заходи щодо безумовного виконання договірних зобов'язань.