Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.3. Оцінка ефективності використання підприємством матеріальних ресурсів : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

10.3. Оцінка ефективності використання підприємством матеріальних ресурсів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів на практиці використовують систему узагальнюючих та часткових показників.

Узагальнюючими показниками ефективності використання ма-теріальних ресурсів є:

•          матеріаловіддача;

•          матеріаломісткість;

•          коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробни-цтва і матеріальних затрат;

•          питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції;

Ф   ТСОРГГ11ТТ1 РТ-ГТ КІТТСОТ")ІТС"ТЯТ-П-ГЯ TVT ЯТРТІІ Я TT1R

Матфаловіддача (Мвд) визначається відношенням вартості продукції до суми матеріальних витрат.

Цей показник характеризує віддачу матеріалів, а саме — вихід продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів (сиро-вини, палива, електроенергії).

ПП Мв де ПП — обсяг промислової продукції; Мв — матеріальні витрати.

Матеріаломісткість (Мм) визначається відношенням суми ма-теріальних витрат до вартості виробленої продукції і показує, скі-льки матеріальних витрат припадає на кожну гривню випущеної продукції.

Мв

Мм     

пп

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробни-цтва і матеріальних витрат визначається відношенням індексу промислової продукції до індексу матеріальних витрат.

Для того, щоб визначити питому вагу матеріальних витрат у со-бівартості продукції, потрібно суму матеріальних витрат віднести до повної собівартості випущеної продукції. Цей показник відображає рівень використання матеріальних ресурсів, а також структуру виро-бництва продукції, тобто: є воно матеріаломістким, чи ні. Динаміка цього показника характеризує зміну матеріаломісткості продукції.

Коефіцієнт використання матеріалів (коефіцієнт матеріальних витрат) визначається шляхом ділення суми фактичних матеріальних витрат на розмір матеріальних витрат, обчислений виходячи з пла-нових калькуляцій і фактичного випуску та асортименту продукції.

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві необхідно також розраховувати такі показники:

•          швидкість обороту матеріальних запасів, який обчислюється

діленням середнього (за період) залишку матеріальних запасів у

грошовому виразі на середнє добове споживання в цьому самому

періоді:

г  Z(Q:+Q:)

* о  ~   —               '

де Т0 — швидкість обороту матеріальних запасів, у днях;

Оп — обсяг запасу n-виду матеріалу на початок періоду (у грошовому виразі);

Ок — обсяг запасу n-виду матеріалу на кінець періоду (у гро-

шовому виразі);

С" — середнє добове споживання и-матеріалу, грн;

•          оборотність матеріальних запасів, яка розраховується ділен-

ням вартості товарної продукції на середній залишок запасів:

R = —=f—      -Л ,

Z (о 1 + о і)

де R — оборотність матеріальних запасів, кількість оборотів.

Слід підкреслити, що в чисельнику зазначається не обсяг реалі-зації продукції, а обсяг випуску, тому що він показує реальну вар-тість запасів протягом періоду, що розглядається.

•          термін зберігання запасів, який дорівнює відношенню кален-

дарної кількості днів у періоді, що розглядається, до оборотності

матеріальних цінностей:

Т3 = Т : R,

де Т3 — термін зберігання матеріальних запасів, днів;

Т — тривалість періоду, днів;

R — оборотність матеріальних запасів, кількість оборотів.

Оскільки узагальнюючі показники дають лише загальне уявлен-ня про рівень ефективності використання матеріальних ресурсів та резервів його підвищення, то для характеристики ефективності ви-трачання окремих елементів матеріальних ресурсів (основних ма-теріалів, палива, енергії) застосовують часткові показники:

•          сировиномісткість — у переробних галузях;

•          металомісткість — у машинобудуванні та металообробній промисловості;

•          паливомісткість — на підприємствах ТЕЦ;

•          напівфабрикатомісткість — у складальних виробництвах і т. д.

Часткові показники використовують і для характеристики рівня

матеріаломісткості окремих виробів.

Аналіз матеріаломісткості передбачає вивчення та оцінку:

•          рівня показників ефективності використання матеріалів;

•          динаміки показників матеріаломісткості;

•          причин змін цих показників;

•          впливу зміни показників матеріаломісткості на обсяг вироб-

ництва продукції.

Для характеристики матеріаломісткості розраховують два уза-гальнюючі показники:

•          матеріаломісткість промислового випуску;

•          матеріаловіддачу.

Загальна матеріаломісткість випуску продукції залежить від зміни:

•          структури випущеної продукції;

•          норм витрат на одиницю продукції;

•          цін на матеріальні ресурси;

•          відпускних цін на продукцію.

Вплив названих чинників на відхилення в загальній матеріало-місткості можна визначити методом ланцюгових підстановок.

Для визначення економії або перевитрати матеріалів за рахунок зниження чи збільшення матеріаломісткості продукції зміну коефі-

цієнта матеріаломісткості множать на матеріальні витрати базового періоду.

Додатковий випуск продукції визначають шляхом множення перевитрат матеріалів на матеріаловіддачу базового періоду або ді-лення перевитрат на матеріаломісткість продукції.

При поглибленому аналізі загальної матеріаломісткості потріб-но визначити, який з елементів матеріальних витрат вплинув на її зміну. Для цього обчислюють часткові показники матеріаломістко-сті для різних елементів витрат: сировини, матеріалів, куплених напівфабрикатів, допоміжних матеріалів, палива, електроенергії. Оцінку цих показників проводять за такою ж методикою, як оцінку загальної матеріаломісткості.

Організаційно-економічна значимість та структура показників ефективності використання ресурсного потенціалу в цілому зале-жить від етапів життєвого циклу підприємства і змінюється відпо-відно до вимог та характеристик даного процесу (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ШДПРИЄМСТВА

 

 Показники Етапи

ЖИТІЄВОГО

циклу  Ліквід-

ність ре-

сурсів  Фінансо-

ва стій-

кість    Оборот-ність Рентабе-льність капіталу     Рентабе-

льність

реаліза-

ції

Організація                                                  

Ріст (прискорений)                                                 

Ріст (сповільнений)                                                

Стійкість                                                      

Спад                                                 

Економічна оцінка ефективності використання ресурсів в осно-вному залежить від таких чинників та характеристик:

•          об'єм, структура та виробнича необхідність ресурсів;

•          об’єм господарської діяльності;

•          сума фінансових результатів;

•          рентабельність використання окремих видів ресурсів;

•          показники стану відтворення та ефективності використання основних фондів.

Очевидно, показники ефективності використання матеріальних ресурсів будуть змінюватися в розрізі підприємств різних форм власності залежно від таких чинників:

•          об'єм та структура продукції;

•          територіальне розміщення підприємства;

•          товарна насиченість внутрішньорегіонального ринку;

•          конкурентоспроможність як окремих видів товарної реаліза-ції, так і підприємства в цілому.

Оцінку ефективності використання матеріальних ресурсів доці-льно проводити за календарний період роботи, часова характерис-тика якого відображається хронологічною моделлю та динамічним рядом. Для розрахунків доцільно використовувати як вартість ма-теріальних затрат та відповідних їм ресурсів (затратний метод), так і вартість окремих видів ресурсів, зокрема матеріальних ресурсів (ресурсний метод).