Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

10.2. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

магниевый скраб beletage

Матеріально-технічне забезпечення підприємства включає: ви-значення потреби в матеріально-технічних ресурсах, їх пошук і ку-півлю на товарно-сировинній біржі, укладення прямих договорів з постачальниками, організацію доставки, зберігання і видачу спо-живачам на підприємстві, контроль за виконанням умов договорів.

Головні завдання аналізу забезпеченості підприємства матеріа-льними ресурсами:

•          вивчення потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

•          оцінка реальності та економічного обгрунтування планів ма-теріально-технічного забезпечення, його взаємозв'язку з планом виробництва;

•          оцінка забезпечення плану поставок укладеними договорами, якості договорів;

•          оцінка вибору постачальників матеріально-технічних ресурсів;

•          аналіз виконання планів матеріально-технічного забезпечення за обсягом, асортиментом, строками, якістю ресурсів і аналіз впли-ву на обсяг виробництва продукції, п собівартість та інші показники;

•          оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів;

•          виявлення та оцінка внутрішніх невикористаних резервів еко-номії матеріальних ресурсів та розроблення заходів щодо їх вико-ристання;

Для того щоб визначити, наскільки підприємство забезпечене матеріальними ресурсами, необхідно:

•          вивчити порядок розрахунку й обґрунтованості договорів на поставку матеріальних ресурсів, умови поставок;

•          визначити характер виробничих матеріальних запасів і зміну їх структури;

•          перевірити обґрунтованість норм виробничих запасів і потреб в матеріальних ресурсах;

•          виявити можливості зниження виробничих запасів і потреби в матеріальних ресурсах;

•          накреслити заходи щодо зниження понаднормативних і зай-вих запасів матеріалів.

Аналіз проводять за даними форм статистичної звітності № 1-СН, 3-СН, 4-СН, ІІ-СН, 12-СН про наявність і використання матері-альних ресурсів; ф. № 5-С про витрати на виробництво; плану ма-теріально-технічного постачання; договорів на поставку сировини, матеріалів, палива: оперативними даними відділу матеріально-тех-

нічного постачання; даними про нормативи та норми витрат мате-ріальних ресурсів.

Насамперед у ході аналізу потрібно дати оцінку обґрунтовано-сті плану матеріально-технічного постачання, правильності роз-рахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах, тобто оці-нити якість плану матеріально-технічного постачання.

Потреба підприємства в матеріальних ресурсах визначається за окремими їх видами на основну і неосновну діяльність та за їх за-пасами, які необхідні для забезпечення нормального функціону-вання підприємства на кінець періоду (місяця, кварталу, року). По-требу в матеріальних ресурсах для виробничої програми обчислю-ють за такою формулою:

k      і

П" - XZH" +Н",

П

П         г          •

— загальна потреба підприємства в n-виді матеріалу;

Н

п          ...         ...   7

— норма витрат и-матеріалу за всіма г-видами продукци к-

видів діяльності;

Н* — норма запасу и-матеріалу на складі, який необхідно мати

для забезпечення ритмічної роботи підприємства;

і — певний вид продукції, на виготовлення якої витрачається п-матеріал;

k — вид діяльності підприємства, а саме: виробництво продук-ції, приріст незавершеного виробництва, експериментально-дослідні роботи, ремонтно-експлуатаційні потреби, утворення нор-мативних залишків на кінець періоду.

Наявні матеріальні запаси мають задовольняти виробничі по-треби підприємства (П ) на перюд інтервалів між поставками (1 ). Забезпеченість матеріальними запасами визначається у днях та розраховується за формулою:

3" = О" : С",

З

п          г

— забезпеченість n-видом матеріалу, в днях;

О" — фактичний обсяг запасу n-виду матеріалу (у натуральних вимірниках);

С" — середнє добове споживання и-матеріалу (у натуральних вимірниках).

В основу розрахунку всієї потреби повинні бути покладені нор-мативи і норми витрат ресурсів на одиницю продукції та складсь-ких запасів.

Перевіривши потреби у матеріальних ресурсах, визначають джерела їх покриття і забезпечення. До внутрішніх джерел забезпе-чення належать: власне виробництво, використання відходів. До

зовнішніх — надходження від постачальників за договорами (дода-ткова заготівля).

Аналіз строків і обсягів поставок матеріалів за укладеними до-говорами пов’язаний із перевіркою запасів відповідних матеріалів на складі. Аналіз стану запасів проводиться за допомогою показни-ка запасу в днях (Д;3). Цей показник характеризує на скільки днів нормальної роботи підприємства вистачить наявного в залишку то-го чи іншого виду виробничого запасу, обчислюється як відношен-ня залишку даного виду матеріальних ресурсів до середньоденної потреби в цьому матеріалі. Для визначення денної потреби з кож-ного виду матеріальних ресурсів потрібно загальні витрати цього виду ресурсів на потреби виробництва за аналізований період поді-лити на кількість календарних днів у періоді (360, 90, 30).

У ході аналізу доцільно дати обґрунтовану оцінку запасів і ви-значення їх вартості. На практиці найчастіше визначають вартість запасів трьома найбільш зручними методами — ФІФО, ЛІФО і за середньозваженою вартістю.

У ході аналізу потрібно дати оцінку вибору постачальника ма-теріально-технічних ресурсів, вивчити, чи врахувало підприємство-виробник при виборі постачальників такі фактори, як:

•          відповідність виробничої потужності постачальників потребі підприємства у матеріалах;

•          територіальна віддаленість постачальника;

•          можливість оперативного постачання товарно-матеріальних цінностей;

•          швидкість реакції на потреби покупця;

•          репутація постачальника тощо.

Аналіз передбачає оцінку забезпеченості планової потреби в матеріальних ресурсах укладеними договорами на поставку та вну-трішніми джерелами покриття. Обчислюють коефіцієнт забезпе-ченості (Кшб) як відношення матеріальних ресурсів, які повинні надійти згідно з укладеними договорами та внутрішніх джерел, до планової потреби в матеріальних ресурсах.

Вивчають своєчасність укладення договорів на поставку матері-ально-технічних ресурсів, передбачення в договорах необхідних умов поставок: асортименту, якості, ціни, термінів поставок, форми розрахунків, відповідальності за порушення умов договору тощо.

Після детального вивчення плану матеріально-технічного забез-печення, оцінки його якості потрібно проаналізувати хід та резуль-тати виконання плану.

При цьому вивчають і дають оцінку:

•          фактичному надходженню матеріальних ресурсів за загаль-

ним обсягом, структурою, комплектністю, асортиментом, якістю;

•          своєчасності, темпам та ритмічності постачання;

•          надходженню матеріальних цінностей за джерелами;

•          організації і ходу забезпечення необхідними ресурсами всіх ланок виробництва;

•          впливу факторів матеріально-технічного постачання на відхи-лення за обсягом випуску продукції.

Ступінь виконання плану з окремих видів сировини, палива, ма-теріалів обчислюється як у натуральних, так і в грошових одиницях виміру.

Насамперед необхідно проаналізувати фактичне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Для цього фактичне над-ходження матеріалів від постачальників та з внутрішніх джерел по-рівнюється з потребою підприємства з урахуванням залишків, ви-значається коефіцієнт забезпеченості.

У ході аналізу рекомендується дати оцінку постачання за дже-релами надходження, а саме:

•          зовнішніми (виконання договорів поставок матеріально-тех-нічних ресурсів);

•          внутрішніми.

Для ефективної роботи підприємства важливе значення має оці-нка пропорційності постачання, тобто аналіз виконання плану по-стачання за структурою.

Оцінку виконання плану за цим показником проводять методом порівняння фактичної питомої ваги окремих видів матеріалів (у за-гальній їх кількості) з плановою.

В ході аналізу дають оцінку виконанню плану матеріально-технічного постачання з асортименту, визначають коефіцієнт асор-тиментності.

Коефіцієнт асортиментності визначають відношенням суми, за-рахованої у виконання плану з асортименту (фактичне надходжен-ня в межах потреби підприємства), до планової потреби.

Важливо дати оцінку комплектності постачання.

Аналіз матеріально-технічного забезпечення передбачає оцінку надходження ресурсів за термінами та ритмічністю постачання.

Доцільно провести аналіз темпів постачання.

Аналіз якості матеріальних ресурсів проводиться заданими:

•          актів приймання матеріалів;

•          рекламацій на матеріальні ресурси;

•          претензій до постачальників;

•          актів про повний або частковий виробничий брак;

•          стандартів;

•          специфікацій;

•          паспортів і технічних умов на відповідні матеріальні ресурси;

•          результатів проведених досліджень якості матеріальних ре-

сурсів бюро експертизи або заводськими лабораторіями.

Особливу увагу звертають на сировину та основні матеріали, що

L/іанивлліь и^/Ниву ііридук-Ціі, ЯКу BllliyL/K-aKJlb.

•          відношення кількості прямих постачальників до кількості всіх постачальників;

•          питому вагу матеріальних цінностей (у цілому або основних їх видів), які надходять за прямими поставками, до загального їх надходження.

Аналіз матеріально-технічного постачання проводиться не тіль-ки в цілому по підприємству, а й у розрізі окремих цехів, дільниць.

Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання за обсягом, асортиментом, якістю, строками надходження цінностей передбачає виявлення причин відхилень від плану, розроблення за-ходів щодо налагодження повного і своєчасного постачання цехів, дільниць, робочих місць високоякісними матеріальними ресурсами.