Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНОСТІIX ВИКОРИСТАННЯ 10.1. Цілі, завдання і джерела інформації аналізу матеріальних ресурсів підприємства : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНОСТІIX ВИКОРИСТАННЯ 10.1. Цілі, завдання і джерела інформації аналізу матеріальних ресурсів підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Сучасні умови господарювання, які базуються на дії законів ри-нку, тобто законів попиту і пропозицій та конкурентної боротьби, примушують українські підприємства швидко адаптуватись до змін ринкового середовища та уникати необґрунтованого ризику, при-ймаючи управлінські рішення щодо використання всіх наявних ви-

^^.Е^ЇЇ^е^Х^^К^'едмиів пращ, що вико-ристовуються в економіці країни у процесі виробництва матеріаль-них благ і послуг. Вони відіграють провідну роль серед основних видів виробничих ресурсів. Матеріальні ресурси класифікуються за певними ознаками. За способом виробництва — на ресурси сільсь-кого господарства та промислові. У свою чергу, сільськогосподар-ські ресурси поділяються на ресурси тваринного і рослинного по-ходження. За періодами споживання розрізняють матеріальні ресурси та сировину звітного, планового і перспективного періодів. Іх розподіл виконується за допомогою матеріальних балансів — основного знаряддя забезпечення збалансованості між наявними ресурсами і потребою в них. Матеріальні баланси ув'язують мате-ріальні ресурси з урахуванням всіх джерел надходження з їх розпо-ділом за напрямами використання. Загальний обсяг наявних мате-ріальних ресурсів обчислюють як суму перехідних залишків матеріальних і сировинних ресурсів, обсягів їх виробництва, обся-гів імпорту та інших надходжень.

Одним з головних факторів, що впливає на величину прибутку, є рівень матеріальних запасів. Стабільна забезпеченість матеріаль-

ними ресурсами є необхідною умовою функціонування та розвитку будь-якого підприємства.

Матеріально-технічне забезпечення виробництва в сучасних умовах господарювання повинно забезпечити досягнення таких ці-лей:

•          своєчасне забезпечення підрозділів підприємства необхідними видами ресурсів відповідної кількості та якості;

•          покращання використання ресурсів шляхом скорочення обо-ротності оборотних засобів, повного використання вторинних ре-сурсів та виробничих відходів тощо;

•          аналіз виробничих можливостей і якості продукції постачаль-ників та заміна неконкурентноспроможних постачальників.

Підготовка і проведення аналізу матеріальних ресурсів викону-ється протягом п'яти етапів. Під час першого етапу визначаються і чітко окреслюють мета і завдання аналізу. На другому етапі ста-ранно опрацьовується програма дій, робочий (календарний) план, визначаються коло учасників, розподіляються обов'язки між ними. Від так перед ними ставляться конкретні завдання, що виходять із загальної мети, розробляються схема, методика, макети аналітич-них таблиць, форм, методичні вказівки щодо їхнього заповнення, a також способи графічного оформлення результатів аналізу. На тре-тьому етапі забезпечується збір необхідної інформації, статистич-ної звітності, даних синтетичного й аналітичного обліку, планової документації, результатів спеціальних досліджень тощо, перевіря-ється їх достовірність і повнота відповідно до мети аналізу. На чет-вертому етапі здійснюється аналітична обробка інформації за до-помогою спеціальних методів і прийомів; забезпечується порівнянність показників; кількісно вимірюється вплив факторів. В результаті групування виділяють матеріальні ресурси, від яких без-перечно залежить вид роботи підприємства. На п'ятому, підсумко-вому, етапі необхідно визначити і звести підрахунок резервів виро-бництва, розробити пропозиції і економічно обґрунтувати їх в сенсі підприємницької реалізації, розрахувати економічну ефективність від впровадження нових технологій чи додаткових матеріальних ресурсів.

Цілі аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів полягають в одержанні найбільш інформативних ключових параме-трів, які дають об'єктивну й точну оцінку наявності у підприємства різних видів матеріальних ресурсів з погляду забезпечення його конкурентоспроможності, уможливлюють оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації.

Для досягнення поставлених цілей необхідно розв’язати ком-плекс таких завдань:

1.         Вивчення строків, умов поставок та порядку розрахунку об-сягів матеріальних ресурсів за укладеними договорами, оцінка об-ґрунтованості та ефективності формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси.

2.         Визначення характеру складських запасів, оцінка руху та струк-тури споживання матеріальних цінностей за певний період і в динаміці.

3.         Систематизація факторів, які зумовили відхилення фактич-них показників використання матеріальних ресурсів від прогнозо-ваних у звітному та в попередніх періодах.

4.         Моделювання взаємозв’язків між обсягами випуску продук-ції та матеріаломісткістю, матеріаловіддачею, іншими факторними показниками.

5.         Оцінка рівня ефективності використання матеріальних ре-сурсів через кількісне вимірювання впливу факторів на виявлені відхилення показників матеріаломісткості та матеріаловіддачі.

6.         Аналіз динаміки оптових цін на матеріальні ресурси та транспортно-заготівельних витрат, а також норм витрачання мате-ріальних цінностей.

7.         Шдрахунок резервів економії матеріальних ресурсів.

8.         Оцінка можливих варіантів мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

9.         Розроблення політики управління виробничими запасами і

матеріальних ресурсів є такі дані:

•          планові дані, які використовуються для аналізу постачання підприємства матеріальними цінностями: плановані обсяги запасів та обсяги надходження (портфель замовлень), договори, угоди, ко-нтракти на постачання сировини та матеріалів;

•          облікові дані, які використовуються:

а)         для аналізу забезпеченості підприємства необхідними запа-

сами, тобто всі дані документів складського, синтетичного й опера-

тивного обліку;

б)         для аналізу використання матеріальних ресурсів, тобто дані зі

звітності про матеріальні витрати на виробництво, віднесені на со-

бівартість товарної продукції;

•          нормативно-довідкові дані, які регулюють господарську діяль-

ність (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність

в Україні», положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні;

господарсько-правові документи; технічна й технологічна документа-

ція; інформація, отримана в ході маркетингових досліджень, тощо).