9.4. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

В умовах ринкової економіки і конкуренції успішно функціо-нують ті виробники, які ефективно використовують свої ресурси, зокрема основні засоби виробництва. Від інтенсивності й ефектив-ності використання основних засобів залежить дохідність капіталу і

ба^Я™^ьнюючй Sf^^S'^^BHOcii й штенсив-ності використання основних засобів застосовують такі показники:

•          рентабельність капіталу, вкладеного в основні засоби (від-ношення прибутку від основної діяльності до середньорічної вар-тості основних засобів);

•          фондовіддача основних засобів (відношення вартості вироб-леної продукції до середньорічної вартості основних засобів);

•          фондовіддача активног частини основних засобів (відношен-ня вартості виробленої продукції до середньорічної вартості актив-ної частини основних засобів);

•          фондомісткість (відношення середньорічної вартості основ-них засобів виробничого призначення до вартості виробленої про-дукції за звітний період);

•          відносна економія основного капіталу:

Е03 = 03! - О30 • Івш

де ОЗо, ОЗі — середньорічна вартість основних засобів у відповід-но базисному і звітному роках;

Івп — індекс обсягу валового виробництва продукції.

При розрахунку середньорічної вартості основних засобів (03) враховують не лише власні, а й орендовані основні засоби і не включають ті, що перебувають у консервації, резерві та здані в

показники застосовують для характеристики використання окремих видів машин, обладнання, виробничої пло-щі, наприклад середній випуск продукції в натуральному виражен-ні на одиницю обладнання за зміну, випуск продукції на 1 м виро-бничої площі та ін.

У процесі аналізу вивчають динаміку перелічених показників, виконання плану їхнього рівня, проводять міжгосподарські порів-няння. Після цього вивчають фактори зміни їхньої величини.

Найбільш узагальнюючим показником ефективності викорис-тання основних засобів є рентабельність капіталу, вкладеного в основні засоби. її рівень залежить не лише від фондовіддачі, а й від

рентабельності продажів, а також від частки реалізованої продукції в її загальному випуску. Взаємозв'язок цих показників можна пере-дати так:

Рш = Фв03 -ЧрП 'Р06-

Для визначення зміни рівня рентабельності основних засобів за рахунок факторів з можна скористатися методом абсолютних різ-ниць.

Зміна рентабельності основних засобів (03) за рахунок:

а)         фондовіддачі основних виробничих засобів:

ДР03 = АФВ • Чрпо • РОБО

б)         частки реалізованог продукціг в загальному випуску:

ДР03 = Фві • ЧрШ • РОБО

в)         рентабельності продажів:

ДР03 = АФВ! • Чрш • РОБО

Після цього треба вивчити фактори зміни фондовіддачі основ-них засобів: зміну частки активної частини основних засобів у їхній загальній сумі, частки діючих машин і обладнання в активній час-тині основних засобів, фондовіддачі технологічного обладнання:

*т*      тта  ттМ     ,т,    м

Фв0з = 4 «4 • Фв .

Способом абсолютних різниць визначають зміну фондовіддачі основних засобів за рахунок:

•          частки активног частини основних засобів:

л *т*       a       * тта   ттм      ,т,   м

ДФвр ) =Д4 «4 о* Фв о

•          частки машин і обладнання в активній частині основних

засобів:

ДФВ^ ) =Д4   «4 • Фв 0

•          фондовіддачі діючого обладнання:

А *Т*  М        А тта        ТТМ          A >f,     М

ДФВ(фв ) =Д4 і «4 о* ДФв

Вплив цих факторів на обсяг виробництва продукції встановлю-ється множенням зміни фондовіддачі за рахунок кожного фактора на фактичну середньорічну величину 03, а зміна середньорічної вартості основних засобів — на базовий рівень їхньої фондовіддачі.

Зміна валової продущії за рахунок зміни:

•          середньорічног вартості основних засобів:

А г»ТТ            А П1        *Т*     03

ДВПоз = ДОЗ • Фв   о

•          частки активної частини основних засобів у їхній загальній

сумі:

inn   a      r\r->        л *т*   03   a

ДВПЧ =ОЗі*ДФв   ч

•          частки машин і обладнання в активній частині 03:

ДВПЧ  = Оіі ' ЛФв   ч

•          фондовіддачі машин і обладнання:

л г»тт      м       г\г->  л *т*   03    м

ДВПфв  = Оіі ' ЛФв   ч

Фондовіддача технологічного обладнання безпосередньо зале-жить від його вартості (ВО), часу роботи і середньогодинного ви-робітку.

Для аналізу використаємо таку факторну модель:

_          КФРЧ0ДГВ

в          во

Факторну модель фондовіддачі обладнання можна розширити, якщо час роботи одиниці обладнання подати як добуток кількості відпрацьованих днів (Д), коефіцієнта змінності (Кзм) середньої три-валості зміни (Т).

Середньорічна вартість технологічного обладнання дорівнює добутку кількості (К) і середньої вартості його одиниці (Ц):

К-Д-К   -Т-ГВ     Д-К   -Т-ГВ

Ф    =  =          =          =         

в          К- ц    ц

Розрахунок впливу факторів на приріст фондовіддачі обладнан-ня можна виконати методом ланцюгової підстановки:

До ' Кзм  -Т0 • ГВ0

ф

Ц0

Для визначення першого умовного показника фондовіддачі не-обхідно замість базової взяти фактичну середньорічну вартість одиниці обладнання:

До ' Кзм • Т0 • ГВ0

Ф  м       -      

ВумЛ  ГД,1

Далі слід встановити, якою була б фондовіддача при фактичній вартості обладнання і фактичній кількості відпрацьованих днів, але за базової величини решти факторів:

Ді 'Кзм -т0 • гв0

ф

вум-2  Ц2

Третій умовний показник фондовіддачі розраховують за його фактичною вартістю, фактичною кількістю відпрацьованих днів фактичним коефіцієнтом змінності і за базовим рівнем решти фак-торів:

Ді ■ Кзм • т0 • гв0

Ф  м        -      !          

Вум.3  ГД,1

При розрахунку четвертого умовного показника фондовіддачі залишається незмінним тільки рівень середньогодинного виро-бітку:

Ді 'Кзм -Т[ -гв0

Ф  м        -      !          

Вум.4  ГД,1

При фактичному виробітку обладнання його фондовіддача ста-новитиме:

Ді' Кзм -Т[ • ГВ[

Ф м     !          

Щоб дізнатися, як ці фактори вплинули на рівень фондовіддачі всіх засобів, одержані результати треба помножити на фактичну частку машин і обладнання в загальній сумі основних засобів у зві-тному періоді:

Для розрахунку впливу факторів третього порядку на рівень фондовіддачі машин і обладнання необхідно знати, як змінився об-сяг виробництва продукції у зв'язку із заміною обладнання або йо-го модернізацією. 3 цією метою треба порівняти випуск продукції на новому і старому обладнанні за період після його заміни й одер-жаний результат поділити на фактичну середньорічну вартість тех-нологічного обладнання:

ДФ м = Х(ГГН. - ГВС) • ФРЧ; : 03"

де ФРЧ, — час роботи г'-го обладнання з моменту введення до кінця звітного періоду;

ГВн, ГВс — виробіток продукції за 1 машино-годину відповідно після заміни і до заміни г'-го обладнання.

За аналогічним способом визначають зміну обсягу виробництва продукції і фондовіддачі за рахунок впровадження інноваційних заходів з удосконалення технології та організації виробництва:

ДФ м   = Х(ГГН - ГВС) -ФРЧ[ : 03"

Зміна фондовіддачі за рахунок соціальних факторів (підвищен-ня кваліфікації працівників, поліпшення умов праці й відпочинку, оздоровчі заходи тощо) визначають за сальдовим методом:

ДФ м   - ДФ м - ДФ м - ДФ м

ВСОЦ ВГВ     ВН       ВНШ

Вплив цих факторів на загальний рівень фондовіддачі 03 розра-ховують шляхом множення приросту фондовіддачі обладнання за рахунок г'-го фактора на фактичну його частку в загальній сумі 03. Щоб дізнатися, як зміниться обсяг виробництва продукції, необхід-но зміну фондовіддачі 03 за рахунок кожного фактора помножити на фактичну середньорічну суму 03, а зміну середньорічної варто-сті 03 — на базовий рівень фондовіддачі 03.

Вплив факторів зміни фондовіддачі на рівень рентабельності основного капіталу визначають множенням абсолютно приросту фондовіддачі за рахунок і-го фактора на базовий рівень рентабель-ності продажів На основі цього розрахунку можна встановити не-використані резерви підвищення рівня рентабельності основних виробничих фондів.