Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9.2. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Аналіз розпочинаємо з вивчення наявності основних засобів, їхньоїдинаміки та структури (див. табл. 9.1).

Як видно з табл. 30, за звітний період відбулися суттєві зміни в наявності та структурі основних засобів. Сума їх зросла на 3600 тис. грн, або на 27 %. Значно зросла частка активної їхньої ча-стини, що можна розцінити позитивно.

На обсяг, структуру та динаміку основних виробничих засобів впливають такі фактори:

•          характер та особливості процесу виробництва (безперервний, дискретний);

•          тип виробництва (масове, серійне, одиничне);

•          технологія, рівень спеціалізації і кооперування;

•          методи організації виробництва.

Велике значення має аналіз руху і технічного стану основних за-собів, який проводиться за даними бухгалтерської звітності (форма № 5). Для цього розраховують такі показники:

•          коефіцієнт оновлення (Кон), що характеризує частку нових ос-

новних засобів у загальній вартості їх на кінець року.

Таблиця 9.1

НАЯВНІСТЬ, РУХI СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

Група основних засобів       Наявність на по-чаток періоду        Надійшло за звітний період Вибуло за звіт-ний період Наявність на кінець періоду

 

            тис. грн          част-

ка, %   тис. грн          част-

ка, %   тис. грн          част-

ка, %   тис. грн          част-

ка, %

Будівлі і споруди       4225    32,0     1000    22,2     —        —        5225    31,1

Силові машини         160      1,2       45        1,0       —        —        205      1,2

Робочі машини          7655    58,0     2990    66,5     700      77,8     9945    59,2

Вимірювальні прилади        210      1,6       35        0,8                              245      1,5

Обчислювальна техніка       315      2,4       150      3,3       20        2,2       445      2,6

Транспортні за-соби 370      2,8       35        3,0       120      13,3     385      2,3

Інструменти  265      2,0       145      3,2       60        6,7       350      2,1

Усього основних засобів виробни-чого призначен-ня   13 200 100,0   4500    100,0   900      100,0   16 800 100,0

Перевіряють виконання плану впровадження нової техніки, вве-дення в дію нових об'єктів, ремонту основних засобів. Визначають частку прогресивного обладнання в його загальній кількості та в кожній групі обладнання, а також частку автоматизованого облад-нання.

Для характеристики вікового складу і морального зносу фонди групують за тривалістю експлуатації (до 5; 5 - 10; 10 - 20 і більше 20 років), розраховують середній вік обладнання.

Зведена табл. 9.2 показує, що за звітний рік технічний стан ос-новних засобів на підприємстві дещо покращився за рахунок інтен-сивнішого оновлення їх.

Забезпеченість підприємства окремими видами машин, механі-змів, обладнання, приміщеннями встановлюють порівнянням фак-тичног наявності гх з плановою потребою, необхідною для вико-нання плану випуску продукції.

Узагальнюючими показниками, що характеризують рівень за-безпеченості підприємства основними засобами виробництва (ОЗВ), є фондоозброєність і технічна озброєність праці.

Таблиця 9.2

ДАНІ ПРО РУХ IТЕХНІЧНИЙ СТАН ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

Показник        Значення показника Зміни

 

            минулий рік   звітний рік    

 

Коефіцієнт оновлення          0,15     0,27     +0,12

Термін оновлення, років      6,60     3          -3,6

Коефіцієнт вибуття   0,05     0,068   +0,018

Коефіцієнт приросту            0,12     0,27     +0,15

Коефіцієнт зносу       0,36     0,35     -0,01

Коефіцієнт придатності       0,64     0,65     +0,01

Середній вік устаткування, років    5,2       5,0       -0,2

Показник загальног фондоозброєності праці розраховують за відношенням середньорічної вартості промислово-виробничих ос-новних засобів до середньоблікової чисельності робітників у найбі-льшу зміну (мається на увазі, що робітники, зайняті в інших змінах, використовують ті само засоби праці).

Рівень технічної озброєності праці визначають за відношенням вартості виробничого обладнання до середньооблікового числа ро-бітників у найбільшу зміну. Темпи його зростання зіставляються з темпами зростання продуктивності праці. Бажано, щоб темпи зрос-тання продуктивності праці випереджали темпи зростання техніч-ної озброєності праці. У протилежному разі відбувається зниження фондовіддачі.