Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Принципи, предмет, об’єкти, функції та завдання економічного аналізу : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.2. Принципи, предмет, об’єкти, функції та завдання економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

магниевый скраб beletage

Економічний аналіз базується на наступних принципах:

1)         принцип науковості, який передбачає глибоке пізнання

об'єктивної реальності функціонування економічної системи, дії

об'єктивних факторів, їх зміни і розвитку, застосування наукової

2)         принцип системності, який передбачає дослідження еконо-

мічних явищ і процесів як складних систем з функціонально-

структурною будовою елементів взаємозв'язку та взаємозумовле-

ність їхніх складових.

3)         принцип комплексності (в аналізі економічних явищ і про-цесів як складних систем варто комплексно оцінювати вхідні пара-метри функціонально-структурної будови, їх зміну і розвиток на досліджуваному об'єкті (в просторі і часі, за кількісними та якіс-ними ознаками), а також вихідні (результатні) параметри цього процесу).

4)         принцип конкретності та дієеості економічного аналізу означає безпосередню цільову спрямованість досліджень на конк-ретну практику та результативність у досягненні поставленої мети. Дієвість забезпечується шляхом розроблення аргументованих ана-літичних висновків і пропозицій,  своєчасних рекомендацій для

5)         принцип рейтингової оцінки передбачає визначення пріори-тетів у досягненні поставленої мети, черговості виконання заходів, спрямованих на цільову зміну і розвиток економічних систем.

6)         принцип демократичності, масовості економічного аналізу передбачає участь в аналітичному процесі широкого кола зацікав-лених осіб, а не лише спеціалістів-аналітиків, доступність, прозо-рість, переконливість висновків і пропозицій.

Дотримання названих принципів є необхідною умовою прове-дення аналітичних досліджень, запорукою досягнення поставлених

^т^^^^^^^Ьу треба розумші реальну фінансово-господарську діяльність підприємств і об'єднань у всій її багатогранності, відображеної у системі економічних показників і знаходить своє вираження через джерела інформації. Предмет ана-лізу визначається цілями його проведення, які залежать від запиту користувачів аналітичної інформації (внутрішні та зовнішні).

06 єкти, через які розкривається предмет економічного аналізу:

а)         виробнича, фінансова, інвестиційна, маркетингова та інші ви-

ди діяльності;

б)         ресурси всіх видів діяльності;

в)         виробничі та управлінські структури;

г)         організація виробництва і праці;

д)         форми господарювання і власності тощо.

Отже, об'астам анашзу ерезультати господарської дпшьності підприємства, а предметом иого вивчення є причинно-наслідкові зв'язки і залежності економічних явищ та процесів, що формують

• Оцінкоеа функція визначає відповідність стану економічної системи її цільовим параметрам функціонування та потенційним можливостям.

•          Діагностична функція полягає у встановленні причинно-наслідкових змін економічної системи, у кількісному і якісному вимірюванні впливу факторів на їх зміну і розвиток.

•          Пошукоеа функція виявляє невикористані резерви та потен-ційні можливості зміни і .озвитку економічної системи, обґрунто-

Голоені заедання економічного аналізу:

1.         Вивчення механізму дії економічних законів, визначення за-кономірностей і тенденцій економічних явищ та процесів у конкре-тних умовах підприємства.

2.         Визначення місця економічної системи будь-якого порядку у ринковому середовищі, стратегічні тактики її поведінки.

3.         Обґрунтування економічних програм, індикативних планів, бізнес-планів, прогнозів і управлінських рішень та контроль за їх виконанням.

4.         Оцінка виконання цільових завдань розвитку економічної системи, причин і факторів, які зумовили позитивні та негативні зміни.

5.         Виявлення невикористаних резервів поліпшення економіки досліджуваного об’єкта на основі вивчення передового досвіду та досягнень науки і практики.

6.         Визначення пріоритетів стратегічного розвитку економічної системи, оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу.

7.         Розроблення й обґрунтування заходів, спрямованих на акти-візацію використання резервів і прийняття оптимальних управлін-ських рішень.