Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Аналіз продуктивності праці : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.4. Аналіз продуктивності праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Найбільш загальним та універсальним показником, який відо-бражає ефективність використання трудових ресурсів (персоналу) підприємства є продуктивність праці робітників.

В загальному розумінні продуктивність праці характеризує її результативність (плідність), тобто оцінює результат праці, отри-маний на одиницю витрат, пов'язаних з використанням трудових ресурсів підприємства. У вузькому розумінні рівень продуктивнос-ті праці визначається кількістю продукції (обсягом робіт чи по-слуг), що виробляються одним працівником за одиницю робочого часу (годину, зміну, добу, місяць, квартал, рік) або кількістю робо-чого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (ви-

К™0ДУКбтивнкПтьС щаці це якісний показник використання трудових ресурсів, який вважають одним із найважливіших уза-гальнених показників діяльності кожного підприємства.

Різноманітність підходів до визначення результату праці та оці-нки розмірів використаних трудових ресурсів обумовила форму-вання системи показників продуктивності праці.

До узагальнюючих показників належать середньорічний, серед-ньоденний і середньогодинний виробіток продукції на одного робі-тника, а також середньорічний виробіток продукції на одного пра-цюючого у вартісному вираженні.

Індивідуальні показники — це витрати часу на виробництво оди-ниці продукції певного виду (трудомісткість продукції) або випуск продукції певного виду в натуральному вираженні на один людино-день або на одну людино-годину.

Допоміжні показники характеризують витрати часу на виконан-ня одиниці певного виду робіт або обсяг виконаних робіт за одини-цю часу.

Найбільш узагальнюючим показником продуктивності^праці є середньорічний виробіток продукціг на одного працівника. Иого ве-личина залежить не лише від виробітку робітників, а й від частки останніх у загальній чисельності промислово-виробничого персо-налу, а також від кількості днів, які вони відпрацювали, і від трива-лості робочого дня.

Звідси середньорічний виробіток одного працівника дорівнює добутку таких факторів:

= Ч • Д- 1    1В.

Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня середньорічного виробітку промислово-виробничого персоналу проведемо за дани-ми табл. 8.4 способом абсолютних різниць.

Таблиця 8.4

ВИХІДНІДАНІДЛЯ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

 

Показник        Значення показника Зміни

 

            план    факт    абс.     відн., %

Виробництво продукції в плано-вих цінах, тис. грн       96 000 100 800           +4800  +5,0

Середньорічна   чисельність   про-мислово-виробничого персоналу  200      202      +2        +1,0

У тому числі робітників       160      165      +5        +3,1

Частка робітників у загальній чи-сельності працівників  80        81,68   +1,68   +2,1

Дні, які відпрацював один робіт-ник за рік           220      210      -10      -4,5

Години, які відпрацювали всі ро-бітники 279 840           270 270           -9570  -3,42

Середня тривалість робочого дня, год       7,95     7,8       -0,15   —1,9

Середньорічний виробіток одно-го працівника, тис. грн           480      499,01 +19,01 +4,0

Виробіток робітника, тис. грн:                                          

середньорічний         600      610,91 +10,91 +1,8

середньоденний       2,73     2,91     +0,18   +6,6

середньогодинний, грн       343,05 372,96 +29,91 +8,7

Закінчення табл. 8.4

 

Показник        Значення показника Зміни

 

            план    факт    абс.     відн., %

Непродуктивні      витрати      часу (ФРЧа), людино-год            —        1367    —        —

Надпланова економія часу за ра-хунок   впровадження   інновацій-них заходів (ФРЧе)                                          

людино-год   —        8500    —        —

 

Зміна вартості випущеної проду-кції унаслідок структурних зру-шень, тис. грн          —        +2300  —        —

За даними табл. 8.4 і 8.5, середньорічний виробіток працівника підприємства вищий від планового на 19 тис. грн (499 — 480). Він зріс на 19 тис. грн у зв'язку зі збільшенням частки робітників у за-гальній чисельності промислово-виробничого персоналу і на 40 тис. грн за рахунок підвищення середньогодинного виробітку робі-тників. Негативно на його рівень вплинули надпланові цілоденні і внутрішньозмінні втрати робочого часу, унаслідок чого він змен-шився відповідно на 22,27 і на 8,83 тис. грн.

Таблиця 8.5

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ

НА РІВЕНЬ СЕРЕДНЬОРІЧНОГО ВИРОБІТКУ ПРАЦІВНИКІВ

ПІДПРИЄМСТВА ЗА СПОСОБОМ АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ

 

Фактор           ДРВП, тис. грн

Зміни:

частка робітників у загальній чи-

сельності виробничого персоналу АРВЧ = A Ч • РВР0 -- 0,0168 • 600 = +10,08

кількості днів, які відпрацював один робітник за рік        ДРВд = Ч1-ДД-ДВ0 -- 0,8168 • (-10) • 2,73 = -22,27

тривалості робочого дня      АРВТ=Ч1'Д1-АТ-ГВ0 =

= 0,8168 • 210 х (-0,15) • 0,343 05 =

= -8,83

середньогодинного виробітку         АРВга = Чх • Д!« Т[ • АГВ = 0,8168 -- 210 х 7,8 • 0,029 91 = +40,03

Усього            +19,01

Аналогічно аналізують зміни середньорічного виробітку робіт-ника, що залежить від кількості днів, які відпрацював один робіт-ник за рік, середньої тривалості робочого дня і середньогодинного виробітку:

= Д1 • 1 в.

Обчислимо вплив цих факторів за способом абсолютних різ-ниць:

ДРВД = ДД • Т0 • ГВ0 = -10 • 7,95 • 343,05 = -27 270 грн;

ДРВТ =Д[ • ДТ - ГВ0 = 210 • (-0,15) • 343,05 = -10 810 грн;

ДРВГВ = ДіГі* ДГВ = 210 - 7,8 - 29,91 = 48 990 грн

Разом+10 910 грн

Обов'язково аналізують зміни середньогодинного виробітку як одного із основних показників продуктивності праці і фактора, від якого залежить рівень середньоденного і середньорічного виробіт-ку робітників.

На завершення аналізу необхідно розробити конкретні заходи для забезпечення зростання продуктивності праці і визначити резе-рви підвищення середньогодинного, середньоденного і середньоріч-ного виробітку робітників.

Основні напрями пошуку резервів зростання продуктивності праці випливають із самої формули розрахунку її рівня: Г В = ВП : ФРЧ, згідно з якою можна домогтися підвищення продуктивності праці шляхом:

а)         збільшення випуску продукції за рахунок повнішого викорис-

тання виробничих потужностей підприємства, оскільки при наро-

щуванні обсягів виробництва продукції на тих же потужностях,

збільшується лише змінна частина витрат робочого часу, а постійна

залишається без змін. Унаслідок цього витрати часу на випуск оди-

ниці продукції зменшуються;

б)         скорочення витрат праці на гг виробнщтво шляхом інтен-

сифікації виробництва, впровадження комплексної механізації та

автоматизації, досконалішої техніки і технологій виробництва, ско-

рочення втрат робочого часу за рахунок поліпшення організації

праці, матеріально-технічного постачання та інших факторів відпо-

відно до плану організаційно-технічних та інноваційних заходів.

При цьому можливі такі варіанти співвідношення змін обсягу випуску продукції і витрат праці, які треба враховувати, обираючи управлінську стратегію для забезпечення зростання продуктивності праці при існуючих у цей момент економічних умов:

а) збільшується обсяг випуску продукції при зниженні витрат праці на її виробництво;

б)         обсяг продукції зростає швидше, ніж витрати праці;

в)         обсяг продукції зростає при незмінних витратах праці;

г)         обсяг продукції залишається незмінним при зниженні витрат

праці;

д)         обсяг продукції знижується більш повільними темпами, ніж

витрати праці.