Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Аналіз показників соціальної захищеності працівників підприємства : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.2. Аналіз показників соціальної захищеності працівників підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами слід проводити у тісному зв'язку з вивченням виконання плану соціаль-ного розвитку підприємства за такими групами показників:

•          підвищення кваліфікації працівників;

•          поліпшення умов праці та зміцнення здоров'я працівників;

•          поліпшення соціально-культурних і житлово-побутових умов;

•          соціальна захищеність членів трудового колективу.

Для аналізу використовують такі форми плану економічного і соціального розвитку, як «Підвищення рівня кваліфікації і освіче-ності кадрів», «Основні показники з поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров'я працівників», «План поліпшення соціа-льно-культурних і житлово-побутових умов персоналу і членів їх-ніх сімей», колективний договір у частині соціального захисту пра-цівників підприємства і пенсіонерів, а також звітні дані про виконання намічених заходів для соціального розвитку підприємс-тва і підвищення рівня соціальної захищеності членів трудового колективу.

Аналізуючи динаміку і виконання плану з підвищення кваліфіка-ції працівників підприємства, вивчають такі показники:

•          відсоток працівників, які навчаються у вищих, середніх, сере-дніх спеціальних навчальних закладах, у системі підготовки робо-чих кадрів на підприємстві;

•          чисельність і відсоток працівників, які підвищують свою ква-ліфікацію;

•          відсоток працівників, зайнятих некваліфікованою працею, тощо.

Показники соціально-кваліфікаційної структури мають також відображати організацію перекваліфікації і працевлаштування ви-вільнених працівників.

Виконання і перевиконання плану з підвищення кваліфікації працівників сприяє зростанню продуктивності їхньої праці і пози-тивно характеризує роботу підприємства.

Для оцінювання заходів з поліпшення умов праці і зміцнення здо-ров 'я працівників використовують такі показники:

•          забезпеченість робітників санітарно-побутовими приміщен-нями;

•          рівень санітарно-гігієнічних умов праці;

•          рівень частоти травматизму з розрахунку на 100 осіб;

•          відсоток працівників з професійними захворюваннями;

•          відсоток загальної захворюваності працівників;

•          кількість днів тимчасової непрацездатності на 100 осіб;

•          відсоток працівників, що зміцнили своє здоров'я в санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, за туристичними путівками іт. д.

Аналізують також виконання заходів з охорони праці і техніки безпеки.

Соціально-культурні і житлово-побутові умови працівників та членів їх сімей характеризуються такими показниками, як забезпе-ченість працівників житлом, виконання плану з будівництва нового житла, наявність і будівництво об'єктів соцкультпобуту, дитячих ясел і садків, профілакторіїв, санаторіїв, будинків відпочинку, упо-рядкування населених пунктів, обладнання житлового фонду кому-нальними зручностями (водогін, опалення, каналізація, газ) і т. д.

Велику увагу приділяють питанням соціальног захищеності членів трудового колективу, розв'язання яких із розвитком ринко-вих відносин все більше покладають на підприємства. Найтипові-шими напрямами соціального захисту, які визначають у колектив-них договорах, є:

•          надання матеріальної допомоги, і перш за все багатодітним сім'ям;

•          забезпечення працівників підприємства садово-городніми ді-лянками;

•          надання безпроцентних позик на будівництво житла;

•          відпуск будівельних матеріалів за зниженими цінами;

•          реалізація продукції підсобного сільського господарства за зниженими цінами;

•          надання допомоги на лікування, придбання путівок, однора-зової допомоги при виході на пенсію, до ювілейних дат, до весілля;

•          відпустки;

•          часткова оплата харчування;

•          проїздутощо.

Особливо актуальними питання соціальної захищеності праців-ників є для тих підприємств, які перебувають на межі банкрутства. Це заходи для збереження робочих місць, недопущення масового звільнення працівників, фінансової підтримки частини звільнених працівників, які бажають зайнятися підприємницькою діяльністю, заходи з дострокового виходу на пенсію працівників передпенсій-ного віку, тимчасового обмеження зростання заробітної плати, пе-реходу на неповний робочий день і неповний робочий тиждень, щоб зберегти чисельність персоналу. Одним із заходів пом'як-шення соціальних наслідків кризи неспроможних підприємств є

першочергове надання працівникам, що звільняються, можливості влаштуватися на вакантні місця за іншими, суміжними спеціально-стями з можливістю перекваліфікації.

Для підтримки виробничого потенціалу підприємства важливо зберегти робочі місця для випускників коледжів, професійних учи-лищ, шкіл.

У процесі аналізу вивчають виконання колективного договору за всіма його напрямами, а також динаміку основних показників як за загальною сумою, так і з розрахунку на одного працівника. Для повнішого оцінювання проводять міжфірмовий порівняльний ана-ліз. Після завершення аналізу розробляють конкретні заходи, спря-мовані на підвищення рівня соціального захисту персоналу підпри-ємства, поліпшення умов його праці, соціально-культурних і житлово-побутових умов, які враховують, розробляючи план соці-ального розвитку і колективний договір на наступний рік.