Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.5. Аналіз якості продукції : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.5. Аналіз якості продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Міжнародна організацій з питань стандартизації визначає якість як сукупність властивостей і характеристик продукції (або послуг), яка забезпечує задоволення встановлених або передбачу-ваних потреб.

Узагальнюючи набутий досвід, професор Гарвардської школи бізнесу Л. Гарвін визначає п'ять найбільш суттєвих критеріїв якості (рис. 7.2):

Критерії якості продукції

 

           

           

Відповідність

якості

вимогам

покупців         Відповідність

якості

платоспромож-

ному попиту  Відповідність стандартам    Відповідність

кращим

показникам

товарів-

аналогів          Ступінь

точності

дотримання

технологічни

х процесів

Рис. 7.2. Критерії якості продукції

Оцінка якості продукції передбачає визначення рівнів якості

(рис. 7.3):

Рівні якості продукції

 

абсолютний

Знаходять

обчисленням

показників,

вибраних для

вимірювання без

порівняння їх з

відповідними

показниками

аналогічних виробів

 

відносний

Визначають шляхом

порівняння показників

якості з абсолютними

показниками

найкращих аналогів

 

оптимальний

Рівень, при якому

загальні суспільні

витрати на

виробництво й

використання

продукції за певних

умов споживання

були б

мінімальними

 

Рис. 7.3. Рівні якості продукції

Для визначення рівня якості виробів застосовують різні методи:

•          об’єктивний (оцінка рівня якості за допомогою стендових ви-пробувань, вимірювання приладами, лабораторних аналізів);

•          комплексний (полягає у визначенні узагальнюючого показни-ка, рівня якості оцінюваного виробу);

•          диференційований (передбачає порівняння одиничних виробів з відповідними показниками виробів-еталонів);

•          органолептичний (ґрунтується на наслідках аналізу сприймання

показники якості:

•          сортність (легка, харчова, хімічна та інші галузі промисловості);

•          марочність (харчова, промисловість будівельних матеріалів);

•          вміст корисних речовин або шкідливих домішок (% до загаль-ного обсягу або ваги);

•          строк служби (ресурс) і надійність;

•          призначення одного з часткових показників якості як єдиного провідного (міцність металів, калорійність харчів, теплотворність палива тощо).

В процесі аналізу вивчають і такі побічні показники якості про-дукції як:

•          гарантійний термін роботи, кількість і вартість гарантій-

них (безкоштовних для споживачів) ремонтів у розрахунку на один

виріб;

•          наявність рекламацій, гх кількість і вартість;

•          відсоток браку;

•          пониження у сортності продукціг за межами підприємства;

•          відсоток повернення продукціг на виправлення дефектів;

•          відповідність моді;

•          наявність ірівень попиту на даний виріб тощо. Оцінюючи зміну якості продукції на підприємстві, слід на-

давати перевагу об'єктивним і кількісним показникам якості, які забезпечують належну точність визначення стану якості продукції.

Узагальнюючу оцінку виконання завдання з якості продукції виводять різними методами:

•          методом порівняння фактичної питомої ваги з плановою та з фактичною питомою вагою попередніх періодів сертифікованої продукції, продукції, віднесеної до різних категорій якості; про-дукції, поставленої на експорт, у тому числі — у високорозвинуті країни, забракованої та рекламованої продукції в загальному об-сязі промислової продукції;

•          за середнім коефіцієнтом сортності;

•          бальним методом;

•          методом порівняння фактичних показників втрат від браку (у сумі та у відсотках до виробничої собівартості промислової проду-кції) з плановими (на тих підприємствах, де втрати від браку пла-нують) або з показниками попередніх періодів.

Якість продукції, випущеної на підприємствах легкої, харчової і деяких інших галузей промисловості, оцінюється за показниками сортності. У ході аналізу обчислюють питому вагу випуску проду-кції кожної категорії сорту в загальному випуску, вивчають, скіль-ки продукції здано з першого подання, скільки виробів переведено в нижчий сорт. Обчислені показники порівнюють з плановими, з фактичними показниками попередніх періодів і роблять висновки про зміни щодо якості продукції.

Визначають і дають оцінку коефіцієнту сортності, який дозво-ляє виміряти втрати у вартісному обсязі випуску продукції внаслі-док зниження сортності виробів або, навпаки, нарощування вартос-

Т1 Тіе'Шент^т^^-Т^Шяаштяя вартост! всМ випу-щеної продукції до її вартості за умови, що вся продукція випуска-ється за ціною найвищого сорту.

Одним з показників, що свідчать про відхилення від норм за якістю виготовлення виробів, є брак продукції.

За способом виправлення брак поділяється на еипраений (це усунення дефектів виробів, після якого ці вироби є придат-

ними до експлуатації або споживання) і нееипраений (остаточ-ний брак, який виправити неможливо або економічно недоці-льно).

За місцем виявлення розрізняють внутрішній брак (допущений на підприємстві під час виготовлення виробів) і зовнішній (виявле-ний покупцями або споживачами під час користування виробами або споживання продукції).

У ході аналізу вивчають динаміку браку за абсолютною сумою, тобто порівнюють фактичні втрати від браку у звітному періоді з аналогічними показниками попередніх періодів. Окрім того, визна-чають питому вагу браку в загальному випуску промислової про-дукції. Визначають втрати від браку і втрати продукції. Для того, щоб обчислити розмір втрат промислової продукції потрібно ви-значити фактичний рівень рентабельності.

У процесі аналізу вивчають причини допущеного браку за міс-цем його виникнення та за центрами відповідальності. При аналізі браку обов'язково з'ясовують причини його виникнення, місця знаходження, час і винуватців.

Рівень браку— це передусім показник якості роботи, налаго-дженості технологічних процесів і чіткої організації виробництва, це також показник порушення ритму виробництва, погіршення ор-ганізації та контролю за виробництвом.

Аналіз передбачає оцінку економічної ефективності поліпшення якості продукції. Економічна ефективність поліпшення якості про-дукції характеризується розміром додатково отриманого убутку від виробництва і реалізації продукції підвищеної якості. Так, якщо покращення якості продукції знаходить відображення у підвищенні її сортності, то додатковий прибуток створюється за рахунок під-вищеної ціни на продукцію вищого сорту

ДПЯ = [(Цг — Сг) — (Ці ~~ Сі)] х ОП,

де 11,2, Ці — відповідно ціна одиниці продукції нижчого і вищого сорту;

Сі, Сг — собівартість одиниці продукції нижчого і вищого сорту;

ОП— обсяг продукції поліпшеної якості в натуральних оди-ницях.

Заключним етапом аналізу є розробка заходів щодо поліпшення якості продукції.