Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. Аналіз ритмічності виробництва : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.4. Аналіз ритмічності виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Ритмічність виробництва це насамперед чітка, стійка й збалансована діяльність підприємства, яка дозволяє рівномірно ви-пускати продукцію і виконувати свої зобов'язання перед спожива-чами. Ритмічна робота — це випуск продукції рівними частками за будь-які однакові проміжки робочого часу.

Розрізняють два поняття ритмічності:

•          ритмічність випуску продукції (товарної);

•          ритмічність виробництва (як завершеного, так і незавершеного). Під ритмічністю роботи підприємства розуміють випуск цехами

деталей, напівфабрикатів і виробів згідно з добовими чи місячними графіками виробництва, її порушення негативно впливає на роботу суміжних підрозділів, виконання договірних зобов'язань, якість продукції та ін.

Ритмічність роботи підприємства визначають за днями чи дека-дами у межах місяця, за місяцями і кварталами з поділом на декади. Показником ритмічності є також відношення випуску продукції за першу декаду до її випуску в третій декаді попереднього місяця.

Для характеристики ритмічності випуску продукції протягом року доцільно будувати динамічні ряди за місяцями, кварталами з розподілом на декади і дні.

Найпростішими показниками ритмічності випуску продукції є:

•          питома вага виробництва продукції за кожну декаду (зміну) до місячного випуску;

•          питома вага випущеної продукції за кожний місяць до кварта-льного випуску;

•          питома вага випуску продукції за кожний квартал до річного обсягу виробництва;

•          питома вага продукції, випущеної в першу декаду звітного мі-сяця до третьої декади попереднього місяця.

Неритмічність роботи притаманна багатьом підприємствам. То-му треба ретельно вивчати не лише причини цієї хронічної вироб-ничої «хвороби», але й наслідки, а саме:

•          збільшення кількості браку і відходів сировини та матеріалів;

•          погіршення якості продукції;

•          подорожчання собівартості продукції;

•          порушення у ритмі відвантаження, а отже — затримки реалі-зації продукції;

•          посилення плинності кадрів;

•          виникнення інших небажаних проблем.

Неритмічний випуск продукції свідчать про заниження можли-вого випуску продукції. Аналізуючи показники, поряд з виявлен-ням причин неритмічної роботи доцільно визначити додатковий випуск продукції за умови ліквідації відставання виробництва в пе-ршу і другу декади. He враховують кількість чи вартість продукції, виготовленої в третій декаді за рахунок понаднормованих робіт. Один з варіантів розрахунку обсягу продукції полягає в тому, що для перших двох декад цей обсяг визначають за обсягом третьої декади.

Узагальнюючими показниками ритмічності виробництва є:

•          коефіцієнт ритмічності;

•          коефіцієнт варіації;

•          числа аритмічності.

Коефіцієнт ритмічності (Критм) визначається відношенням фак-тичного (але не вище за ціанове завдання) випуску продукції (або його питомої ваги) до планового випуску (питомої ваги).

Синтетичним показником ритмічної роботи є кое’іцієнт ритмі-чності, який визначається на підставі даних за день, пятиденку, де-каду. Чим ближче коефіцієнт ритмічності до 1, тим ритмічнішим є виробництво (табл. 7.6).

Коефіцієнт ритмічності в абсолютному вимірі

тл        ППФ(п) ППп

Таблиця 7.6 РИТМІЧНІСТЬ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ЗА ДЕКАДАМИ

 

Декада            Випуск продукції за рік, тис. грн     Частка продукції, %  Вико-нання плану, коефі-цієнт            Частка продукції,

зарахована

у виконання

плану

з ритмічності, %

 

            план    факт    план    факт   

           

 

Перша 32 000 30 240 33,3     30        0,945   30,00

Друга  32 000 34 272 33,3     34        1,071   33,33

Третя  32 000 36 288 33,4     36        1,134   33,34

Усього            96 000 100 800           100,0   100      1,050   96,67

Коефіцієнт варіації (Квар) визначається як відношення середньо-квадратичного відхилення від ціанового завдання за добу (декаду, місяць, квартал) до середньодобового (середньодекадного, серед-ньомісячного, ссредньоквартального) планового випуску продукції.

 

гч

AVBap

 

yj^AxHn

Хпл

 

де Ах

квадратичне відхилення від середньо декадного завдання; - число підсумовуючих планових завдань;

■X пл. — середньодекадове завдання за графіком.

У нашому прикладі коефіцієнт варіації становить 0,094.

Коефіцієнт ритмічності відображає вплив на ритмічність лише фактів невиконання плану. Але порушення ритмічності відбуваєть-ся і в разі перевиконання плану, що також призводить у деяких ви-падках до негативних наслідків — утворення понаднормативних некомплектних заділів незавершеного виробництва і залишків го-тової продукції на складах.

Для оцшювання ритмічності вироонищва на підприємстві розра-ховують також показник аритмічносші як суму додатних і від ємних відхилень у випуску продукції від плану за кожний день (тиждень, де-каду). Чим аритмічніше працює підприємство, тим вищий показник аритмічності. У нашому прикладі (табл. 22) він дорівнює:

Каритм = 0,55 + 0,071 + 0,134 = 0,26

Якщо відомі причини недовиконання (перевиконання) плану випуску продукції за декадами (добами), можна розрахувати їхній вплив на показник аритмічності. Для цього відносні зміни обсягу виробництва продукції з цієї причини необхідно віднести до зага-льного показника аритмічності й помножити на 100. Наприклад, за

першу декаду план випуску недовиконано на 960 тис. грн, або на 3 %, через невчасну поставку сировини і на 800 тис. грн, або на 2,5 %, через несправність обладнання. Звідси частка першого фак-тора у зміні загального показника аритмічності становить 11,5 % (0,03 : 026 • 100), а другого — 9,6 % (0,025 : 0,26 • 100).

Внутрішні причини аритмічності — тяжкий фінансовий стан підприємства, низький рівень організації, технології і матеріально-технічного забезпечення виробництва, а також планування і конт-ролю, зовнішні— невчасна поставка сировини і матеріалів поста-чальниками, нестача енергоресурсів не з вини підприємства тощо.

У процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства з випуску продукції у зв'язку з неритмічною робо-тою. Це різниця між фактичним і можливим випуском продукції, обчисленим із найбільшого середньодобового (середньодекадного) обсягу виробництва (100 800 - 36 288 • 3 = 8064 тис. грн).

За результатами аналізу ритмічності розробляють конкретні за-ходи щодо усунення причин неритмічної роботи підприємства.

Аналогічно аналізують ритмічність відвантаження і реалізації продукції.

На закінчення аналізу розробляють конкретні заходи для усу-нення причин неритмічної роботи.