Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Аналіз асортименту і структури випуску продукції : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.3. Аналіз асортименту і структури випуску продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Асортимент продукції це перелік найменувань виробів із вказівкою одиниць вимірювання кожного з них.

Значний вплив на результати господарської діяльності мають асортимент (номенклатура) та структура виробництва продукції.

Вчасне оновлення асортименту продукції (послуг) із урахуван-ням зміни кон'юнктури ринку є одним із важливих індикаторів ді-лової активності підприємства та його конкурентоспроможності.

Мета аналізу — вироблення рекомендацій для зміни асортиме-нту та структури продукції на майбутній період з урахуванням по-треб ринку і можливостей підприємства.

Формуючи асортимент і структуру випуску продукції, підпри-ємство має враховувати, з одного боку, попит на види продукції, а з другого -найефективніше використання трудових, сировинних, іслнічнил, іелнилш ІЧНИЛ, фшсш^ивил let шишл pcL/ypL/ів, щи ь в ии-

го розпорядженні. Система формування асортименту продукції

включає такі основні позиції:

•          визначення поточних і перспективних потреб покупців;

•          оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції, що ви-пускається чи планується до випуску;

•          вивчення життєвого циклу виробів і вжиття вчасних заходів для впровадження нових, більш досконалих видів продукції і вилу-чення із виробничої програми морально застарілих та економічно неефективних виробів;

•          оцінювання економічної ефективності і ступеня ризику змін в асортименті продукції.

Асортиментна програма спрямована на оптимізацію викорис-тання технологічних знань та досвіду своєї фірми, оптимізацію фі-нансових ресурсів з точки зору рентабельності товарів, які випус-кають.

Узагальнену характеристику змін в асортименті продукціг дає однойменний коефіцієнт, рівень якого визначають так:

обсяг продукції,що зараховується у виконання асортименту

Кас  - ;          

базовий обсяг виробництва продукції

При цьому враховують у виконання асортименту фактичний випуск продукції кожного виду у звітному періоді, але не більше від базового (планового, минулого періоду).

Розрахуємо величину цього коефіцієнта за даними табл. 7.2.

Таблиця 7.2 ДАНІПРО ЗМІНУ АСОРТИМЕНТУI СТРУКТУРУ ПРОДУКЦІЇ

 

Структура виробництва, %

Обсяг виробництва

Темпи зростання, %

Виріб

продукції у порівняних

цінах, тис. грн

 

            'о         'і                      'о         'і

A         28 800 25 200 87,5     35,95   30,66

В         33 600 33 264 99,0     34,95   33,72

С         19 200 22 176 115,5   17,12   19,27

D         14 400 20 160 140,0   11,98   16,35

 

Усього

 

96 000

 

100 800

 

105,0

 

100,00

 

100,00

 

25 200 + 33 264 + 19 200 + 14 400

Кас =  = 0,96

96 000

Судячи з його величини, відбулися істотні зміни в асортимент-ній політиці підприємства: значно збільшився випуск виробів С і D і скоротився обсяг виробництва виробів A і В.

Також розраховують коефіцієнт оновлення асортименту про-дукції шляхом ділення обсягу випуску нових виробів на зальний випуск продукції.

Для характеристики інтенсивності структурних перетворень на підприємстві можна використати коефіцієнт структурної актив-ності, який ми пропонуємо розрахувати так:

К    акт = ^уДЧг2 -■yj(0,3066-0,3595)2 + д/(0,3372-0,3495)2 +

 

+ л/(0,1927-0Д712)2 + л/(0,1635 -0,1198)2 =0,13

 

де АЧ,- — зміна питомої ваги г'-го виду (номенклатурної групи) про-дукції в загальному обсязі випуску (продажів) за досліджуваний період;

п — число номенклатурних груп (видів) продукції.

Чим активніші структурні перетворення на підприємстві, тим вищий рівень цього коефіцієнта. Це свідчить про те, що адмініст-рація підприємства активно реагує на зміни кон’юнктури ринку, вчасно оновлюючи асортимент продукції.

Причини зміни асортименту продукції можуть бути як зовніш-німи, так і внутрішніми. До зовнішніх належать кон'юнктура ринку,

зміна попиту на окремі види продукції, стан матеріально-технічного забезпечення, невчасне введення в дію виробничих по-тужностей підприємства з незалежних від нього причин. Внутрішні причини — це недоліки в організації виробництва, поганий техніч-ний стан обладнання, його простої, аварії, нестача електроенергії, низька культура виробництва, недоліки в системі управління та ма-теріального стимулювання.

Збільшення обсягу виробництва (реалізації) за одними видами і скорочення за іншими видами продукції призводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів у загальному їх випуску.

Зміна структури виробнщтва має великий вплив на всі еконо-мічні показники: на обсяг випуску продукції у вартісній оцінці, ма-теріаломісткість, собівартість продукції, прибуток, рентабельність. Якщо збільшується частка дорожчої продукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки. Те саме відбувається з обсягом прибутку при збільшенні частки високорентабельної про-дукції і відповідно при зменшенні частки низькорентабельної про-дукції.

Розрахунок впливу структури виробництва на рівень переліче-них показників можна виконати за методом ланцюгової підстанов-ки (табл. 7.3), який дає змогу абстрагуватися від усіх факторів, крім структури продукції:

Таблиця 7.3

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

                        Обсяг виробни-

цтва продукції,

рулон  Структура про-

дукції, %         Вартість випущеної продук-

ції в цінах базового

періоду, тис. грн      

 

           

            ,           '•          ,           '•          ,           факт при

базовій

структурі        '•         

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9

A         5000    5760    5040    35,95   30,66   28 800 29 550 25 200 -4350

В         6000    5600    5544    34,95   33,72   33 600 34 475 33 264 -1211

с          7000    2743    3168    17,12   19,27   19 200 19 700 22 176 +2476

D         7500    1920    2688    11,98   16,35   14 400 14 775 20 160 +5385

Усього            —        16023  16440  100,00 100,00 96 000 98 500 100 800           +2300

ВП    j - ~£j(VBB:arl -Чі0 -Ці0) = 98 500тис. грн

ВП   2 ~ X (VBB заг j • Чі0 • Ці0) = 100 800 тис. грн

ДВПстр= ВПум2 - ВПум1= 100 800 - 98 500 = +2300 тис. грн Дані графи 7 одержано так:

BIL, - ~£j(VBB:аг1 -Чі0 -Ці0) = 98 500 тис. грн.

Ці самі дані можна отримати множенням показника графи 6 ко-жного виду продукції на індекс обсягу випуску продукції в цілому по підприємству, обчислений на основі обсягів виробництва в умо-вно-натуральних одиницях (можна в трудовитратах) (/вп): /вп = 16 440 : 16 023 = 1,026 025.

Якщо б обсяг виробництва збільшився рівномірно на 102,6025 % за всіма видами продукції і не порушилася б структура, що склалася, то загальний обсяг виробництва в базових цінах ста-новив би 98 500 тис. грн. При фактичній структурі поточного пері-оду він вищий на 2300 тис. грн. Це означає, що збільшилася частка дорожчої продукції у загальному її випуску.

Такий само результат можна одержати і простішим методом, a саме методом процентних різниць.

Для цього різницю між індексами обсягу виробництва продук-

ції, що розраховані на основі вартісних (7В = 100 800 : 96 000 = 1,05)

і умовно-натуральних показників (7Н = 16 440 : 16 023 = 1,026025),

помножимо на базовий випуск продукції у вартісному вираженні:

ДВПСТР= (/в -ін) ' ВП0 = (1,05 - 1,026 025) х

х 96 000 тис. грн = 2300 тис. грн

Якщо продукція однорідна, то для розрахунку впливу структур-ного фактора на обсяг її виробництва у вартісному вираженні мож-на також застосовувати метод абсолютних різниць. Спершу необ-хідно визначити, як зміниться середній рівень ціни одиниці продукції (АЦстр) за рахунок структури (табл. 7.4):

Х(Ч;і _Чі0)Ці0

ДЦС

100

Потім, помноживши отриманий результат на загальний фактич-ний обсяг виробництва продукції в умовно-натуральному виражен-ні, отримаємо зміни обсягу товарної продукції у вартісному вира-женні:

ДВВ     - ДЦстр • VВПгж j -140 грн • 164 000 рулон - +2300 тис. грн.

Таблиця 7.4

РОЗРАХУНОК ЗМІНИ СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ ВИРОБУ ЗА РАХУНОК СТРУКТУРНОГО ФАКТОРА

 

Виріб  Відпускна ціна за 1 рулон,грн         Структура продукції, %        Зміни серед-ньої ціни, грн

 

           

            U         h          +, -     

 

A         5000    35,95   30,66   -5,28   -264,0

В         6000    34,95   33,72   -1,23   -73,8

с          7000    17,12   19,27   + 2,15  +150,5

D         7500    11,98   16,35   + 4,36  +327,3

Усього            —        100,00 100,00 —        +140,0

Розрахунок впливу структурного фактора на зміну випуску про-дукції у вартісному вираженні можна здійснити і за допомогою се-редньозважених цін (якщо продукція однорідна). Для цього спершу визначають середньозважену ціну при фактичній структурі проду-кції, а потім при базовій і різницю між ними множать на фактичний загальний обсяг виробництва продукції звітного періоду в умовно-натуральному вираженні:

 

ДЦ

;

Х(ЦІО-ЧЙ) Х(Цго-ЧІО)

100

6131 грн;  5991 грн.

100

Ці

Ц0

5000 • 30,66 - 6000 • 33,72 + 7000 -19,27 + 7500 -16,35

           

100 5000 • 35,96 + 6000 • 34,95 + 7000 • 17,12 + 7500 • 11,98

           

100

ДВП     - АЦстр • КВПзаг! -140 грн • 164 000 рулон = +2300 тис. грн.

Аналогічно визначають вплив структури реалізованої продукції на суму виручки (табл. 7.5).

Наведені дані показують, що за рахунок зміни структури проду-кції виручка від її реалізації збільшилася на 2185 тис. грн. Це ви-кликано збільшенням частки дорожчих виробів С і D у загальному обсязі продажів.

Використовуючи описані вище прийоми, можна визначити вплив структури продукції і на інші показники діяльності підпри-ємства: на трудомісткість, матеріаломісткість, загальну суму ви-трат, на прибуток, рентабельність та на інші економічні показники,

що дає змогу комплексно, всебічно оцінити ефективність асорти-ментної і структурної політики підприємства.

Таблиця 7.5

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ СТРУКТУРИ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СУМУ ВИРУЧКИ

 

Виріб              Обсяг реалізації продукції, рулон    Виручка за цінами базового періоду, тис. грн      

 

           

            h          'І          'о         фактично

при базо-

вій струк-

турі      h         

 

A В

с

D         5,0 6,0

7,0

7,5       5700 5600 2700 1900            4850 5300 3050 2560            28 500 33 600 18 900 14 250            28 250 33 305 18 735 14 125     24 250 31 800 21 350 19 200            -4000 -1505 +2615 +5075

Усього            —        15 900 15 760 95 250          94 415   96 600 +2185