Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.5. Аналіз показників рентабельності : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.5. Аналіз показників рентабельності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Рентабельність — це ступінь дохідності, вигідності, прибутко-вості бізнесу. її вимірюють за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної тощо), вигідність виробництва продук-ції і послуг окремих видів.

Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характе-ризують результати господарювання, тому що їхня величина відо-бражає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожи-тими ресурсами. їх використовують для оцінювання діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутво-

Ї)ЄНН1

Показники рентабельності можна об’єднати в кілька груп:

1)         показники, що базуються на витратному підході (рентабель-ність продукції, рентабельність операційної діяльності, рентабель-ність інвестиційної діяльності та окремих інвестиційних проектів, рентабельність звичайної діяльності);

2)         показники, що характеризують прибутковість продажів (ва-лова рентабельність продажів і чиста рентабельність продажів);

3)         показники, в основі яких лежить ресурсний підхід (рентабе-льність сукупних активів або загальна рентабельність, рентабель-ність операційного капіталу, рентабельність основного капіталу,

рентабельність оборотного капіталу, рентабельність власного капі-талу і т. ін.).

Рентабельність продукції (Рп) обчислюють як відношення прибутку від реалізації до виплати процентів і податків (Прп) до суми витрат на реалізовану продукцію (ВРП):

„       ПРП

ВРП

Вона показує, скільки прибутку має підприємство з кожної гри-вні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. її можна розраховувати в цілому по підприємству, по окремих його сегмен-

Рентабельність операційної діяльності (Род) розраховують в цілому по підприємству як відношення брутто-прибутку від опера-ційної діяльності, до виплати процентів і податків (Под), до загаль-ної суми витрат на операційну діяльність (Вод):

П

ґ          =         

Цей показник характеризує окупність витрат в операційній дія-льності. Він більш повно від попереднього показника відображає результати роботи підприємства, оскільки при його розрахунку враховуються не лише реалізаційні, а й позареалізаційні результа-

TIT    ТТТО ТТЯ ТТР^ЇСЯТТ-*  7ТО OCTTORTTOI   7Т1 ЯТТТ^ТТОСТІ

' Аналогічно визначають дохідність інеестиційних проектіе:

отриману або очікувану суму прибутку від інвестиційної діяль-ності ділять на суму інвестиційних витрат (IB):

П РI - —^ IB

Рентабельність продажіе (обороту), або комерційну маржу, розраховують діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг на суму отриманого чистого доходу (ЧД). Характеризує ефективність виробничої і комерційної діяльності підприємства. Цей показник розраховують у цілому по підприємству і за окреми-ми видами продукції:

Р        —        

ЧД

Рентабельність (дохідність) операційного капіталу обчис-люється відношенням прибутку від операційної діяльності, до ви-

плати процентів і податків (Под), до середньорічної суми операцій-ного капіталу (ОК). Характеризує дохідність капіталу, задіяного в основній діяльності (постачання, виробництво та збут продукції):

Под

ок

Рентабельність (дохідність) сукупного капіталу обчислюють як відношення загальної суми прибутку до виплати процентів і по-датків (ЕВІТ) до середньорічної вартості всього інвестованого капі-талу (KL), характеризує дохідність всього сукупного капіталу, вкладеного в активи підприємства:

ЕВІТ

ВЬР —           

KL

У процесі аналізу слід вивчити динаміку перелічених показни-ків рентабельності, виконання плану за їхнім рівнем і провести міжгосподарські порівняння з підприємствами-конкурентами.

За сучасних умов господарювання широкого розповсюдження набула система фінансового аналізу «Дюпон» (The Du Pont System of Analysis), розроблена менеджерами компанії «Дюпон», відома іще під назвою «Дюпон-каскад» або просто «Каскад». За цією сис-темою мешою аналізу є:

•          визначити п'ять основних співвідношень (коефіцієнтів) за да-ними бухгалтерської звітності (нетто-прибутковість власного капі-талу, нетто-прибутковість активів, нетто-прибутковість продажів, оборотність активів, мультиплікатор акціонерного (власного) капі-талу);

•          отримати уявлення про розвиток компанії в часі (проаналізу-вавши динаміку коефіцієнтів);

•          виділити основні напрямки поглибленого вивчення діяльності компанії.

В основу системи «Дюпон-каскад» покладено так зване рівнян-ня Дюпон (Du Pont), яке показує взаємозв'язок між прибутком на інвестований капітал, оборотністю активів, чистим доходом та лі-вериджем.

Рівнянням Дюпон називають вираз:

Нетто-прибутковість активів = Нетто-прибутковість продажів х х Оборотність активів

Hemmo-прибуткоеість еласного капіталу

Нетто-прибутковість власного капіталу є головним, підсумко-вим показником, який характеризує діяльність підприємства. Мак-

симізація цього показника — основне завдання управління підпри-ємством. Даний показник визначається як відношення чистого при-бутку до власного капіталу підприємства.

HUCfHUU ҐІЇУІІОУЇПОК

Нетто-прибутковість власно-         F   7

•*     -  =         

го капіталу

власнии капітая

Нетто-прибутковість власного капіталу залежить від трьох фак-

торів — загальної прибутковості підприємства, структури капіталу,

обертання  наявних  фондів.   За  показником  нетто-прибутковості

власного капіталу роблять висновок про перспективи бізнесу, стій-

кості підприємства на ринку, наявності фінансових резервів підви-

щення конкурентоздатності підприємства.

Нетто-прибуткоеість продажіе

Нетто-прибутковість продажів визначається за формулою:

HUCfHUU TlDUOVfHOK

Нетто-прибутковість про-   F   7

•*     -  •*        =         

дажів   *.

сума продажів

Оборотність актиеіе

Оборотність активів визначається за формулою:

сума продажів

Оборотність активів =         

сума активів

Нетто-прибуткоеість актиеіе

Нетто-прибутковість активів визначається за формулою:

Мультиплікатор акціонерного капіталу

Мультиплікатор акціонерного капіталу розраховується за фор-

мулою:

,,          .           .           сума активів

Мультипткатор акцюнер-    J

•/         jr          і           jr          ^         

ного капіталу

J          власнии каттал

Мультиплікатор акціонерного (власного) капіталу відображає

структуру капіталу підприємства, оскільки:

активи підприємства = пасиви = власний капітал + позиковий капітал.

Високе значення показника можуть собі дозволити підприємст-ва, у яких налагоджено стабільне надходження грошових коштів в оплату за відвантажену продукцію або в структурі балансу велика доля активів, що швидко реалізуються і активів, що реалізуються з середньою швидкістю.

чистий прибуток

Нетто-прибутковість активів          =         

Використовуючи рівняння Дюпон, можна побудувати цілий ряд співвідношень, які дозволяють проаналізувати вплив різних факто-рів на фінансовий результат. Зокрема:

нетто - прибутковість власного капіталу = нетто -

- прибутковість активів х

чистий прибуток

х мультиплікатор акціонерного капіталу =            ;           х

сума активів

сума активів       чистий прибуток

х          ;           =          ;          

власний капітал     власний капітал

3 даних співвідношень можна визначити, якими факторами ви-кликані зміни прибутковості власного капіталу— прибутковістю активів, чи способом фінансування підприємством своєї діяльності (фінансування за рахунок власного чи залученого капіталу). Для порівняння необхідно розглянути динаміку показників.

Нетто-прибутковість активів, яка за рівнянням Дюпон дорів-нює добутку нетто-прибутковості продажів на оборотність ак-тивів, можна подати також у вигляді:

чистий прибуток

нетто - прибутковість активів =      :     х

сума продажів

сума продажів     чистий прибуток

х          =         

сума активів   сума активів

Така форма рівняння Дюпон дає можливість визначити основні фактори, які впливають на формування нетто-прибутковості акти-вів. Нетто-прибутковість активів має дві складові формування: прибутковість продажів та оборотність активів. Обидва показника впливають на значення нетто-прибутковості активів.