Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Аналіз і оцінка рівня та динаміки показників прибутку : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.2. Аналіз і оцінка рівня та динаміки показників прибутку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Різні напрями звичайної діяльності підприємств, що пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг), а також фі-нансових та інвестиційних операцій одержують остаточну грошов.

підприємство отримало за звітний період. Цей показник є виражен-ням ділової активності та ефективності менеджменту.

Аналізуючи показники прибутку, доцільно виділити такі етапи досліджень.

На першому етапі дають оцінку динаміки та виконання плану з прибутку в цілому та в розрізі окремих видів діяльності (операцій-на, інвестиційна, фінансова). Треба виділити прибутковість окре-мих структурних підрозділів (центрів прибутковості), інвестицій-них проектів та договорів.

На другому етапі проводять порівняльний аналіз прибутку цьо-го підприємства з середньогалузевими значенням та показниками прибутковості підприємств-конкурентів.

На третьому етапі виконують факторний аналіз прибутку за видами діяльності, дають оцінку внутрішніх і зовнішніх резервів.

На четвертому етапі проводять аналіз розподілу і використан-ня чистого прибутку.

При аналізі абсолютних показників фінансових результатів ви-діляють горизонтальний (зміна показників за аналізований період) і вертикальний (зміна структури показників) аналіз. Узагальнюючу характеристик6.1 показників прибутку підприємства можна подати у

А. АналЬприбутку (збитку) операційної діяльності. Фінансовий результат від операційної діяльності охоплює результати основної й інших видів діяльності. Прибуток (збиток) основної операційної дія-льності промислового підприємства визначатимемо як різницю витор-гу від реалізації продукції у діючих договірних цінах (без ПДВ і акци-зного збору) та повної собівартості реалізованої продукції. Зміна прибутку від реалізації (робіт, послуг) може бути під впливом:

•          зміни обсягу реалізації;

•          зміни структури реалізації продукції;

•          зміни собівартості реалізованої продукції;

•          зміни цін на продукцію.

Таблиця 6.1

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Показник        Базовий період, тис. гри.     Звітний період, тис. грн       Зміни

 

           

           

            сума, тис. грн            %

1. Чистий дохід (виторг) від реалі-зації продукції 1350    1510    160      111,9

2. Собівартість реалізованої проду-кції      980      1150    170      117,3

3. Валовий прибуток від реалізації продукції (ряд. 1 - ряд. 2)     370      360      -10      97,3

4. Адміністративні витрати 110      117      7          106,4

5. Витрати на збут    80        93        13        116,3

6. Собівартість реалізованої проду-кції з урахуванням адміністратив-них витрат і витрат на збут (ряд. 2 + ряд. 4 + ряд. 5)      1170    1360    190      116,2

7. Прибуток від реалізації скорего-ваний (ряд. 1 - ряд. 6)           180      150      -30      83,3

8. Інші операційні доходи    105      112      -7        106,7

9. Прибуток від операційної діяль-ності (ряд. 7 + ряд. 8) 285      262      -23      91,9

10. Прибуток від участі в капіталі   38        42        4          110,5

11. Інші фінансові доходи    17        22        5          129,4

12. Прибуток від звичайної діяль-ності (ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11)       340      326      14        95,9

13. Податок на прибуток     85        82        -3        96,5

14.   Чистий  прибуток   (ряд.   12  --ряд. 13)        255      244      11        95,7

15. Грошовий потік (чистий прибу-ток + амортизація)   380      369      -11      97,1

Для розрахунку впливу факторів на зміну прибутку від реаліза-ції використовують порівняльні дані відповідних форм звіту про фінансові результати та перерахунок фактичної реалізації продукції за базовими цінами і витратами.

Загальне відхилення прибутку від реалізації продукції (АП) ста-новить

ДП = Пф - П0

Визначимо вплив вище перелічених факторів на цю зміну.

1.         Між зміною обсягу реалізації продукції і прибутку існує

прямий зв'язок при умові незмінної рентабельності окремих виро-

бів. Щоб розрахувати вплив обсягу реалізації продукції на відхи-

лення прибутку, треба базове значення прибутку від реалізації ско-

регувати на приріст виторгу від реалізації при незмінних цінах на

продукцію

1ТТ      ^     В'    . ДП0б= 110 • — 1 В0

2.         Зміна структури реалізації продукції може призвести до змі-

ни прибутку, якщо обсяг продажу не змінюється, внаслідок різної

рентабельності окремих виробів. Щоб розрахувати вплив структу-

рних зрушень, потрібно знайти відхилення між прибутком фактич-

ної реалізації за базовими цінами і витратами та базовим прибут-

ком, а отриманий результат скорегувати на вплив обсягу реалізації

ДПстр = (П' - П0) - ДП0б

3.         Між зміною собівартості і прибутком існує зворотний

зв'язок, при якому величина зниження (зростання) собівартості ре-

алізованої продукції є адекватною до відповідного приросту (зме-

ншення) прибутку від реалізації продукції. Для того щоб розраху-

вати вплив собівартості на зміну прибутку від реалізації продукції,

треба від собівартості фактично реалізованої продукції відняти со-

бівартість фактичної реалізації за базовими витратами і змінити

означення одержаного результату

ДПСВ = - (Сф - С')

4.         Між зміною цін па продукцію і прибутком від реалізації іс-

нує прямий зв'язок, при якому приріст прибутку при незмінних ін-

ших умовах пропорційний до індексу приросту цін на продукцію.

Щоб розрахувати вплив цін, потрібно від виторгу фактично реалі-

зованої продукції відняти фактичну реалізацію за базовими цінами

ДПЦ = Вф - В',

Прибуток (збиток) за видами діяльності непрофільного характе-ру (підсобного сільського господарства, торгівлі, будівництва) ана-лізують за тими самими аналітичними факторами. Проте треба вра-хувати галузеву специфіку цих видів діяльності.

Прибуток (збиток) іншої операційної діяльності визначатиметь-

Б. Аналіз прибутку інеестиційної та фінансової діяльності.

Прибуток (збиток) інвестиційної діяльності утворюється за реаль-ними та фінансовими інвестиціями. Аналізуючи прибуток реальних інвестицій, треба виділити такі завдання:

•          провести оцінку динаміки та структури прибутку реальних ін-вестицій;

•          дати оцінку виконання плану з прибутку реальних інвестицій;

•          провести факторний аналіз зміни прибутку реальних інвестицій;

•          визначити напрями підвищення прибутковості реальних інве-стицій.

Планові завдання та очікувану динаміку прибутку реальних ін-вестицій визначають при виборі й обґрунтуванні інвестиційних проектів (програми). Проте реалізація інвестиційних проектів (про-грам) пов'язана зі зміною дії факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, що призводить до відхилень фактичної чи очікуваної прибутковості реальних інвестицій.

Фактори зміни прибутку реальних інвестицій:

•          зміна обсягу інвестування;

•          зміна структури інвестицій;

•          зміна рентабельності інвестицій.

1.         Щоб розрахувати вплив обсягу інвестування на зміну прибу-

тку реальних інвестицій (АП;°), треба відхилення фактичного обся-

гу інвестування (Іф) від базового (Іб) помножити на базовий рівень

рентабельності реальних інвестицій (R; )

ДПі  = (іф - 16) • щ

2.         Структурні зрушення у реалізації інвестиційної програми зу-

мовлюють зміну прибутку реальних інвестицій внаслідок різної рен-

табельності окремих інвестиційних проектів. Для того щоб розрахува-

ти вплив структурних зрушень на зміну прибутку реальних інвестицій

(АП;стр), потрібно методом перерахунку даних визначити прибуток

фактичних інвестицій за базовою структурою (П;р) і спів ставити його

з базовою величиною прибутку реальних ІНВЄСТИЦІЙ (П; )

д тт стр           тт р        тт б

ДПі   F = Пі   - П;

3.         Щоб розрахувати вплив рентабельності інвестицій на зміну

прибутку реального інвестування (АП;4), треба відхилення фактич-

ноі рентабельності інвестиціи (Я; ) відняти від базовоі (rt; ) 1 по-множити на фактичний обсяг інвестування

All; = (Ri  - Ri ) • іф

Аналіз прибутку (збитку) фінансових інвестицій пов'язаний з оцінками результатів використання цінних паперів (акцій, обліга-цій, ощадних сертифікатів, векселів). Його проводять на запит вну-трішніх і зовнішніх користувачів.

Прибуток від придбаних акцій визначають за двома складника-ми: дивідендами та можливою різницею між ціною придбання та ціною наступного продажу. Дивіденди — це частка прибутку під-приємства в розрахунку на акціонерний капітал. Сума дивіденду — виплата акціонерові частини прибутку в розрахунку на одну акцію. Норма дивіденду — це співвідношення суми дивіденду і номіналь-ної вартості акцій. Ставку дивіденду і курсову вартість акцій (курс акцій) формують під впливом багатьох факторів. Внутрішніми фак-торами можуть бути: фактори формування чистого прибутку, кре-дитні ставки та величина банківського кредитного ризику, політика підприємства щодо розподілу прибутку та виплати дивідендів то-що. Зовнішні фактори — податкова та амортизаційна політика держави, рівень процентної ставки за кредит, стан кредитного рин-ку, кон'юнктура фондового ринку і т. ін.

Зміна курсів акцій (Ка) залежить від суми дивідендів і процент-ної ставки за кредит

Д • 100

к

де Д — сума дивідендів, тис. грн.

Кр — процентна ставка за кредит, %.

A -Н

або      Ка =    ^

К

де Ац — номінальна ціна акції, грн;

Н2 — норма дивіденду, %.

Сума сплачених (отриманих) дивідендів залежить від зміни кількості проданих (куплених) акцій та зміни ставки дивіденду на одну акцію. Цю двофакторну мультиплікативну модель мож-на дослідити методами елімінування і визначити частку впливу факторів.

Вибираючи варіанти придбання акцій, враховують вигідність їх купівлі (допустиму ціну — Цв). її розраховують відношенням суми дивіденду (Д) до норми прибутку на одну акцію (Нп):

Д

Цв= —

Нп

Допустиму норму прибутку можна розрахувати, якщо за основу прийняти ставку процентів за ощадними вкладами або рівень при-бутковості державних короткотермінових облігацій.

Цінність акцій з урахуванням їх попиту на фондовому ринку (Ц'в) розраховують за відношенням ринкової ціни акції (Цгр) і при-бутку на одну акцію за рік (Па)

Ц в = Ц р / па

Коефіцієнт нотування акцій (Кк) розраховують як відношення ринкової ціни акції до її облікової ціни (Ц°в):

лг        ттґ     / тто

Кк = Ц р / ц в

Прибуток від короткотермінових операцій з акціями визнача-ється як різниця між сумою виторгу від їх продажу та витратами на придбання.

Якщо є вільні грошові кошти, то підприємство може їх вкладати в облігації суб’єктів господарювання або держави. Прибуток утво-рюється з процентів на облігацію та за рахунок різниці між ціною їх придбання та викупу.

Прибуток підприємства за отриманими векселями (Пвєк) розра-ховується за формулою:

пвек= с°ек''"

100

де Свєк — сума векселя, грн;

ів — річна дисконтна ставка, %.

Депозитні сертифікати дисконтного типу продають за ціною нижче номіналу, а погашають за номіналом. Різниця між ціною по-гашення і ціною придбання є прибутком від їх придбання.

Прибуток (збиток) фінансових операцій виникає внаслідок: реа-лізації фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів; ліквідації необоротних активів; отри-маного доходу від неопераційних курсових різниць та від безопла-тно одержаних оборотних активів; уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій тощо.

Кожна фінансова операція має мотивацію з огляду збільшен-ня прибутку і сумарної вартості суб'єкта господарювання чи за обставин мінімізації втрат від знецінення, або обтяжливих ви-трат на консервацію. В процесі аналізу треба дати оцінку обґру-нтованості фінансових операцій за інтересами господарюючого суб’єкта.

У сучасних умовах господарювання виникла необхідність у ви-користанні якісно нових систем аналітичних досліджень фінансо-вих результатів діяльності суб'єктів господарювання. За даних умов особливого значення набуває застосування системи, яка б за-безпечила збір, систематизацію та аналіз інформації, необхідної для прийняття стратегічних рішень та дозволила розширити вимірюва-льні системи підприємств шляхом включення в них показників не-фінансового характеру. Такою системою є Balanced Scorecard (збалансована система показників).

Збалансована система показників визнає потребу ідентифікації та спостереження за численними фінансовими та нефінансовими показниками для забезпечення більш широкого погляду на бізнес. 3 цією метою організація не обмежується даними бухгалтерського обліку. Компанія може обрати показники ефективності, безпеки, задоволення покупців та ін., що дає можливість фіксувати інфор-мацію про поточну діяльність та приділяти найбільшу увагу основ-ним показникам майбутнього успіху.

Основна мета — розробка системи показників, яка відповідає організації, для того, щоб її діяльність можна було контролювати та оцінити.

У збалансованій системі варто розрізняти показники, які вимі-рюють досягнуті результати, і показники, що відображають проце-си, які забезпечують досягнення цих результатів. Обидві категорії показників мають бути узгоджені між собою, оскільки для одер-жання перших (наприклад, підвищення чистого прибутку від реалі-зації продукції— фінансова проекція) потрібно реалізувати другі (наприклад, досягти більшої лояльності з боку існуючих клієнтів і збільшити кількість клієнтів, що залучаються — маркетингова про-екція).

Так званий «баланс» у концепції BSC має багатоплановий ха-рактер, охоплюючи зв'язки між монетарними і немонетарними показниками, стратегічним і операційним рівнями управління, минулими і майбутніми результатами, а також між внутрішніми і зовнішніми аспектами діяльності підприємства. На рис. 6.2 зо-бражено систему збалансованих показників умовного підприєм-ства.

Фінансові результати

 

Цілі

 

Показники

 

 

 

Виживання

 

Ліквідність

 

 

 

Спрмяння досягненню групових результатів

 

Грошові потоки

Продажі

Прибутковість

 

 

 

Майбутній потещіал

 

Зростання продажів, частки риику

 

1Т        -гг       -гг

 

 

Компетентність

 

 

 

 

Іновації

 

 

 

 

 

 Резу^ьгативність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2. Втілення стратегії підприємства у Balanced Scorecard