Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Прогнозування фінансового стану : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.4. Прогнозування фінансового стану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

магниевый скраб beletage

Мета фінансового прогнозування передбачити очікувані негативні зміни основних показників фінансового стану: ліквіднос-ті, платоспроможності, фінансової стійкості, визначити ризик бан-крутства.

Розрізняють короткотерміновий прогноз фінансового стану на період до одного року та довготерміновий — на перспективу. Більш надійним і точним є прогноз на період до одного року. Оскі-льки найбільш ліквідною частиною активів є грошові кошти, то прогнозування фінансового стану здійснюється саме за цим показ-ником. Основою прогнозу грошових коштів є прогноз обсягу реалі-зації (виконання робіт, надання послуг). Адже саме виторг від реа-лізації продукції (виконання робіт, надання послуг) — основне джерело надходження грошових коштів.

Для того, щоб передбачити, яка сума коштів надійде від реалі-зації продукції, потрібно врахувати низку чинників, які забезпечу-ють це надходження, а саме:

•          рівень маркетингової діяльності;

•          виконання плану з випуску продукції за обсягом, номенклату-рою та асортиментом;

•          забезпечення конкурентоспроможності продукції на ринку;

•          наявність замовлень на продукцію, платоспроможність поку-пців.

Крім прогнозу реалізації, складають розрахунки доходів і ви-трат, передбачуваних залишків і чистих грошових потоків.

Прогноз фінансового стану підприємства дає можливість перед-бачити надійність і фінансову стійкість підприємства або навпаки, його можливе банкрутство.

У світовій практиці для діагностики ймовірності банкрутства, прогнозування фінансової стратегії використовують різні економі-ко-математичні моделі відомих західних економістів Альтмана, Фрідмена, Као, Ліса, Тафлера, Тішоу та ін. Ці моделі розроблені на основі багатомірного дискримінатного аналізу.

Іншим підходом до прогнозування фінансового стану, діагнос-тики банкрутства підприємства є оцінка та прогнозування так зва-ної незадовільної структури балансу.

Підставою для визначення структури балансу незадовільною є наявність однієї з умов:

•          коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче від нормативного;

•          коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче від нормативного.

Якщо в ході аналізу встановлено, що фактичні значення цих ко-ефіцієнтів нижчі від нормативних, але має місце тенденція до їх зростання, то визначається коефіцієнт відновлення платоспромож-ності.

Кінцеві висновки про структуру балансу підприємства і стан його платоспроможності можна зробити на основі співставлення

значень коефіцієнта поточної ліквідності та коефіцієнта забезпе-чення власними оборотними коштами з нормативними.

Якщо значення цих коефіцієнтів відповідає нормативному або перевищує його, то структура балансу визнається задовільною, a підприємство платоспроможним при умові, що в найближчі 3 міся-ці немає загрози банкрутства, тобто коефіцієнт втрати платоспро-можності більше 1.

Одним із методів фінансового прогнозування, який застосову-ється в світовій практиці, є складання прогнозу за формою бухга-лтерського балансу. Прогнозний баланс може складатися на кі-нець кожного місяця, кварталу, року. Він дасть можливість виявити, які зміни відбудуться в активах підприємства та джерелах їх формування, в результаті господарських операцій.

Для складання прогнозного балансу використовують систему планових розрахунків усіх показників діяльності підприємства, a також динаміку співвідношень окремих статей балансу, зокрема пот’чних активів та поточних пасивів (короткострокових зо-бовязань). Співвідношення саме цих статей балансу і визначає по-точну платоспроможність підприємства, його фінансову стійкість. До формування чинників платоспроможності підприємства відно-сять випередження темпів збільшення поточних активів в порів-нянні з темпами збільшення короткострок’вих зобов’язань або ж скорочення обсягів короткострокових зобовязань.