ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Становлення ринкової системи господарювання, реформування форм власності, структурна перебудова економіки України потре-бують підготовки висококваліфікованих, економічно освічених ка-дрів для найрізноманітніших сфер державного функціонування.

Ефективність підприємницької діяльності суб'єктів усіх органі-заційно-правових форм власності залежить, передусім, від компе-тентності та творчої активності управлінських кадрів, глибокого оволодіння ними методами системного комплексного аналітичного дослідження показників господарсько-фінансової діяльності, за ре-зультатами якого можна віднайти оптимальні шляхи вирішення проблем в умовах ризику і невизначеності, виробити рекомендації щодо прийняття правильних управлінських рішень.

В умовах подальшого розвитку ринкових відносин в Україні важливого значення для успішного здійснення менеджменту й ау-диту набуває аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємств. Користувачі фінансових звітів підприємств і фірм за-стосовують методи фінансово-економічного аналізу при прийнятті управлінських рішень, спрямованих на зростання прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану.

Уведення нового плану рахунків бухгалтерського обліку, при-ведення форм бухгалтерського обліку у відповідність до вимог міжнародних стандартів зумовлюють необхідність розробки мето-дики економічного аналізу, яка б відповідала сучасним вимогам ринкової економіки.

У навчальному посібнику розглянуто питання економічного аналізу прибутку, рентабельності, окремі питання аналізу фінансо-вого стану за даними фінансової звітності.

Основним джерелом інформації про фінансову діяльність діло-вого партнера є фінансова звітність, що ґрунтується на узагальне-них даних фінансового обліку і є єдиним інформаційним джерелом, яке пов'язує підприємство з суспільством та діловими партнерами. Користувачі інформації вивчають її з огляду на свої інтереси. Так, власникам необхідно розрахувати збільшення чи зменшення частки власного капіталу і оцінити ефективність використання ресурсів адміністрацією підприємства. Кредитори і постачальники вивчають можливість надання, подовження або ненадання кредиту, прийнят-ні для обох сторін умови кредитування, гарантії його повернення. Даними фінансової звітності користуються також аудиторські фір-ми, консультанти, біржі, юристи, преса тощо для проведення еко-номічного аналіз.

Мета навчального посібника — допомогти студентам, магістра-нтам, аспірантам, всім, хто цікавиться питаннями економічного аналізу досконало оволодіти методикою аналізу господарської дія-льності, фінансових результатів і фінансового стану підприємства.