5.2. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Об'єктивними умовами забезпечення стабільної діяльності та фінансової стійкості підприємств є їх ліквідність і платоспромож-ність, які визначають реальні фінансові можливості підприємств, здатність фінансувати свою діяльність, своєчасно та в повному об-

сязі виконувати зобов'язання. Як свідчить практика, саме від лікві-дності та платоспроможності залежить саме існування підприємств, адже підприємства припиняють свою діяльність здебільшого вна-слідок нестачі грошових коштів, а не через недостатню рентабель-ність.

Ліквідність і платоспроможність підприємств є об’єктивними складними та багатогранними економічними явищами. Вони під-власні дії багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, мають високу чутливість до різноманітних впливів і змін, що породжує високий рівень їх залежності від внутрішнього та зовнішнього середовища (будь-які негативні зміни у внутрішньому та зовнішньому середо-вищі підприємств, в першу чергу, призводять до змін у їх ліквідно-сті і платоспроможності, які неминуче відображаються на інших аспектах діяльності), непередбачуваності та випадковості. Все це надзвичайно ускладнює процес управління ними та пред'являє над-звичайно високі вимоги до його інформаційно-аналітичного забез-

T-TgUgTTXJCT

Ліквідність підприємства за змістом є комплексним поняттям і включає:

•          ліквідність активів — можливість перетворення активів під-приємства в гроші за будь-яких умов без втрати ринкової вартості для забезпечення спроможності фінансувати свою діяльність і по-гашати свої зобов'язання в строк та в повному обсязі;

•          ліквідність балансу — можливість активів за будь-яких умов, при їх перетворенні в гроші за певний строк, погашати відповідні за термінами зобов'язання в строк і в повному обсязі, а також фі-нансувати свою діяльність і погашати непередбачувані борги;

•          ліквідність підприємства — здатність підприємства за будь-яких умов перетворювати свої активи в гроші без втрати своєї рин-кової вартості, а також залучати кошти із зовнішніх джерел для ви-конання всіх своїх зобов'язань в строк і в повноту обсязі, фінансу-вати свою діяльність і погашати непередбачені борги; постійно підтримувати баланс між обсягами відповідних групп активів, ви-ділених за строками перетворення в гроші, та зобов'язань, виділе-них за термінами їх погашення, а також рівновагу між обсягами і строками перетворення активів в гроші, а також обсягами і строка-

МРТ ТТОГЛІТТЄННЯ 4000R ячлнк

Платоспроможність підприємства це здатність підприємст-ва в повному обсязі та в строк погашати всі свої зобов'язання, фі-нансувати свою діяльність та покривати непередбачувані борги за рахунок внутрішніх і зовнішніх коштів, забезпечувати оптимальну структуру зобов'язань та належну їх якість, відповідно до структу-ри активів та їх якості, виділених за здатністю перетворення в гро-

ші, а також брати на себе юридичну відповідальність за свої зо-

OOR ЯЧЛННЯ ТЛ IX ТТОЇ)\ТТТЄННЯ

Метою аналЬу лікеідності і платоспроможності підпри-ємств є інформаційно-аналітичне забезпечення розробки та прийн-яття оптимальних управлінських рішень щодо забезпечення опти-мальної ліквідності та платоспроможності підприємств.

Основними функціями аналізу ліквідності і платоспроможності підприємств є:

•          визначення відповідності цільовим параметрам і потенційним можливостям, виявлення тенденцій, локальних і закономірних змін та їх інтенсивності, впливу факторів на ці зміни;

•          визначення різного роду відхилень від норм, диспропорцій, структурних деформацій, можливостей виникнення несприятливих і ризикових ситуацій, їх інтенсивності та динаміки, а також факто-рів, що на них впливають;

•          виявлення потенційних можливостей зміни та розвитку лікві-дності та платоспроможності підприємств, притаманних їм явищ і процесів, попередження та нейтралізація відхилень від норм, дис-пропорцій, структурних деформацій, несприятливих і ризикових ситуацій, виявлення кола регульованих факторів, шляхів і засобів їх реалізації; контроль за виконанням прийнятих управлінських рі-шень, ефективністю використання ресурсів та дотриманням соціа-льних норм і стандартів.

Відповідно до визначеної сутності ліквідності та платоспромо-жності підприємств та враховуючи можливості вимірювання ознак за даними балансу виділяються наступні їх об'єкти:

•          ліквідність активів: структура та якість активів за рівнем лік-відності;

•          ліквідність балансу: обсяги та ступінь покриття активами від-повідних груп зобов'язань;

•          ліквідність підприємства: наявність та рівень робочого капі-талу; оборотність активів; рух грошових коштів;

•          платоспроможність підприємства: структура та якість зо-бов'язань; платіжний календар, оборотність зобов'язань та її відпо-відність оборотності активів.

Відповідно до об’єктів виділяються основні задачі аналізу.

терміноеістю погашення.

До першої групи (Аі) входять абсолютно ліквідні активи, такі як готівка і короткострокові фінансові вкладення.

До другої групи (Аг) належать швидкореалізовані активи: отри-мані векселі і всі види поточної дебіторської заборгованості. Лікві-

дність цієї групи оборотних активів залежить від вчасності відван-таження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу в банках, від попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форм роз-рахунків та ін.

До третьої групи (А3) відносять активи, що повільно реалізу-ються, до яких належать запаси сировини, матеріалів, готової про-дукції, незавершеного виробництва товарів, для трансформування яких у готівку потрібен значно більший термін.

Четверта група (А4) — це важкореалізовані активи, до яких входять основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінан-сові вкладення, незавершене будівництво, довгострокова дебітор-ська заборгованість, платежі за якою очікуються більш ніж через 12 місяців, відстрочені податкові активи, видатки майбутніх пері-одів, інші необоротні активи.

Відповідно на чотири групи діляться і зобов’язання підпри-ємства:

П1 — найбільш термінові зобов’язання, які слід погасити протя-гом поточного місяця (кредиторська заборгованість і кредити бан-ку, терміни повернення яких настали);

ГІ2 — середньострокові зобов’язання з терміном погашення до одного року (короткострокові кредити банку);

П3 — довгострокові зобов’язання (довгострокові кредити банку і позики);

Г4 — власний капітал, що постійно перебуває в розпорядженні підприємства (розділ I, II і V пасиву балансу).

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:

А1 > П2; А2 > П2; А3 > П3; АА< Г4. У табл. 5.2 проведено групування активів за ступенем ліквідності.

Таблиця 5.2 ГРУПУВАННЯ АКТИВІВ ЗА СТУПЕНЕМ ЛІКВІДНОСТІ

(тис. грн)

 

Вид активу     На початок періоду   На кінець періоду

1          2          3

Грошові засоби

Короткострокові          фінансові вкладення          3440 1600       4045 1460

Закінчення табл. 5.2

 

Вид активу     На початок періоду   На кінець періоду

1          2          3

Разом у групі 1          5040    5505

Векселі отримані

Дебіторська  заборгованість   за

товари

Розрахунки з бюджетом

Розрахунки за виданими аван-

сами

Інша поточна дебіторська забо-

ргованість      1500 3500 1300 600 1015     2200

6700

1650

750

700

Разом у групі 2          7915    12000

 

Готова продукція Сировина і матеріали Незавершене виробництво Товари   2125 10 000 2420      3545 13 500 2750

Разом у групі 3          14 545 19 795

Необоротні активи Видатки майбутніх періодів   17 700 500      18 800 700

Разом у групі 4          18 200 19 500

Усього            45 700 56 800

Вивчення співвідношень цих груп активів і пасивів за кілька пе-ріодів дозволить установити тенденції зміни в структурі балансу і його ліквідності (табл. 5.3).

Таблиця 5.3 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ

 

            Сума, тис. грн                       Сума, тис. грн           Платіжний надлишок або нестача

 

            на поча-

ток пері-

оду      на кінець періоду     

            на поча-

ток пері-

оду      на кінець періоду      на по-чаток періоду  на кінець періоду

А1

А2 А3 А4       5040 7915 14 545 18 200      5505 12 000 19 795 19 500   П1

п2

П3

п4        6850

7950

5000

25 900 10 800

10 700

4500

30 800 -1810

-35 +9545 –7700        -5295

+1300

+15 295

-11300

При цьому слід враховувати ризик недостатньої ліквідності, ко-ли бракує високоліквідних засобів для погашення зобов’язань і ри-зик зайвої ліквідності, коли через надлишок високоліквідних акти-вів, що, як правило, є низькодохідними, відбувається втрата прибутку для підприємства.

Поряд з абсолютними показниками для оцінювання ліквідності підприємства розраховують такі відносні показники: коефіцієнт поточног ліквідності, коефіцієнт швидкоїліквідності і коефіцієнт абсолютноїліквідності (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІШДПРИЄМСТВА

 

Показник        На початок періоду   На кінець періоду      Зміна

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,34     0,25     -0,09

Коефіцієнт швидкої ліквідності       0,87     0,81     -0,06

Коефіцієнт поточної ліквідності      1,86     1,73     -0,13

Ці показники являють інтерес не лише для керівництва підпри-ємства, а й для зовнішніх суб’єктів аналізу: коефіцієнт абсолютної ліквідності являє інтерес для постачальників сировини і матеріалів, коефіцієнт швидкої ліквідності — для банків, коефіцієнт поточної ліквідності — для інвесторів.

Коефіцієнпг абсолютної ліквідності (норма грошових резервів) визначається відношенням коштів і короткострокових фінансових вкладень до всієї суми короткострокових боргів підприємства. На даному підприємстві його величина на початок року — 0,3 (5040 : : 14 800), на кінець — 0,25 (5505 : 21 500). Його рівень показує, яку частину короткострокових зобов’язань може бути погашено за ра-хунок наявної готівки. Чим більша його величина, тим вища гаран-тія погашення боргів. Проте при невеликому його значенні підпри-ємство може бути завжди платоспроможним, якщо зуміє збалансувати і синхронізувати приплив і відплив коштів за обсягом і термінами. Тому ніяких загальних нормативів і рекомендацій що-до рівня цього показника не існує. Доповнює загальну картину пла-тоспроможності пі’приємства наявність чи відсутність у нього прострочених зобовязань, їхня частота і тривалість.

Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності — відношення коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості, платежі за якою очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, до суми короткострокових фінансо-

вих зобов’язань. У нашому прикладі на початок року величина цьо-го коефіцієнта становить 0,87 (12 955 : 14 800), а на кінець — 0,81 (17 505 : 21 500). Зазвичай задовольняє співвідночення 0,7—1. Проте воно може виявитися недостатнім, якщо велику частку лікві-дних засобів становить дебіторська заборгованість, частину якої важко вчасно стягнути. У таких випадках потрібне більше співвід-ношення. Якщо у складі оборотних активів значну частку займають кошти і їхні еквіваленти (цінні папери), то це співвідношення може бути меншим.

Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покрит-тя боргів) — відношення всієї суми оборотних активів включно із запасами до загальної суми короткострокових з’бов’язань. Він по-казує ступінь покриття короткострокових зобовязань оборотними активами.

оборотні активи

^пл =  :          

короткострокові зобов’ язання

Перевищення оборотних активів над короткостроковими фінан-совими зобов’язаннями забезпечує резервний запас для компенсації збитків, які може понести підприємство при розміщенні та ліквіда-ції всіх оборотних активів, крім готівки. Чим більша величина цьо-го запасу, тим більша впевненість кредиторів, що борги буде пога-шено. Зазвичай задовольняє коефіцієнт >2. У нашому прикладі величина його на початок року становить: 1,86 (27 500 : 14 800), на кінець — 1,73 (37 300 : 21 500), тобто намітилася тенденція до зни-ження його рівня.

Після аналізу ліквідності балансу виконується аналіз плато-спроможності підприємстеа.

Для оперативного внутрішнього аналізу поточної платоспро-можності, щоденного контролю за надходженням засобів від продажу продукції, погашення дебіторської заборгованості й інших надходжень коштів, а також для контролю за виконанням платіжних зобов’язань перед постачальниками, банками й інши-ми кредиторами складається платіжний календар, у якому, з од-ного боку, підраховуються наявні й очікувані платіжні засоби, a з іншого боку— платіжні зобов’язання на цей же період (1, 5, 10, 15 днів, 1 міс).

Оперативний платіжний календар складається на основі даних про відвантаження і реалізацію продукції, про закупівлю засобів виробництва, документів про розрахунки з оплати праці, на видачу авансів працівникам, виписок з рахунків банків та ін. (табл. 5.5).

Таблиця 5.5

ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР СТАНОМ НА 10.01

 

Платіжні засоби        Сума, тис. грн           Платіжні зобов’язання         Сума, тис. грн

Залишок коштів:

у касі

на рахунках у банку  2500    Виплата заробітної плати Відрахування у фонд со-ціального захисту   1050 320

Цінні   папери   з   терміном погашення до 10.01 50        Платежі в бюджет і поза-бюджетні фонди            1130

Надходження    коштів    до

10.01:

від реалізації продукції          5250    Оплата   рахунків   поста-чальників і підрядників            4150

від іншої реалізації     185      Оплата відсотків за кре-дити банку           180

від фінансової діяльності                  Повернення кредиту            850

Аванси, отримані від поку-пців      500      Погашення іншої креди-торської заборгованості  170

Кредити, позики       —        Разом  7850

Погашення      простроченої дебіторської        заборгова-ності   120      Перевищення   платіжних засобів      над      зобов’я-заннями       785

Інші     30                   

Баланс            8635    Баланс            8635

Для визначення поточної платоспроможності необхідно платіж-ні засоби на відповідну дату порівняти з платіжними зо-бов’язаннями на цю саму дату. Ідеальний варіант, якщо коефіцієнт буде становити одиницю або трохи більше. У цьому прикладі він становить 1,1.

Платіжний календар забезпечує щоденний контроль за надхо-дженням і витратою коштів, дозволяє синхронізувати позитивні й негативні грошові потоки, визначити пріоритетність платежів за ступенем їхнього впливу на фінансові результати. Таким чином, він є важливим інструментом оперативного управління поточною пла-тоспроможністю підприємства.

Низький рівень платоспроможності, що виражається в нестачі готівки і наявності прострочених платежів, може бути випадковим (тимчасовим) і хронічним (тривалим). Тому, аналізуючи стан пла-тоспроможності підприємства, треба розглядати причини фінансо-

вих труднощів, частоту їхнього утворення і тривалість простроче-них боргів.

Причинами неплатоспроможності можуть бути:

а)         невиконання плану з виробництва і реалізації продукції, під-

вищення її собівартості, невиконання плану прибутку і, як наслі-

док, нестача власних джерел самофінансування підприємства;

б)         неправильне використання оборотного капіталу: відволікання

засобів у дебіторську заборгованість, вкладення в надпланові запа-

си та інші сфери, що тимчасово не мають джерел фінансування;

в)         іноді причиною неплатоспроможності є не безгосподарність

підприємства, а неспроможність його клієнтів;

г)         високий рівень оподаткування, штрафних санкцій за невчасну

чи неповну сплату податків також може стати однією з причин не-

велике значення має аналіз виконання плану з припливу і відпли-еу коштіе. Для цього дані звіту про рух коштів порівнюють з да-ними фінансової частини бізнес-плану.

У першу чергу слід установити виконання плану з надходження коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і з'ясувати причини відхилення від плану. Особливу увагу слід звер-нути на використання коштів, тому що навіть при виконанні дохід-ної частини бюджету підприємства перевитрати і нераціональне використання коштів можуть призвести до фінансових ускладнень.

Видаткова частина фінансового бюджету підприємства аналізу-ється за кожною статтею із з'ясуванням причин перевитрат, що може бути виправданою і невиправданою. За підсумками аналізу повинні бути виявлені резерви збільшення планомірного припливу коштів для забезпечення стабільної платоспроможності підприємс-тва в перспективі.

Дані табл. 15 свідчать про те, що дохідну частину бюджету під-приємства виконано на 105,7 %, а витратну на 107,2 %. У підсумку резерв вільної готівки і її еквівалента (короткострокових фінансових вкладень) на кінець року менший від планового на 21,4 %. Наведені дані про рух коштів дозволяють бачити, у якому обсязі і з яких дже-рел надійшли грошові засоби і з якою метою їх використано.

Інформація про рух грошових засобів і виконання бюджету з припливу і відпливу грошових ресурсів дозволяє підприємству ко-нтролювати поточну платоспроможність, оперативно вживати ко-ригувальних заходів для її стабілізації, що досить детально викла-дено в Розділі 12. Кредитори й інвестори можуть судити про здатність підприємства генерувати грошові ресурси, балансувати і синхронізувати грошові потоки.