Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІПІДПРИЄМСТВА 5.1. Оцінка фінансової стійкості підприємства : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІПІДПРИЄМСТВА 5.1. Оцінка фінансової стійкості підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

магниевый скраб beletage

Підприємство, яке є прибутковим і фінансово стійким, має пер-спективи стабільного економічного зростання. Підприємство, яке є прибутковим, але не є фінансово стійким, найбільш ймовірно в майбутньому матиме фінансові проблеми, зумовлені нестачею ко-штів для здійснення поточних витрат, затримками в розрахунках із постачальниками-кредиторами та акціонерами, труднощами при погашенні банківських позик та емітованих підприємством борго-вих зобов'язань. Таким чином, головна умова ефективного функці-онування підприємства в умовах ринкового середовища стійкість

Фінансова стійкість підприємства — це здатність суб'єкта го-сподарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого ризику.

На фінансову стійкість впливає велика кількість факторів. їх прийнято поділяти на внутрішні та зовнішні.

Основними внутрішніми факторами є:

•          склад і структура продукції, що випускається;

•          рівень витрат виробництва;

•          склад і структура активів, та вірний вибір стратегії управління ними;

 

•          величина позикових коштів у майні підприємства, тощо. Основними зовнішніми факторами є:

•          економічні умови господарювання;

•          пануюча в суспільстві техніка та технологія;

•          платоспроможний попит, тобто рівень доходів споживачів;

•          податкова політика держави;

•          кредитна політика, тощо.

Забезпечення фінансової стійкості є одним із найважливіших напрямів в управлінні фінансами підприємства, нехтування яким призводить до значних фінансових втрат. Фінансова стійкість хара-ктеризується такою структурою фінансових ресурсів та їх розмі-щенням в активах підприємства, таким рівнем чистих грошових надходжень, які забезпечують стабільне функціонування підприєм-ства в умовах стабільного ринку.

Для кожного суб’єкта господарювання існує: внутрішня, фінан-

ґ*ОКЯ  ТЯ   ^ЇЯГЯTTT^WJl   Ґ'Т'ІТ-ТТІ*1 Ґ'Т'Т^

Внутрішня стійкість досягається при такому стані економіки підприємства, який забезпечує досить високий фінансовий резуль-тат його діяльності. Фінансоеа стійкість досягається при стабіль-ному перевищенні доходів над витратами, вільному маневруванні грошовими коштами та стшкому економічному зростанні. Загальна стткість характеризується позитивним сальдо чистого грошового потоку (перевищенням позитивного грошового потоку над негати-вним).

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підпри-ємства та визначення на цій основі міри його фінансової стабільно-сті й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Основним вихідним показником стійкості фінансового стану підприємства є різниця реального власного і статутного капіталів.

Позитивні складові можна умовно назвати приростом власного капіталу, а негативні складові — вилученням власного капіталу. Якщо зростання власного капіталу перевищує йоговилучення (або дорівнює йому), то різниця реального власного капіталу та статут-ного капіталу є позитивною (або принаймні не є негативною) і, від-повідно, виконується мінімальна умова фінансової стійкості під-приємства.

Якщо приріст власного капіталу є меншим від його вилучення, то різниця реального власного і статутного капіталів є негативною що свідчить про нестійкий фінансовий стан підприємства.

Аналіз різниці реального власного і статутного капіталів прово-дять у формі табл. 5.1.

У ході аналізу встановлюють достатність величин реального власного капіталу.

У випадку визначення нестачі реального власного капіталу зу-силля потрібно спрямувати на збільшення прибутку, зростання ре-нтабельності, погашення заборгованості учасників (засновників) за внесками у статутний капітал, розподіл чистого прибутку переваж-но на поповнення резервного капіталу.

Таблиця 5.1

ДИНАМІКА РІЗНИЦІ РЕАЛЬНОГО ВЛАСНОГО I СТАТУТНОГО КАШТАЛІВ

(тис. грн)

 

Показники     На початок періоду   На кінець періоду      Змі-ни

1. Пайовий капітал (рядок 310 розділ I)     —        —        —

2. Додатковий вкладений капітал  (рядок 320 розділ I)   —        —        —

3. Інший додатковий капітал (рядок 330 розділ I)            5492    5518    +26

4. Резервний капітал (рядок 340 розділ I)  41        41        —

5.  Нерозподілений  прибуток  (рядок  350 розділ I)        —        —        —

6 Доходи майбутніх періодів (рядок 630 розділ V)           —        —        —

7. Разом приріст власного капіталу після створення підприємства (п. 1 + п. 2 + п. 3 + + п. 4 + п. 5 + п. 6)            5533    5559    +26

8. Непокритий збиток (рядок 350 розділ I)            -529    -532    -3

9. Неоплачений капітал (рядок 360 розділ I)         —        —        —

10. Вилучений капітал (рядок 370 розділ I)           —        —        —

11. Разом, вилученого власного капіталу (п. 8 + п. 9 + п. 10)     29        -532    -3

12. Різниця реального власного і статутно-го капіталів (п. 7 - п. 11)     5004    5027    +23