Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.5. Особливості оперативного економічного аналізу фінансового стану підприємств : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.5. Особливості оперативного економічного аналізу фінансового стану підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Для оцінки очікуваних фінансових результатів, змін руху фі-нансових ресурсів і попередження негативних наслідків зміни фі-нансового стану підприємств доцільно організувати його оператив-

стану і фінансових результатів діяльності підприємств:

•          оперативний аналіз прибутку операційної та фінансової дія-льності;

•          оперативний аналіз оборотних активів;

•          оперативний аналіз платоспроможності підприємства.

Основну частину фінансового оперативного аналізу господар-

ської діяльності становить аналіз прибутку від реалізації продукції згідно з укладеними договорами поставки. Враховуючи календар-ний графік поставки продукції та її розрахункову рентабельність, можна визначити зміну фактичного прибутку щодо очікуваного, враховуючи виконання договору поставки. Вихідною аналітичною інформацією може бути зведена оперативна відомість.

У випадках, коли підприємство веде оперативний аналіз відван-таження і реалізації продукції, немає потреби складати повну опе-ративну відомість, можна обмежитись лише оцінками відхилень за обсягом відвантаження і фактичної реалізації продукції з урахуван-ням фінансового значення рентабельності.

На підставі даних про відхилення прибутку від реалізації про-дукції можна бачити, як зміни обсягу відвантаження та фактичної реалізації продукції вплинули на фінансовий результат діяльності підприємства.

Іноді для оперативного обліку та аналізу результатів фінансової діяльності ведуть спеціальну картотеку, в якій на кожну статтю прибутків або збитків відкривають спеціальну картку. 3 цих карток і формується оперативна аналітична відомість.

Фінансовий стан підприємства залежить також від стійкого кон-тролю наявності і раціонального використання оборотних активів, насамперед вкладених у виробничі запаси, незавершене виробниц-тво, готову продукцію та розрахунки. Для цього треба налагодити оперативний облік та аналіз руху оборотних активів, їх відхилення від розрахункового нормативу.

Провідне місце займає оперативний аналіз стану виробничих запасів, який виконується для всіх видів сировини, основних і до-поміжних матеріалів, палива, закуплених напівфабрикатів, компле-ктуючих виробів. Такий аналіз передбачає оцінку відхилень вироб-ничих запасів щодо визначеного нормативу за день, п'ятиденку, місяць, за даними складського обліку можна побудувати аналітич-ну відомість.

За даними аналітичної відомості можна оцінити зміну обсягу запасу, його наближення до критичної межі та зростання понадно-рмативних залишків, а також контролювати ритмічність ресурсоза-безпечення. При ефективному використанні комп'ютерних техно-логій такий аналіз можна проводити для виробничих підрозділів підприємств.

Наступний етап оперативного економічного аналізу стану вико-ристання оборотних активів — аналіз незавершеного виробництва. Иого проводять на базі визначених нормативів для всього підпри-ємства і для його виробничих підрозділів. Визначаючи відхилення фактичної вартості незавершеного виробництва від виявленого но-рмативу, оцінюють вплив окремих факторів.

Особлива роль належить оперативному аналізу оборотних засо-бів, вкладених у готову продукцію. Як і для інших видів оборотних активів, для готової продукції визначають норматив. Тому головне завдання аналізу полягає в оперативному контролі за відповідністю фактичних залишків нормативу, виявленні відхилень і причин їх

виникнення. Для цього можна використовувати товарний баланс, який складають щоденно.

Інформаційною базою проведення оперативного аналізу залиш-ків готової продукції є розроблений, враховуючи умови договорів поставок, календарний графік відвантаження продукції. На підставі щоденного обліку фактичного відвантаження продукції і складено-го календарного графіка розробляють оперативну аналітичну відо-мість про відхилення у відвантаженні продукції, зміну її залишків, відношення до визначеного нормативу.

При оперативному аналізі стану оборотних активів велику увагу треба приділити засобам, які вкладені в розрахунки, особливо в де-біторську заборгованість. Аналогічно пріоритетним для будь-якого підприємства є контроль погашення короткострокових зобов'я-зань (короткострокових кредитів і поточної кредиторської заборго-ваності).

Аналіз фінансового стану підприємства завершується оцінкою його платоспроможності (Розділ 5). Визначення платоспроможнос-ті за минулий період не дає змоги керівникові вплинути на неї. То-му дуже актуальним є оперативний аналіз платоспроможності, мета якого полягає у передбаченні можливих негативних відхилень у рі-вні платіжної спроможності та їх запобіганні. На підприємствах він може здійснюватися шляхом складання оперативних платіжних ка-лендарів на місяць або на тиждень. Такі календарі дають змогу оперативно регулювати платежі, уточнювати фінансові завдання згідно з досягнутими виробничо-фінансовими результатами, своє-часно запобігти утворенню розриву між витратами та ресурсами. Якщо при визначенні фінансового нормативу чи при його дотри-манні буде виявлено, що надходження грошових засобів не покри-вають витрат, то шукають додаткові джерела. Ними можуть бути: мобілізація внутрішніх ресурсів, кредити банку, фінансова допомо-га. Водночас проводиться пошук скорочення видатків. Складають оперативну аналітичну відомість, у якій відображають строкові та прострочені платежі підприємства, стан розрахунків з банками за позичками в межах нормативу і фактично. Контролюючи відхилен-ня у надходженні і видатках грошових засобів за окремими стаття-ми, з'ясовують причини і вживають заходи щодо поліпшення пла-тоспроможності.

Результатом виконання оперативного платіжного календаря може бути або приріст коштів на розрахунковому рахунку (надхо-дження перевищують витрати), або приріст простроченої заборго-ваності підприємства. Маючи такі дані, вживають оперативні захо-ди щодо стабілізації фінансового стану.