4.4. Аналіз структури активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Актиеи підприємстеа — це засоби суб’єкта господарювання, які потрібні для його функціонування у різних формах діяльності з метою одержання прибутку.

Використовуючи дані про стан і зміну обсягу та структури ак-тивів підприємства можна зробити основні висновки про фінансо-вий стан:

1)         про приріст (скорочення) величини активів, який свідчить про зміну економічного потенціалу підприємства, його фінансової ваги на ринку;

2)         про зміну частки необоротних і оборотних активів. Позитив-ним для зміцнення фінансового стану треба вважати підвищення частки оборотних активів, що зменшує ризик компенсації авансо-ваного капіталу та підвищує його віддачу внаслідок прискорення оборотності коштів;

3)         про зміну частки активів підприємства за критеріями їх лікві-дності. Підвищення частки абсолютно- та високоліквідних активів є свідченням підвищення поточної платоспроможності і стійкого фінансовою стану.

Активи підприємства складаються з необоротних та оборотних

який обчислюють за формулою:

оборотні активи

Ко. І н. =        :          

неоооротні активи

Значення даного показника більшою мірою зумовлено галузе-вими особливостями кругообігу коштів аналізованого підприємст-ва. Під час внутрішнього аналізу структури активів варто з'ясувати причини різкої зміни коефіцієнта (якщо це було) за звітний період. Попередній аналіз структури активів проводять на основі даних табл. 4.3.

Таблиця 4.3

ДИНАМІКА СТРУКТУРИ АКТИВІВ

(тис. грн)

 

Показники     Абсолютні величини           Питома вага у загальній вели-чині активів, %      Зміна

 

                                                                      

I. Необоротні активи            2534    2217    56,3     50,8     -326    -5,5

II. Оборотні активи  1967    2145    43,7     49,2     +178    +5,5

Разом  4501    4362    100,0   100,0   -139    (—)

Коін    0,78     0,97     X         X         X         X

У табл. 4.3 наведені абсолютні величини за видами активів, їх питома вага в загальній величині активів, зміна абсолютних вели-чин і їх питомої ваги, значення та зміна коефіцієнта співвідношен-ня оборотних і необоротних активів за звітний період. У ході аналі-зу інформації за цією колонкою визначають вид майна, на збільшення якого найбільшою мірою був спрямований приріст джерел коштів підприємства.

Детальніший аналіз структури активів і її зміни виконаний у табл. 4.4 і 4.5 окремо щодо кожного збільшеного виду активів.

Таблиця 4.4 ДИНАМІКА СТРУКТУРИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

(тис. грн)

 

Показники     Абсолютні величини           Питома вага у зага-

льній величині не-

оборотних активів, %           Зміна

 

                                                                      

Нематерільні активи —        —        —        —        —        —

Незавершене будів-ництво  967      1004    38,2     45,3     37,0     +7,1

Основні засоби         1567    1213    61,8     54,7     -354    -7,1

Довготермінові фі-нансові інвестиції                     —                               —       

Інші необоротні ак-тиви                  —                               —       

Разом необоротних активів 2534    2217    100,0   100,0   -326    —

У ході аналізу виявляють статті активів, за якими відбувся най-більший вклад у приріст загальної величини збільшеного виду ак-тивів.

На основі аналізу даних табл. 4.4 визначають тип стратегії під-приємства щодо довготермінових вкладень. Висока питома вага нематеріальних активів у складі необоротних активів і високий рі-вень приросту нематеріальних активів у зміні загальної величини необоротних активів за звітний період свідчать про інноваційний характер стратегії організації (тобто наявна орієнтація на вкладення в інтелектуальну власність).

Аналогічні високі показники за довготерміновими фінансовими вкладеннями відображають фінансово-інвестиційну стратегію роз-витку.

Ситуація, коли найбільша частина необоротних активів пред-ставлена виробничими основними засобами і незавершеним будів-ництвом, характеризує орієнтацію на створення матеріальних умов розширення основної діяльності підприємства. Визначаючи тип стратегії, необхідно зважити на переоцінювання основних засобів.

Таблиця 4.5 ДИНАМІКА СТРУКТУРИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

(тис. грн)

 

Показники     Абсолютні величини           Питома вага у загаль-

ній величині необоро-

тних активів, %         Зміна

 

                                                                      

Запаси            765      987      38,9     46,1     +222    +7,2

Векселі одержані       —        —        —        —        —        —

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  1075    1049    54,7     47,9     -26      -5,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками        —                    —        —        —       

Інша поточна заборгова-ність         4          21        0,2       0,9       +17      +0,7

Поточні фінансові інвести-ції          —                    —        —        —        —

Грошові кошти та їх екві-валенти   —        3          —        0,1       +3        +0,1

Інші оборотні активи            123      106      6,2       5,0       -17      -1,2

Разом оборотних активів     1967    2145    100,0   100,0   +178    (—)

За даними табл. 4.5 виконують аналіз структури та динаміки оборотних активів.

Оцінювання позитивної і негативної динаміки запасів, дебітор-ської заборгованості, фінансових інвестицій, грошових коштів по-трібно проводити на основі зіставлення з динамікою фінансових результатів.

При різній ефективності використання оборотних коштів зрос-тання запасів в одному випадку може бути оцінене як свідчення про розширення обсягів діяльності, а в іншому — як свідчення про зниження ділової активності і відповідного збільшення періоду обі-гу коштів.

Для подальшої деталізації загальної картини зміни структури активів за кожним збільшеним елементом необоротних і оборотних активів можна побудувати таблиці, аналогічні до табл. 4.4 і 4.5.

Наприклад, для дослідження структури і динаміки стану запасів використовують табл. 4.6.

Таблиця 4.6

ЗМІНА СТРУКТУРИ ЗАПАСІВ

(тис. грн)

 

Показники     Абсолютні величини           Питома вага у загальній величині запасів, %        Зміна

 

                                                                      

Виробничі запаси     455      629      59,5     63,7     +174    4,2

Поточні біологічні ак-тиви              —                    —        —       

Незавершене виробни-цтво            30        40        3,9       4,1       +10      0,2

Готова продукція      168      182      22,0     18,4     +14      -3,6

Товари           112      136      14,6     13,8     +24      -0,8

Разом запасів 765      987      100,0   100,0   +222    —

Аналогічні таблиці служать для аналізу нематеріальних активів, основних запасів, незавершеного будівництва, фінансових інвести-цій, дебіторської заборгованості, грошових коштів.

Детальніший аналіз нематеріальних і основних засобів наведе-ний у ф. 5 «Примітка до річної звітності», де подана детальна стру-ктура даних активів на початок і кінець року, їх надходження та вибуття за звітний період.

к„Єф;Тн7мХа"е„рр^,„т„;Га,Гн™Гд%г„ГсГ

відношенню суми вартостей основних засобів та незавершеного будівництва, а також виробничих запасів і незавершенного вироб-ництва до загальної вартості всіх активів підприємства. Об'єктив-ним для промислових підприємств вважають таке обмеження пока-зника:

Км > 0,5

У випадку зниження показника нижче критичної межі доціль-ним є поповнення власного капіталу (наприклад, збільшення за до-помогою зростання статутного капіталу) або залучення довготермі-нових позичених коштів для майна виробничого призначення.

4.4. Аналіз структури пасивів

Пасиви підприємства (тобто джерела фінансування його акти-вів) складаються з власног’ капіталу і резервів, довготермінових зобов’язань, поточних зобовязань та кредиторської заборгованості.

Узагальнені джерела засобів можна поділити на власні і запози-чені (прирівнюючи до останніх кредиторську заборгованість).

Структуру пасивів характеризують коефіцієнт автономії, що до-рівнює частці власних засобів у загальній величині джерел засобів підприємства:

реальний власний капітал

К л =  

A         ,-.

загальна величина джерел засооів підприємства

I коефіцієнт співвідношення позичених і власних засобів, обчи-слених за формулою:

скориговані довготермінові зобов’язання +

+ скориговані поточні зобов' язання

Кп/в —          

реальний власний капітал

При розрахунку згаданих коефіцієнтів необхідно брати реа-льний власний капітал. Для одержання реального власного капі-талу підприємства потрібно розділ I пасиву балансу «Власний капітал» збільшити на суму, відображену в розділі V пасиву ба-лансу «Доходи майбутніх періодів,» і зменшити на суму, відо-бражену в розділі I пасиву в рядку 370 «Вилучений капітал», де наведені дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартос-ті акцій або через інші причини а також відняти суму, наведену в рядку 360 пасиву.

При розрахунку коефіцієнта співвідношення запозичених і вла-сних засобів скориговані запозичені засоби одержують шляхом збі-

льшення суми підсумку розділу III «Довготермінові зобов'язання» і підсумку розділу IV «Поточні зобов'язання» на величину статті «Цільове фінансування» у рядку 420 розділу II пасиву балансу та зменшення на суму в розділі V «Доходи майбутніх періодів» у ряд-ку 630.

Попередній аналіз структури пасивів проводять аналогічно до аналізу структури активів. Для такої аналітичної роботи використа-ємо подану нижче табл. 4.7.

Таблиця 4.7 ДИНАМІКА СТРУКТУРИ ПАСИВІВ

(тис. грн)

 

Показники     Абсолютні величини           Питома вага у загальній величині пасивів, %       Зміна

 

                                                                      

Реальний       власний капітал        5067    5090    64,1     59,2     + 23     -4,9

Позичені засоби        2838    3505    35,9     40,8     + 667   + 4,9

Разом джерел засобів           7905    8595    100,0   100,0   + 690   -

Коефіцієнт автономії            0,64     0,59     X         X         -0,05   X

Коефіцієнт     співвід-ношення позичених і власних засобів      0,56     0,69     X         X         + 0,13  X

Детальний аналіз структури пасивів і її зміни проводять за до-помогою наведених нижче табл. 4.8 і 4.9 окремо по кожному збі-льшеному виду пасивів.

Таблиця 4.8

ЗМІНА СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАШТАЛУ

(тис. грн)

 

Показники     Абсолютні величини           Питома вага у загаль-

ній величині власного

капіталу, %     Зміна

 

            на поча-ток пе-ріоду            на кі-

нець

періоду           на поча-

ток пері-

оду      на кінець періоду      в абсо-

лютних

величи-

нах      в пито-мій вазі

Статутний капітал    63        63        1,2       1,2       —        —

Пайовий капітал       —        —        —        —        —        —

Додатковий    вкладе-ний капітал  —        —                    —        —       

Інший      додатковий капітал         5492    5518    108,4   108,4   + 26     —

Резервний капітал    41        41        —        —        —        —

Нерозподілений при-буток —        —                    —        —       

Доходи       майбутніх періодів        —        —                    —        —       

Негативні       коригу-вання      Непокритий збиток(-)    -529    -532    -10,4   -10,4   -3                   

Неоплачений капітал           —        —        —        —        —        —

Вилучений капітал   —        —        —        —        —        —

Разом реальний капі-тал      5067    5090    100,0   100,0   23        —

У результаті аналізу визначають статті пасиву, у яких відбулося найбільше зростання загальної величини джерел засобів.

На основі аналізу, виконаного в табл. 9, визначають стратегію

 

к.з./п.к

 

резервний капітал + нерозподілений прибуток -непокритий збиток

           

реальний власний капітал

 

Він показує питому вагу джерел власних засобів, спрямованих на розвиток основної діяльності. Позитивна динаміка коефіцієнта свідчить про поступове нагромадження власного капіталу, a від'ємна динаміка (при незмінному статутному капіталі) — про втрату власного капіталу в результаті збиткової діяльності.

За даними табл. 4.9 проводять аналіз структури і динаміки запо-зичених коштів.

Таблиця 4.9

ЗМІНА СТРУКТУРИ ЗАПОЗИЧЕНИХ КОШТІВ (СКОРИГОВАНИХ)

(тис. грн)

 

Абсолютні величини

 

Питома вага у зага-льній величині по-зичених коштів, %

 

Зміна

 

 

 

Показники

 

на поча-ток пе-ріоду

 

на кі-

нець

періоду

 

на поча-ток пе-ріоду

 

на кі-

нець

періоду

 

в абсо-

лютних

величи-

нах

 

 

 

Довготермінові   кре-дити банків

 

 

 

 

 

Інші   довготермінові

фінансові        зо-

бов'язання

 

 

 

 

 

Відтерміновані пода-ткові зобов'язання

 

 

 

 

 

Інші   довготермінові зобов'язання

 

 

 

 

 

Короткотермінові кредити банків

 

54

 

37

 

1,9

 

 

—17

 

-0,8

 

 

 

Поточна заборгова-

ність за довготермі-

новими          зо-

бов'язаннями

 

 

 

 

 

Вескселі ввдані

 

1

 

0

 

0,04

 

0

 

—1

 

-0,04

 

 

 

Кредиторська забор-гованість за товари, роботи і послуги

 

1155

 

1080

 

40,7

 

30,8

 

-75

 

-9,9

 

 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками

 

1621

 

2354

 

57,1

 

67,2

 

+733

 

+10,1

 

 

 

Інші      поточні     зо-бов'язання

 

7

 

34

 

0,25

 

0,97

 

+27

 

+0,72

 

 

 

Разом позичених за-собів (скоригованих)

 

2838

 

3505

 

100,0

 

100,0

 

+667

 

У ході аналізу визначають співвідношення довготермінових і короткотермінових запозичених коштів, банківських кредитів та кредиторської заборгованості.

Враховуючи те, що довготермінові кредити і позики зміцнюють фінансову стійкість підприємства, корисно разом із коефіцієнтом

нтного капіталу, який обчислюють за формулою:

скориговані короткотермінові зобов'язання

К         =         

к.з./п.к.           w         w

реальнии власнии капітал + + скориговані довготермінові зобов'язання

Співвідношення запозичених і власних коштів може перевищу-вати одиницю при умові, що співвідношення короткотермінових зобов'язань та перманентного капіталу не перевищує одиницю.