4.2. Аналіз балансу, як основна складова фінансового аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану є

^^1ш^т^я7Лош^яої шформащї на початок і кь нець звітного періоду, тобто в ньому фіксується підсумок госпо-дарських операцій на звітну дату.

Для аналізу фінансового стану підприємства важливо вміти чи-тати баланс, тобто знати зміст кожної зі статей, спосіб її оцінки, взаємозв'язок з іншими статтями, а також давати якісну характери-стику їх. Уміння читати баланс дає можливість:

•          одержати необхідний обсяг інформації про підприємство;

•          розрахувати рівень забезпеченості підприємства власними оборотними коштами;

•          визначити, через вплив яких чинників змінилася величина оборотних коштів;

•          оцінити фінансовий стан підприємства за звітний період.

Аналіз фінансового стану за звітний період починається з його

загальної оцінки за даними балансу. Для того щоб проаналізувати всі аспекти фінансового стану підприємства, потрібно здійснити підготовчий етап — привести звітний баланс до такої форми, яка, з одного боку, дає можливість об’єктивного аналізу, а з іншого — є максимально зручною для проведення аналітичних розрахунків.

Аналіз балансу починається з експрес-аналізу, метою якого є поточна, нескладна і нетривала за часом виконання оцінка фінансо-вого стану та динаміки розвитку підприємства. Експрес-аналіз ба-лансу передбачає передусім кілька етапів його проведення:

•          підготовчий;

•          попередній огляд бухгалтерської звітності;

•          читання балансу.

На першому етапі маємо переконатися в тому, що баланс гото-вий до читання. Для цього виконується проста лічильна перевірка балансу за формальними ознаками і по суті. На цьому етапі слід перевірити правильність заповнення граф, наявність усіх необхід-них форм і додатків, перевірити валюту балансу і всі проміжні під-сумки, а також відповідність складеного балансу всім вимогам П(С)БО.

Експрес-аналіз показників балансу підприємства здійснюється в динаміці за допомогою персональних комп'ютерів. При цьому за-стосовується проста система аналітичних таблиць, що розміщують-

ся на екрані дисплея, послідовний перегляд яких даватиме повну інформацію про фінансовий стан підприємства. В цих таблицях можуть розкриватися:

•          господарські засоби підприємства (величина господарських засобів, основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти);

•          основні засоби підприємства та їх структура (вартість основ-них засобів, у тому числі активної частини, за первісною та остато-чною вартістю, коефіцієнтом зносу та відновлення);

•          структура і динаміка оборотних коштів (підсумок розділу II активу балансу);

•          динаміка основних результатів господарської діяльності під-приємства (обсяг реалізації, прибуток, рентабельність);

•          ефективність використання фінансових ресурсів (показники всіх фінансових ресурсів, у тому числі власних і залучених, рента-бельність фінансових ресурсів, виражені у відсотках).

Залежно від мети аналізу фінансового стану за допомогою комп’ютера можна дістати цілу низку інших аналітичних таблиць.

На другому етапі потрібно ознайомитися з примітками до звіту, оцінити тенденції зміни основних показників діяльності, якісну мо-дифікацію в майбутньому фінансовому стані підприємства.

Основним у експрес-аналізі є третій етап — читання балансу, яке передбачає попереднє загальне ознайомлення з результатами роботи підприємства і його фінансовим станом безпосередньо за бухгалтерським балансом, а також розрахунок коефіцієнтів, що ха-рактеризують фінансовий стан підприємства. В процесі читання балансу з’ясовують:

•          характер змін його підсумків, окремих розділів і статей;

•          правильність розміщення майна підприємства;

•          поточну платоспроможність і ліквідність підприємства.

Читання балансу починають зі встановлення зміни валюти ба-

лансу за аналізований період. Для цього порівнюють валюту балан-су за звітній і попередній періоди. Таке порівняння дає змогу ви-значити загальну тенденцію зміни балансу. Якщо валюта балансу збільшується — це оцінюється позитивно, зменшується — негати-вно. Збільшення валюти балансу свідчить, як правило, про зростан-ня виробничих можливостей підприємства. Проте при цьому треба враховувати чинник інфляції. Зменшення валюти балансу означає спад у господарській діяльності підприємства (зниження попиту на продукцію, відсутність сировини, матеріалів тощо). Слід зауважи-ти, що валюта балансу відображає орієнтовну оцінку суми коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства. Ця оцінка є облі-ковою і не відображає реальної суми грошових коштів, які можна одержати за майно, наприклад, у разі ліквідації підприємства. По-

точна «ціна» активів визначається ринковою кон’юнктурою і може відхилятися в будь-який бік від звітної, особливо в період інфляції.

Для загальної оцінки зміни фінансового стану потрібно визна-чити співвідношення динаміки балансу і динаміки обсягів вироб-ництва, реалізації продукції, а також прибутку підприємства. Більш швидкий темп зростання обсягів виробництва, реалізації продукції і прибутку порівняно з темпом зростання валюти балансу свідчить про поліпшення використання коштів підприємства. Відставання темпу зростання цих показників від темпів зростання суми балансу свідчитиме про погіршення використання коштів підприємств. Для розрахунку темпів зростання названих показників використовують звіти про виробництво продукції, фінансові результати, баланс.

При читанні балансу за даними форми 1 та форми 2 з’являється можливість також розраховувати і порівнювати наведені показники з даними попередніх періодів, аналогічними показниками інших підприємств, а також загальноприйнятими, стандартними значен-нями показників прибутку, випущеної та реалізованої продукції із розрахунку на одну гривню, середньорічної (квартальної) вартості майна. В державах з ринковою економікою ці показники викорис-товують для характеристики ділової активності керівництва під-приємства. Для зарубіжних підприємств такі показники розробля-ють фінансові, податкові служби, а також різні підприємницькі союзи і фірми. В СНД такі показники поки що розробляються на замовлення підприємств і відомств.

Отже, розглянута методика аналізу загальної валюти балансу може бути доповнена розрахунком коефіцієнтів: приросту валюти балансу, коефіцієнтів виручки від реалізації продукції, приросту прибутку від реалізації, прибутку від інших видів діяльності під-приємства. Ці коефіцієнти також дають змогу оцінити загальний фінансовий стан підприємства.

Коефіцієнт приросту майна (Кб) розраховують за формулою

Б, -Б0

К6 - —           ,

Б0

де Б] Б0 — середня величина майна за звітний і попередній періоди. 1оефіцієнт приросту виручки від реалізації продукціг (К„) роз-раховується за формулою

Ки -   1      0 100,

V0

де V1, V0 — виручка від реалізації продукції за звітний і попередній періоди.

Аналогічно розраховуються коефіцієнти приросту прибутку від реалізації та інших видів діяльності.

Якщо коефіцієнт приросту виручки від реалізації (прибутку від реалізації та інших видів діяльності) буде вищий за коефіцієнт при-росту майна, то це свідчитиме про покращання ситуації з коштами на підприємстві порівняно з попереднім звітним періодом, і навпа-ки, якщо спостерігатиметься відставання, то це характеризує погі-ршення використання коштів підприємства.

I, насамкінець, крім зміни валюти балансу в цілому необхідно проаналізувати характер зміни окремих статей балансу, тобто провести    горизонтальний    та    вертикальний     аналізи    його

^Гортонтальний аналіз баяансу полягає в порівнянні кожної статті балансу з попереднім звітним періодом, розрахунку змін аб-солютних і відносних величин, а також якісній характеристиці ви-явлених відхилень.

Вертикальний аналіз балансу передбачає розрахунок віднос-них показників. Його мета— розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній сумі валюти балансу і оцінка її змін. За допомо-гою вертикального аналізу можна здійснювати міжгосподарські порівняння. Крім того, відносні показники пом'якшують негатив-ний вплив інфляційних процесів.

Горизонтальний (динамічний) аналіз цих показників дає змогу встановити абсолютні відхилення і темпи зростання за кожною статтею балансу, а вертикальний (структурний) — зробити виснов-ки про співвідношення власного і позикового капіталу, що свідчить про рівень автономності підприємства при ринкових відносинах, його фінансову стабільність. Горизонтальний та вертикальний ана-лізи можуть здійснюватися за кілька звітних періодів.

Отже, на основі результатів аналізу балансу можна виділити головні ознаки, наявність яких у балансі дає підстави вважати його «позитивним». Цими ознаками є такі: 1) збільшення валюти балансу на кінець звітного періоду порівняно з його початком; 2) зростання темпів приросту всіх активів порівняно з темпами приросту необоротних активів; 3) перевищення власного капіта-лу підприємства над позиковим і збільшення темпів його зрос-тання порівняно з темпами зростання залученого капіталу; 4) приблизно однакові темпи приросту дебіторської і кредитор-ської заборгованості; 5) збільшення частки власних оборотних коштів понад 10 %.

Після розгляду основних напрямів аналізу балансу необхідно ознайомитися також із впливом інфляції на валюту балансу.

ГОРИЗОНТАЛЬНИИI ВЕРТИКАЛЬНИИ АНАЛІЗИ БАЛАНСУ

 

Таблиця 4.1

 

 

Статгя балансу          Рядок балансу           На початок звітного періоду, тис. грн        На кінець звітного періоду, тис. грн          Горизонталь-

ний аналіз (гр. 2-гр. 1)         Відносне

відхилення

[гр, 2/гр.

11x100-

-100    Вертикальний аналіз

 

           

           

           

           

           

            на початок

звітного періоду, %   на кінець

звітного

періоду, %      відхи-лен-ня, %

Актив Б          /           2          3          4          5          6          7

I. Необоротні активи                                                                                             

Нематеріальні активи:                                                                                           

залишкова вартість   010      300      310      10        3,3       6,4       3,9       -2,5

первісна вартість      011      330      350      20        6,1       7,1       4,4       2,6

накопичена амортизація      012      30        40        10        33,3     0,6       0,5       0,1

Незавершене будівництво   020      1200    2100    900      75,0     25,7     26,6     1,0

Основні засоби:                    500      2570    2070    414,0   10,7     32,6     21,9

залишкова вартість   030      1000    3200    2200    220,0   21,4     40,6     19,2

первісна вартість      031      500      630      130      26,0     10,7     8,0       -2,7

знос    032      300      310      10        3,3       6,4       3,9       -2,5

Довгострокові     біологічні активи:                                                                                             

справедлива    (залишкова) вартість          035      —        —        —        —        —        —        —

первісна вартість      036      —        —        —        —        —        —        —

 

Продовження табл. 4.1

 

Статгя балансу          Рядок балансу           На початок звітного періоду, тис. грн        На кінець звітного періоду, тис. грн          Горизонталь-

ний аналіз (гр. 2-гр. 1)         Відносне

відхилення

[гр, 2/гр.

1]х100-

-100    Вертикальний аналіз

 

           

           

           

           

           

            на початок

звітного періоду, %   на кінець

звітного

періоду, %      відхи-лен-ня, %

Актив Б          /           2          3          4          5          6          7

накопичена амортизація      037      —        —        —        —        —        —        —

Довгострокові     фінансові інвестицїі:                                                                                         

які обліковуються за мето-дом участі в капіталі ін-ших підприємств     040      110      100      -10      -9,1     2,4            1,3       -1,1

інші фінансові інвестиції       045      20        10        -10      -50,0   0,4       0,1       -0,3

Довгострокова дебіторська заборгованість           050      —        —        —        —        —        —        —

Справедлива   (залишкова) вартість інвестиційної не-рухомості           055                                                                            

Первісна вартість інвести-ційної нерухомості      056      —        —        —        —        —        —        —

Знос   інвестиційної   неру-хомості            057      —        —        —        —        —        —        —

Відстрочені податкові ак-тиви        060      —        3          3          —        —        —        —

Гудвіл 065      —        —        —        —        —        —        —

Інші необоротні активи        070      —        —        —        —        —        —        —

Усього за розділом I 080      2130    5093    +2963  + 139,1           45,6     64,6     19,0

II. Оборотні активи                                                                                    

Виробничі запаси     100      400      450      50        12,5     8,6       5,7       -2,9

Поточні біологічні активи    110      —        —        —        —        —        —        —

Незавершене виробництво 120      10        60        50        500,0   0,2       0,8       0,5

Готова продукція      130      20        78        58        290,0   0,4       1,0       0,6

Товари           140      1300    1360    60        4,6       27,8     17,3     -10,6

Векселі одержані       150      150      170      20        13,3     3,2       2,2       -1,1

Дебіторська        заборгова-ність   за   товари,   роботи, послуги:                                                                                            

чиста    реалізаційна    вар-тість      160      300      320      20        6,7       6,4       4,1       -2,4

первісна вартість      161      340      360      20        5,9       7,3       4,6       -2,7

резерв сумнівних боргів       162      40        40        0          0,0       0,9       0,5       -0,3

Дебіторська        заборгова-ність за розрахунками:                                                                                            

з бюджетом   170      7          —        -7        -100,0 0,1       0,0       -0,1

за виданими авансами         180      35        12        -23      -65,7   0,7       0,2       -0,6

з нарахованих доходів          190      —        —        —        —        —        —        —

із внутрішніх розрахунків     200      —        —        —        —        —        —        —

Продовження табл. 4.1

 

Статгя балансу          Рядок балансу           На початок звітного періоду, тис. грн        На кінець звітного періоду, тис. грн          Горизонталь-

ний аналіз (гр. 2-гр. 1)         Відносне

відхилення

[гр, 2/гр.

11x100-

-100    Вертикальний аналіз

 

           

           

           

           

           

            на початок

звітного періоду, %   на кінець

звітного

періоду, %      відхи-лен-ня, %

Актив Б          /           2          3          4          5          6          7

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      20        3          -17      -85,0   0,4       0,0       -0,4

Поточні   фінансові   інвес-тиції      220      50        20        -30      -60,0   1,1       0,3       -0,8

Грошові кошти та їх екві-валенти:                                                                                    

в національній валюті          230      70        201      131      187,1   1,5       2,6       1,1

у т. ч. в касі    231      120      5          -115    -95,8   2,6       0,1       -2,5

в іноземній валюті    240      10        —        -10      -100,0 0,2       0,0       -0,2

Інші оборотні активи            250      2492    2719    227      9,1       53,3     34,5     -18,8

Усього за розділом II            260      50        70        20        40,0     0,9       -0,2     —

III.   Витрати   майбутніх періодів   270      70        201      131      187,1   1,5       2,6       1,1

IV. Необоротні активи та групи вибуття   275      —        —        —        —        —        —        —

Баланс            280      4672    7882    3210    68,7     100      100      -

Продовження табл. 4.1

 

Статгя балансу          Рядок балансу           На початок звітного періоду, тис. грн        На кінець звітного періоду, тис. грн          Горизонталь-

ний аналіз (гр. 2-гр. 1)         Відносне

відхилення

[гр, 2/гр.

11x100-

-100    Вертикальний аналіз

 

           

           

           

           

           

            на початок

звітного періоду, %   на кінець

звітного

періоду, %      відхи-лен-ня, %

Пасив Б          ;           2          3          4          5          6          7

I. Власний капітал                                                                                      

Статутний капітал    300      3600    3830    230      6,4       77,1     48,6     -28,5

Пайовий капітал       310      —        —        —        —        —        —        —

Додатковий вкладений ка-пітал     320      200      200      0          0,0       4,3       2,5       -1,7

Інший додатковий капітал   330      2629    2629    0,0       0,0       33,4     —        —

Резервний капітал    340      50        70        20        40,0     1,1       0,9       -0,2

Нерозподілений   прибуток (непокритий збиток)            350      2          10        8          400,0   0,0       0,1       0,1

Неоплачений капітал           360      -30      -10      20        -66,7   -0,6     -0,1     0,5

Вилучений капітал   370      -20      -10      10        -50,0   -0,4     -0,1     0,3

Усього за розділом I 380      3802    6719    2917    76,7     81,4     85,2     3,9

II.   Забезпечення   таких витрат і платежів                                                                                            

Забезпечення виплат пер-соналу   400      10        6          -А        -40,0   0,2       0,1       -0,1

Продовження табл. 4.1

 

Статгя балансу          Рядок балансу           На початок звітного періоду, тис. грн        На кінець звітного періоду, тис. грн          Горизонталь-

ний аналіз (гр. 2-гр. 1)         Відносне

відхилення

[гр, 2/гр.

11x100-

-100    Вертикальний аналіз

 

           

           

           

           

           

            на початок

звітного періоду, %   на кінець

звітного

періоду, %      відхи-лен-ня, %

Пасив Б          /           2          3          4          5          6          7

Інші забезпечення     410      2          -2        -4        -200,0 0,0       0,0       —

Сума страхових резервів      415                                                                           

Сума   часток   перестрахо-виків у страхових резервах   416      —        —        —        —        —        —        —

Залишок       сформованого призового фонду, що під-лягає виплаті переможцям лотереї     417                                                                            

Залишок       сформованого резерву на виплату джек-поту,     не    забезпеченого сплатою участі у лотереї            418                                                                           

Цільове фінансування          420      10        -10      -100,0 0,2       0,0       -0,2     —

Усього за розділом II            430      22        6          -16      72,7     0,5       0,1       -0,4

III. Довгострокові зобов'я-зання                                                                                      

Довгострокові кредити ба-нків       440      200      250      50        25,0     4,3       3,2       -1,1

Інші довгострокові фінан-сові зобов'язання          450      —        —        —        —        —        —        —

Відстрочені податкові зо-бов'язання          460      50        50        0,0       0,6       0,6       —        —

Інші     довгострокові     зо-бов'язання       470      20        -20      100,0   0,4       0,0       -0,4     —

Усього за розділом III           480      220      300      80        36,4     4,7       3,8       -0,9

IV. Поточні зобов'язання                                                                                      

Короткострокові    кредити банків 500      120      190      70        58,3     2,6       2,4       0,2

Поточна заборгованість за довгостроковими            зо-бов'язаннями   510      20        20        0          0,0       0,4            0,3       -0,2

Векселі видані           520      60        130      70        116,7   1,3       1,6       0,4

Кредиторська     заборгова-ність   за   товари,   роботи, послуги          530      250      225      -25      -10,0   5,4            2,9       -2,5

Поточні   зобов'язання   за розрахунками:                                                                                   

з одержаних авансів 540      50        110      60        120,0   1,1       1,4       0,3

Закгнчення табл. 4.1

 

Статгя балансу          Рядок балансу           На початок звітного періоду, тис. грн        На кінець звітного періоду, тис. грн          Горизонталь-

ний аналіз (гр. 2-гр. 1)         Відносне

відхилення

[гр, 2/гр.

11x100-

-100    Вертикальний аналіз

 

           

           

           

           

           

            на початок

звітного періоду, %   на кінець

звітного

періоду, %      відхи-лен-ня, %

Пасив Б          /           2          3          4          5          6          7

з бюджетом   550      10        20        10        100,0   0,2       0,3       0,0

з позабюджетних платежів  560      3          4          1          33,3     0,1       0,1       0,0

зі страхування           570      7          3          -4-       -57,1   0,1       0,0       -0,1

з оплати праці           580      18        10        -8        44,4     0,4       0,1       -0,3

з учасниками 590      30        35        5          16,7     0,6       0,4       -0,2

із внутрішніх розрахунків     600      —        —        —        —        —        —        —

Зобов'язання,   пов'язані  з необоротними активами та групами вибуття, утриму-ваними для продажу    605                                                                                 

Інші поточні зобов'язання    610      10        —        -10      -100,0 0,2       0,0       -0,2

Усього за розділом IV          620      578      747      169      29,2     12,4     9,5       -2,9

V. Доходи майбутніх пе-ріодів        630      50        110      60        120,0   1,0       1,4       0,3

Баланс            640      4672    7882    3210    68,7     100      100      X

Відомо, що для порівняння даних балансу на початку і в кінці року номенклатуру статей балансу за попередній звітний рік слід привести в повну відповідність з номенклатурою і групуванням розділів і статей, встановлених для бухгалтерського балансу на кі-нець року. Крім того, порівнюючи дані на початку і в кінці звітного періоду, необхідно враховувати вплив інфляції.

Основною ознакою інфляції, як відомо, є зростання цін у серед-ньому, тобто збільшення середньої ціни всієї номенклатури това-рів, які були обрані базою визначення рівня інфляції. В теорії і на практиці виділяють кілька рівнів інфляції: 1) низька інфляція — при зміні цін за рік на 1 %; 2) повзуча — зміна цін на 10 %; 3) гало-пуюча— зміна цін на 100 %; 4) гіперінфляція— зміна цій на 1000 %; 5) суперінфляція — при зміні цін за рік на 10000 % і біль-ше. При цьому індекси інфляції становлять відповідно 1,01; 1,1; 2; 11 та 101. Нормативною вважається інфляція у розмірі 2 — 7 %.

Незначна інфляція є допустимою і навіть корисною, адже спри-яє зростанню активності власників грошей, спонукає їх до вкладан-ня грошей у прибуткові заходи, оскільки гроші, що знаходяться без руху, дуже швидко втрачають у ціні. Проте висока інфляція нега-тивно виливає на весь виробничий процес і є основним дестабілі-зуючим чинником розвитку виробництва і фінансового стану під-приємства. Інфляція знецінює всі доходи і надходження підприємства. Будь-яка відстрочка платежів призводить до того, що підприємство одержує лише частину належного йому доходу.

Відомо, що баланс, складений без урахування впливу інфляції, стає джерелом необ'єктивної інформації і користувачі можуть при-йняти не адекватні реальним процесам рішення, адже різні елемен-ти балансу змінюються з різною швидкістю. Наприклад, грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість, яка є вимогою про виплату фіксованої суми у майбутньому, в зв'язку з інфляцією втрачають свою вартість, що призводить до збитків підприємства на суму зменшення купівельної спроможності грошей. I навпаки, підприємства, які збільшують свою кредиторську заборгованість, тобто не своєчасно здійснюють оплату рахунків постачальників та інших зобов'язань (з оплати праці, розрахунки з бюджетом, страхо-вими органами тощо), матимуть з цього вигоду, бо вони можуть розраховуватися за своїми зобов'язаннями грошима зі зниженою купівельною спроможністю. Тому, об'єктивно оцінити фінансовий стан підприємства можна, лише коригуючи дані балансу та інших форм бухгалтерської звітності з урахуванням інфляції.

Слід зазначити, що зарубіжна облікова практика має досвід усунення негативного виливу інфляції. Існують дві основні моделі обліку впливу зміни цін:

•          модель обліку в постійних цінах (облік загального рівня цін). Ця модель залишає первісну вартість активів незмінною, але пере-творює одиницю виміру в постійні (порівнянні) ціни;

•          модель обліку в поточних цінах. При використанні цієї моделі первісну вартість перераховують у поточні ціни.

Основною метою бухгалтерської звітності, поданої в постійних цінах, є відображення її в однакових одиницях купівельної спро-можності, а не в грошових одиницях, які перекручують порівняння за періодами. Баланси в поточних цінах є більш реальними показ-никами поточної економічної вартості активів і пасивів, ніж балан-си в постійних цінах. Цей метод найефективніший при розрахунку впливу інфляції на негрошові статті, але він не враховує зменшення вартості грошових активів або зменшення економічної значущості пасивів.

Взагалі сильні сторони першого методу є частіше слабкими сторонами другого і навпаки. Індекс цін (інфляції) виражається в частках одиниці або у відсотках і розраховується так:

Ір = Загальна вартість продукції (товарів, робіт, послуг) у цінах звітного періоду, грн / Загальна вартість продукції (товарів, робіт, послуг) звітного періоду в цінах базового періоду, грн,

або за формулою

Ір = X/W1 /'ЕіР0Я1,

де Ір — індекс ціни (інфляції);

Ро та qi — ціни товарів, робіт, послуг відповідно в базовому та звітному періодах;

qi — кількість продукції, реалізованої у звітному періоді.

Для розрахунку реальної величини грошового доходу (або вар-тості не грошових активів), очищеної від інфляційного .пливу, не-

°^Х17итм7икоржшанні^д^ пост^хф^ шдекс ін-фляції коригуються тільки не грошові етапи балансу (основні кош-ти, нематеріальні активи, сировина, матеріали та інші цінності, ви-трати в незавершеному виробництві, готова продукція, МШП, товари).

Для перерахунку балансу в грошові одиниці в порівнянних ці-нах використовується формула

A = Аі/(Ір1/Ір0),

де А' — реальна (перерахована) величина статті балансу;

At — номінальна величина цієї статті за даними бухгалтерського обліку;

Ip\ — індекс інфляції на момент аналізу;

ро — індекс інфляції в базовому періоді або на початкову дату складання балансу.

Наприклад, обсяг готової продукції за даними бухгалтерського балансу на кінець 2007 р. становив 182 112 грн. Щоб привести цю величину до порівнянних із початком 2000 р. цін, необхідно знати індекс інфляції:

1)         за 2007 p. — 1,844;

2)         за 2000 р. — 1,11 та виконати розрахунок:

А' - 182 112/(1,844/1,11) = 109 706 грн

Обчислену величину можна використовувати для аналізу, порі-внюючи з початком 2007 р.

Перерахунок основних засобів, нематеріальних активів, сирови-ни та матеріалів, МШП у порівнянні ціни здійснюється так:

а)всі об’єкти групуються за роками надходження на підпри-ємство;

б)         для кожного року вартісна оцінка виду активу перераховуєть-

ся за допомогою індексу цін поточного року та року придбання ак-

тивів;

в)         обчислені (перераховані) результати підсумовуються.

^^^S^^S^^Z^^^^nk метод більш точний, але й більш трудомісткий. Трудомісткість його поля-гає в тому, що коригування статей балансу відбувається за різними видами індексів цін (індекс зростання цін на сировину та матеріали, МШП тощо), які відрізняються від загального індексу цін (Ір). Крім того, треба знати індекси цін і на кінець року, і в середньому за рік.

Залишки за негрошовими рахунками на кінець року слід по-множити на відповідне відношення індексу ціни коригованого виду активу на кінець року до індексу ціни того самого активу в серед-ньому за рік.

Розрахунок виконується за формулою

A = Ai(Ipl I' IPs—),

де /peep — середній індекс цін за рік.

Аналогічно перераховуємо кожний вид не грошових активів. Потім всі обчислені значення підсумовуємо і отримуємо реальну вартість активів у поточних цінах.

Цей метод потрібно застосовувати у випадках, коли ціни на різ-ні групи товарно-матеріальних цінностей неоднакові.

Вартість основних засобів коригується у такий самий спосіб, і, крім того, коригується сума накопиченого зносу.

Для розрахунку поточної вартості може використовуватися:

1)         відновлювальна вартість будь-яких видів активів — сума, яку сплачують на ринку за аналогічні цінності за вирахуванням зносу;

2)         ліквідаційна вартість — потенційна чиста поточна ціна про-дажу активів за вирахуванням витрат на їх доробку і реалізацію;

3)         економічна вартість — дисконтована оцінка майбутніх чис-тих надходжень, одержаних від використання активів.