Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.4. Особливості проведення фінансового аналізу : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.4. Особливості проведення фінансового аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Для проведення якісного аналізу фінансово-господарської дія-льності підприємства необхідно не лише знання методів та прийо-мів фінансового аналізу, а й уміння правильно застосовувати їх.

Якість результатів фінансового аналізу залежить від багатьох чин-ників. Так, дуже важко аналізувати фінансову звітність, дані якої не зовсім достовірні. В цьому разі без додаткової інформації немож-ливо об'єктивно оцінити діяльність підприємства.

На результати аналізу суттєвий вплив має інфляція, яка деформує дані фінансової звітності, впливає на величину амортизаційних від-рахувань, вартість товарних запасів, розмір прибутку тощо. Тому при аналізі діяльності підприємства протягом тривалого періоду, a також при порівнянні результатів діяльності підприємств, які здійс-нювали діяльність у різні часові періоди, необхідно враховувати ін-фляцію через виявлення впливу її на окремі фінансові показники та перерахунок даних фінансової звітності у порівнянні величини.

Для того щоб дані фінансової звітності більш об'єктивно відо-бражали реальний стан активів та ресурсів підприємства, необхідно використовувати середні величини, які можна отримати на основі даних первинної бухгалтерської документації. Таке усереднення суттєво зменшує вплив сезонних та випадкових коливань на окремі статті звітності.

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів доцільно ви-користовувати для порівняння дані інших підприємств галузі та усереднені дані по галузі в цілому. Це дає змогу визначити, наскі-льки ефективною є діяльність конкретного підприємства порівняно з іншими підприємствами галузі і які резерви має підприємство щодо підвищення ефективності своєї діяльності. При цьому треба мати на увазі, що існують різні методики розрахунку фінансових коефіцієнтів. Тому, при порівнянні результатів аналізу діяльності кількох суб'єктів господарювання треба мати інформацію про ме-тодики розрахунку фінансових коефіцієнтів і обережно підходити до інтерпретації результатів порівняння.

При порівняльному аналізі підприємств слід також звертати увагу на відмінності в обліку необоротних активів та товарно-матеріальних запасів. Підприємства можуть використовувати різні методи нарахування амортизації та обліку товарних запасів, що впливає на основні фінансові показники діяльності підприємства, зокрема на балансову вартість оборотних та необоротних активів, собівартість продукції, балансовий і чистий прибуток, грошовий потік від операційної діяльності тощо.

При проведенні аналізу за допомогою фінансових коефіцієнтів, як правило, не дають конкретну оцінку одному окремому показни-ку, а проводять комплексний аналіз усіх абсолютних і відносних фінансових показників та здійснюють узагальнюючу оцінку фінан-сово-господарської діяльності підприємства.

Розрахунки, пов'язані з обчисленням фінансових показників та визначенням фінансового стану підприємства, можуть ґрунтува-тись як на балансових, так і на ринкових оцінках активів та капіта-лу. Отримані результати можуть суттєво відрізнятись один від од-ного. Розрахунки, що ґрунтуються на ринкових оцінках, дають змогу отримати більш об'єктивну характеристику фінансового ста-ну підприємства, особливо при високих рівнях інфляції. Проте такі розрахунки мають цінність лише при наявності доступу до активів підприємства, тобто при проведенні внутрішнього аналізу. При зо-внішньому аналізі можна тільки наближено оцінити активи підпри-ємства і в результаті отримати наближену оцінку його фінансового стану.