Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Використання системи показників для оцінки фінансового стану підприємств : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.3. Використання системи показників для оцінки фінансового стану підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Для оцінки фінансового стану підприємства використовується система показників, які характеризують різні напрями фінансової діяльності, зокрема:

•          фінансові результати діяльності підприємства;

•          наявність і розміщення капіталу, ефективність та інтенсив-ність його використання;

•          оптимальність структури активів підприємства і рівень виро-бничого ризику;

•          платоспроможність та інвестиційну привабливість підприємства;

•          ризик банкрутства;

•          запас фінансової стабільності (розрахунок зони беззбитковості). Для оцінки фінансового стану підприємства, як правило, засто-

совують відносні показники, адже абсолютними показниками в умовах інфляції користуватися складно у зв'язку з необхідністю здійснення трудомісткої процедури порівняння їх. Тому більшість показників, які використовуються для оцінки і аналізу техніко-економічного стану підприємства взагалі й фінансового зокрема, є відносними.

Слід зазначити, що фінансові показники тісно пов'язані з техні-чним оснащенням підприємства, адже ефективність діяльності його залежить від використовуваної техніки і технології виробництва, a також організації виробництва. Від стану фінансових показників залежать і соціальні умови життя виробничих колективів, стан рин-ків фінансування, купівлі та продажу.

Тому, якщо в процесі аналізу такого фінансового показника, як, наприклад, прибуток, будуть виявлені причини (чинники), що при-звели до зниження прибутку у звітному періоді, аналітик обов'язково має вивчити інформацію про стан показників, які фор-мують прибуток (використання виробничих ресурсів, собівартість продукції тощо), і надати результати аналізу зацікавленим підроз-ділам підприємства для прийняття управлінських рішень, спрямо-ваних на ліквідацію негативних причин, що впливають на форму-вання прибутку підприємства.

Відомо, що будь-яка система показників, які характеризують гос-подарський стан підприємства, складається з економічних (фінансо-вий результат, платоспроможність, ліквідність, обіг капіталу тощо) і статистичних показників (темпи зростання, темпи приросту, коефіціє-нти ліквідності, платоспроможності та ін.). Ці показники характери-зують динаміку аналізованого аспекту господарської діяльності.

У фінансовому аналізі використовуються як економічні, так і статистичні показники. Особливо широко їх застосовують при про-веденні горизонтального і вертикального аналізів балансу, аналізі фінансових результатів, фінансової стабільності підприємства, обо-роту капіталу тощо.