Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ I РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕН<span lang=UK>Ь 3.1. Фінансовий аналіз як основа прийняття управлінських рішень : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ I РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 3.1. Фінансовий аналіз як основа прийняття управлінських рішень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Фінансовий аналіз є необхідною і важливою складовою фінан-сового менеджменту. Основна мета фінансового аналізу як еле-мента фінансового менеджменту— дати об'єктивну оцінку фінан-сового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства з тим, щоб прийняти ефективні управлін-ські рішення.

Інформаційним забезпеченням фінансового аналізу, як і фінан-сового менеджменту в цілому, є законодавчі та нормативні акти, бухгалтерська звітність, статистичні дані фінансового характеру, інші дані, серед яких інформація про стан фондового ринку, відсот-кові ставки, курси валют, кредитні рейтинги тощо. Якість фінансо-вого аналізу, як і якість прийнятих управлінських рішень, значною мірою залежить від якості та кількості вхідної фінансової інформа-ції, а також від кваліфікації фінансових аналітиків і фінансових ме-неджерів, що займаються фінансовим аналізом та плануванням.

Залежно від того, хто аналізує діяльність підприємства — його фінансові менеджери чи сторонні особи, розрізняють зовнішній та

*ЩХТтІЇшШПфШшїо™Ганалі3, який виконують менеджери підприємства, ґрунтується як на фінансовій звітності, що оприлюд-нюється, так і на первинній бухгалтерській документації, яка дає можливість отримати досить точні оцінки фінансового стану під-приємства. Такий аналіз має комплексний характер, орієнтований на прийняття управлінських рішень, а його результати, як правило,

M^oelZttr^iHaZeuu шаліз виконують, коли псщгібно визна-чити  надійність  партнера по  бізнесу,  ринкову позицію  фірми-

конкурента, стійкість комерційного банку, за посередництвом яко-го проводиться фінансова операція, кредитний рейтинг емітента, в цінні папери якого передбачено вкласти кошти підприємства. Та-кий фінансовий аналіз ґрунтується, як правило, на даних фінансо-вої звітності, які наведено у річних фінансових звітах корпорацій та фінансових інститутів, інформації рейтингових агентств, а також даних з інших джерел. Особливостями зовнішнього фінансового аналізу є орієнтація його лише на зовнішню звітність підприємства і, як наслідок, обмеженість завдань аналізу, наявність типових ме-

ліз фінансового стану, аналіз фінансових результатів та аналіз ефе-ктивності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Основними джерелами інформації для визначення фінансового стану підприємства та його фінансових результатів є фінансова зві-тність підприємства, а саме: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал.

Баланс є основою для проведення аналізу фінансового стану підприємства, а Звіт про фінансові результати дає змогу проаналі-зувати структуру доходів і витрат підприємства та визначити осно-вний фінансовий результат його діяльності — прибуток. Кількіс-ний аналіз ефективності передбачає оцінку ефективності викори-стання майна підприємства— основних та оборотних засобів, ви-значення рівня рентабельності виробничої діяльності, оцінку діло-вої активності підприємства на ринку тощо.

До основних методів фінансового аналізу відносять горизонта-льний, вертикальний, порівняльний, факторний, аналіз відносних показників та трендовий.

Горизонтальний, або часовий, аналіз полягає в порівнянні да-них фінансової звітності та основних фінансових показників за останній звітний період із даними за попередні періоди. Такий ана-ліз дає змогу виявити тенденції змін окремих статей фінансової зві-тності та фінансових показників у часі, а також зробити висновки щодо кількісних змін в активах, ресурсах, доходах і витратах під-приємства протягом визначеного періоду часу. Для проведення го-ризонтального аналізу і виявлення позитивних або негативних тен-денцій у діяльності підприємства протягом кількох звітних періодів необхідно мати фінансову звітність за відповідні періоди, а також враховувати зміни в темпах інфляції у різні часові періоди перера-

структуру активів та пасивів підприємства, доходів і витрат, а в разі поєднання з горизонтальним аналізом — виявити позитивні або не-

гативні зміни в складі маина чи структурі ресурсів підприємства, a також структурі доходів і витрат за визначений період часу. При вертикальному аналізі статті фінансової звітності подаються у ви-гляді відносних величин. Так, загальний підсумок (валюта) балансу приймається за 100 %, а окремі статті активів та пасивів балансу подаються у вигляді певного відсотка від загального підсумку ба-лансу.

У Звіті про фінансові результати загальна сума доходу підпри-ємства приймається за 100 %, а окремі його види (виручка від реа-лізації продукції, робіт, послуг, виручка від іншої реалізації, дохід від проведення операцій на фінансовому ринку тощо) подаються у вигляді певного відсотка від загальної суми доходу. Так само ви-значають і структуру витрат підприємства: загальна сума витрат приймається за 100 %, окремі складові витрат — як відсоток від за-гальної суми. Оскільки операційна діяльність підприємства є осно-вним джерелом отримання прибутку, процес формування опера-ційного прибутку також можна дослідити методом вертикального аналізу. При цьому докладному аналізу підлягає структура опера-ційних витрат підприємства з метою оптимізації їх структури та зменшення загального обсягу.

Поріеняльний аналіз полягає в порівнянні абсолютних та від-носних фінансових показників окремих підрозділів підприємства з аналогічними показниками інших підрозділів або показників од-ного підприємства з показниками інших підприємств галузі. При проведенні такого аналізу прагнуть порівнювати показники різ-них підприємств за одні й ті самі часові періоди. Задовільні ре-зультати можуть бути отримані лише при порівнянні підприємств, які мають чітко визначену належність до однієї галузі. Діяльність багатопрофільних підприємств порівнювати набагато важче. Крім того, для порівняння показників конкретного підприємства з та-кими самими показниками інших підприємств по галузі необхідно мати достовірні та доступні для використання статистичні дані про діяльність окремих підприємств галузі й усереднені дані по

аналіз спрямований на виявлення впливу окремих чинників на результуючий показник за допомогою детермінованих або стохастичних методів. У разі, якщо існує аналітична залежність між деяким параметром (чинником) та результуючим показником, аналізують, якою мірою зміна цього параметра впливає на величи-ну показника. Якщо аналітичну залежність отримати неможливо, аналізують вплив як окремих чинників, так і їх множини на резуль-туючі фінансові показники діяльності підприємства за допомогою методів стохастичного програмування.

Аналіз еідноснюс показникіе (коефіцієнтний аналіз) є одним із найбільш поширених і ефективних методів фінансового аналізу. Він полягає в розрахунку певних груп фінансових коефіцієнтів, які дають змогу зробити обґрунтовані висновки щодо фінансового ста-ну підприємства та ефективності його фінансово-господарської ді-

^р^ндовТ^^ЇТтшушпусгх попередшх, призначений не для аналізу поточного фінансового стану підприємства, а для про-гнозу його основних фінансових показників на основі обчислених за минулі звітні періоди. Такий аналіз необхідний при складанні як оперативних, так і стратегічних фінансових планів менеджерами підприємства, і потребує коректного математичного формулювання завдання та відповідного програмного забезпечення.

Горизонтальний, вертикальний, порівняльний та коефіцієнтний аналізи, як правило, використовують у комплексі для проведення експрес-аналізу фінансового стану підприємства. Вони не потре-бують спеціального програмного забезпечення, прості у викорис-танні та при кваліфікованому застосуванні дають змогу отримати до-сить об'єктивну характеристику фінансового стану підприємства. Застосування факторного та трендового аналізу потребують від фі-нансового аналітика ґрунтовної математичної підготовки та викори-стання комп'ютерів із відповідним програмним забезпеченням.

Однак не це є проблемою при проведенні фінансового аналізу. Структурування даних фінансової звітності, обчислення різномані-тних фінансових показників та побудова трендів за допомогою су-часного програмного забезпечення є звичайною роботою для фі-нансового аналітика. Проблемою є інтерпретація результатів аналізу. Ефективна інтерпретація потребує від аналітика знання та розуміння найважливіших концепцій і принципів, які покладено в основу фінансової звітності та використовують для обчислення фі-нансових показників. Необхідно вміти правильно визначати страте-гії, які має реалізувати фірма, щоб утримувати відповідну конкуре-нтну позицію на ринку. Крім того, важливим є розуміння економічного середовища на галузевому, регіональному та міжна-родному рівнях. Іншими словами, для ефективної інтерпретації ре-зультатів фінансового аналізу фінансовий аналітик повинен знати не лише методи фінансового аналізу, а й основи економічної теорії, стратегію та тактику ведення бізнесу, а також основні принципи фінансового обліку.

На сучасному рівні розвитку ринкової економіки необхідно за-стосовувати такі економічні важелі, які б допомогли знайти найе-фективніші шляхи виходу з кризового стану. До таких економічних важелів належить передусім фінансовий аналіз, за допомогою яко-

го можна об’єктивно оцінити фінансовий етап підприємства, його можливості виживати в ринкових умовах, своєчасно приймати ефе-ктивні управлінські рішення, спрямовані на зміцнення фінансового стану підприємства.

Для успішного проведення фінансового аналізу необхідно на-самперед зібрати об'єктивну інформацію про фінансовий стан під-приємства: склад і структуру прибутків, зміни у структурі активів і пасивів, розрахунки з дебіторами і кредиторами тощо.

На основі даних поточного фінансового аналізу розробляють основні показники фінансового плану, бізнес-плану, бюджетного планування, на базі яких визначають економічні орієнтири розвит-ку підприємства в перспективі. Від того, наскільки якісно проведе-ний фінансовий аналіз, залежить ефективність прийнятих управ-лінських рішень.

Отже, аналіз фінансового стану будь-якого підприємства є нага-льною потребою, адже жодний керівник не в змозі приймати управлінські рішення, спрямовані на збільшення прибутку, якщо не вирішено аналітичні задачі і не складено відповідний звіт про ре-зультати проведеного аналізу, які і є основою прийняття необхід-них управлінських рішень.