КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

1.         Сутність інформації та їїроль в аналітичному дослідженні.

2.         Що таке інформаційне забезпечення?

3.         Основні вимоги до інформаційного забезпечення. Дайте коротку характеристику.

4.         Які функції виконує система інформацшного забезпечення?

5.         Дайте характеристику основтлм етапам розвитку автоматшацїї економічного аналізу.

6.         Перелічіть основні вимоги do методики економічному аналізу за су-часних умов.

7.         Якароль інструментальних засобіврозв'язання аналітичних задач?

8.         Якамета застосування СППРу аналітичних дослідженнях?

9.         Дайте   характеристику   технологіям   інтелектуального   аналізу даних.

 

10.       У чому полягає суть застосування дайтамайнінгу в аналітичних дослідженнях ?

11.       Місце системи інтелектуального аналізу даних у економічному аналізі.

12.       Охарактеризуйте методи інтелектуального аналізу даних.

13.       Поясніть суть комп 'ютеризації проведення економічного аналізу за допомогою комплексної програми автоматизації управління підприєм-ством.

14.       У чому різнщя між комп 'ютеризацією аналітичних досліджень за допомогою окремих програм автоматизації економічного аналізу і за до-помогою комплексу електронних таблщь, виконаних в Excel?

15.       У чому полягає комп ’ ’тершація проведення економічного анаяізу за допомогою комплексу комп 'ютерних програм для проведення економіч-ного анаяізу при здійсненні контрояьн’ї діяльності?

16.       Наведіть послідовність розв'язання аналітичнш завдань у сис-темі АРМ?

17.       Порядок здійснення аналітичної діяльності в умовах фунщіону-

АРМ аналітика.

18.       Місце програмного забезпечення у підсистемах, які забезпечують

проведення економічного аналізу.

19.       Перелічіть основні вимоги, яким повинні відповідати аналітичні програми?

20.       У чому сутність застосування економічного моделювання у про-цесі побудови інформацшних систем, заснованш на використанні сучас-них інформацшних технологій?