Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4. Економічні моделі процесу створення інформаційної системи підприємства : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.4. Економічні моделі процесу створення інформаційної системи підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Складні аспекти завдання розробки та впровадження інформа-ційної системи підприємства, заснованої на використанні сучасних інформаційних технологій та прогнозної оцінки ефективності ре-зультатів роботи даної системи, а також інші аспекти даного за-вдання можуть бути вирішені шляхом економічного моделювання процесу розробки і впровадження даної системи.

Економічне моделювання припускає опис економічних процесів і явищ у вигляді економічних моделей. Практичними завданнями моделювання є:

•          аналіз економічних об’єктів, ситуацій і процесів;

•          економічне прогнозування, передбачення розвитку процесів;

•          вироблення управлінських рішень на всіх рівнях ієрархії. Модель процесу створення інформаційної системи підприємст-

ва, заснованої на використанні сучасних інформаційних технологій можна виконати у вигляді схеми, яку зображено на рис. 2.6.

Cхема відображає етапи процесу, що виявлені методом логічно-го аналізу проблеми:

•          інформаційний аналіз діяльності підприємства, виявлення ін-формаційних потреб;

•          визначення джерел та потоків інформації;

•          вибір методів збору, аналізу інформації та визначення вико-навців задач зі збору, аналізу інформації;

•          визначення способів розподілу та зберігання інформаційних ресурсів;

•          визначення необхідних інформаційних технологій;

•          складання структурної схеми інформаційної системи підпри-ємства;

•          прогнозна оцінка ефективності можливих результатів діяль-ності інформаційної системи;

•          прийняття рішень щодо реалізації побудованої моделі інфор-маційної системи.

Інформаційний аналіз діяльності підприємстеа дозволяє ви-явити інформаційні потреби. 3 точки зору змісту, інформаційні по-треби можуть бути оперативними та стратегічними. Оперативна інформаційна потреба— це потреба в інформації для виконання поточних задач, які постійно повторюються. Стратегічне ж управ-ління потребує інформацію, що релевантна з точки зору довгостро-кового розвитку підприємства. Потреби в інформації повинні ви-значатись кожним підприємством індивідуально.

 

Рис. 2.6. Економічна модель процесу побудови інформаційної

системи підприємства, заснованої на використанні сучасних

інформаційних технологій

Визначення джерел та потокіе інформації. Інформаційні по-токи — це шляхи передачі інформації, що забезпечують існування, це процеси передачі інформації для забезпечення взаємозв’язку всіх ланок системи, в якій функціонує підприємство.

Існує два види інформаційних потоків:

1)         горизонтальні (між рівними за службовим положенням і ста-тусом працівниками або групами працівників);

2)         вертикальні (між працівниками або групами працівників, які знаходяться на різних рівнях ієрархії, наприклад, між начальником і підлеглим).

У свою чергу, вертикальні інформаційні потоки підрозділяють-ся на низхідні (від керівництва до рядових працівників за ієрархі-єю) і висхідні (від нижчестоящих працівників до вищестоящих).

Горизонтальні інформаційні потоки є найефективнішими з кому-

ШКаіИБНШ ІиЧКИ JUpy.   У   НИХ JUcpildtlbL/Я MdlDKC У\)   /0 ШДимиіЛЄИ.

Вм% методів збору, аналізу інформації та визначення вико-наеціе для їх еиконання. Залежно від того, для якого планування потрібна інформація (стратегічного чи оперативного), будуть різ-ними і джерела інформації. Обов'язковим кроком є визначення як повинні здійснюватись збір і обробка інформації для задоволення інформаційних потреб. Формуються вимоги до систем, що «вироб-ляють інформацію».

В процесі переробки в корисну інформацію дані проходять три стадіг відбору:

—        фізичну, пов'язану з реальною можливістю її сприйняття і обробки;

—        семантичну, обумовлену прийнятими угодами і стандартами знаків, код, термінів;

—        прагматичну, згідно з якою оцінюються корисність і потребу в даних.

Стрімке зростання ролі інформаційних технологій в управлінні економікою потребує розширення складу відомостей, які має в

ресурсіе. На даному етапі доцільно описати процеси передачі інфо-рмації шляхом розробки і побудови системи звітності. Система зві-тності стимулює заходи з управління підприємством, оскільки у звітах порівнюються фактичні дані з запланованими. Якість рішень не залежить від кількості наявної інформації. Тому знаходження дійсно релевантної інформації є однією з складних задач системи звітності, оскільки ця релевантна інформація найчастіше губиться в великих обсягах наявної інформації. Цей феномен називають «ін-

^ІзТантня^Идних інформаційних технологій. На цьому етапі доцільно з'ясувати, які нові товари чи послуги розвиватиме підприємство в майбутньому. Так, для підприємств телекомуніка-цій України доцільно розвивати нові послуги в сфері комп'ютер-ного зв'язку, тому слід визначити Інтернет-технології, технології

приємстеа. Роботи даного етапу повинні враховувати особливості діяльності підприємства і теперішній стан інформаційного забезпе-чення. Так, сучасне телекомунікаційне підприємство вже має дві взаємопов'язані підсистеми: перша підсистема безпосередньо на-дає послуги і реєструє дані (яка послуга, якому клієнтові, і в якому обсязі була надана); друга підсистема, ґрунтуючись на записах

першої, виставляє рахунки за використані послуги. Вся інформація в цих підсистемах є в електронному вигляді, що робить можливим виконувати значно простіше її первинну електронну обробку. На базі цих підсистем має базуватись інформаційна система підприєм-

Прогнозна оцінка ефектиеності можлиеих результатіе дія-льності інформаційної системи. Наявність даного етапу є перева-гою моделі. Це дає змогу ще до створення системи оцінити її ефек-тивність за критерієм «ціна/якість» та вибрати найефективніший з можливих варіантів.

Таким чином, економічна модель процесу побудови інформацій-ної системи підприємства дає можливість усвідомити сутність про-цесу; послідовність виконуваних робіт; визначити інформаційні тех-нології, які необхідні для функціонування інформаційної системи.