2.3. Системи комп’ютеризації економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Для оптимальної організації та проведення економічного аналі-зу в умовах використання комп'ютерних технологій є необхідним правильний вибір порядку його комп'ютеризації, що обумовлено специфікою діяльності підприємств різних видів економічної дія-льності, їх форм власності, різноманітністю поставлених завдань економічного аналізу, вирішення яких направлене на ефективне управління діяльністю суб'єкта господарювання в ринкових умо-вах, які характеризуються швидкою зміною факторів зовнішнього середовища, невизначеністю і ризиком.

Підходи до комп’ютеризації проведення економічного аналізу:

1. За допомогою модуля комплексної програми автоматиза-ції управління підприємством. Розробники програмних продук-тів, зокрема, фірма «Інтелект-Сервіс», корпорації «Парус», «Галак-тика» та ін. пропонують на ринку комплексні програми автомати-зації управління підприємством, де вирішуються завдання автома-тизації як економічного аналізу, так і бухгалтерського обліку, мар-кетингу, логістики, аудиту тощо.

Зокрема, програма автоматизації управління ERP SAP/R3 до-зволяє виконувати бюджетування у довгострокову та короткостро-ковому розрізі, можливості мультивалютного планування, управля-ти процесом розпізнавання первинних документів щодо релевантності до факту бюджету. Корпорація Oracle пропонує рі-шення з планування і бюджетування, бізнес-аналізу і управління відображати ключовими показниками діяльності підприємства, що реалізують сучасну концепцію управління, тобто певний підхід до прийняття управлінських рішень та їх практичної реалізації.

У системі «Галактика» основний напрям модуля «Финансовьій анализ», який використовується в цій програмі, полягає в інформа-ційній підтримці процесу управління в частині вирішення завдань аналізу фінансових і матеріальних ресурсів і доцільності їх викори-стання. Однією з переваг даної програми є те, що разом із стандар-тними коефіцієнтами й аналітичними таблицями, наведеними в програмі, користувач може розрахувати необхідний тільки для ньо-го за відповідний період набір додаткових показників, агрегувати їх і оформити розрахунок в аналітичних таблицях.

Засоби модуля «Контролінг» дозволяють проводити весь ком-плекс робіт зі складання планових кошторисів витрат підрозділів, кошторисів планової собівартості товарних запасів і реалізованої продукції, формувати Звіт з планових витрат підприємства за будь-який період. Завдяки тому, що система функціонує на єдиній базі даних, для проведення планових і прогнозних розрахунків можна використовувати будь-яку облікову та техніко-економічну інфор-мацію, необхідну для управління підприємством.

Використання такої системи дозволяє розрахувати маржиналь-ний дохід, рентабельність, точку беззбитковості за підприємством в цілому та окремими видами продукції. Система дозволяє здійснити факторний аналіз відхилень фактичних показників від планових, a також визначити вплив на розходження планових оцінок і фактич-них даних зміни обсягу випуску продукції, цін виробничих запасів, норм їх витрат тощо. Таким чином, в рамках комп'ютерних про-грам, подібних «Галактиці», можлива формалізація індивідуальних, жорстко нерегламентованих, складних, багаторівневих методик фі-

нансового управління, зокрема методики експрес-аналізу господар-

ськш ^^^^^3^^^^^^ економіч.

ного аналізу. Перелік програмних продуктів, які забезпечують ав-томатизацію лише економічного аналізу, з кожним роком зростає та розширюються їх функціональні можливості, що зумовлюється потребами суб'єктів господарювання у професійній оцінці госпо-дарської діяльності для вибору оптимальних методів управління підприємством у складних і динамічних умовах ринкового середо-вища.

Програмні продукти «Финансовьій анализ: проф.», «Финансо-вьій анализ 3.1», «Инзк-Аналитик», «Инзк-Инвестор», «Audit Expert», «ФинЗксперт» надають можливість комплексного прове-дення як ретроспективного, так і прогнозного економічного аналі-зу. При чому результати зазначених вище видів економічного ана-лізу доповнюють один одного. Так, результати ретроспективного фінансового аналізу і заплановані значення обсягів виробництва і реалізації є основою для прогнозування фінансового стану підпри-ємства і результатів його діяльності на найближчу перспективу. Потрібно зазначити, що прогнозний аналіз набуває важливого зна-чення в умовах ринкових відносин, що частково трансформується у комп’ютерне моделювання. Таке перетворення надає можливість: формувати інформацію для більш глибокого аналізу; відмовитися від інтуїтивних способів аналізу, результати використання яких важко передбачити; виявити занадто дорогі дії, які не виправдову-ють витрачених коштів; розуміти процеси, що відбуваються у стру-ктурних підрозділах і підприємстві в цілому; проводити оператив-ний аналіз їх діяльності; вивчити найприбутковіші види діяльності, які забезпечують стратегічні переваги підприємства.

Програма Comshare MPS (зокрема, модуль «Управлінський кон-троль і аналіз») допомагає співставити фактичні та планові показ-ники, і самостійно повідомляє про це користувачів. Перевагою за-стосування Hyperion Pillar and Planning є можливість організувати дані за аналітичними напрямами, що дозволяє користувачам кла-сифікувати інформацію таким чином, щоб бюджет відображав спе-цифіку діяльності. При цьому зберігається можливість отримувати звіти за будь-яким критерієм, з деталізацією інформації залежно від конкретних управлінських завдань.

Програмні продукти «Финансовьій анализ: проф.», «Инзк-Аналитик», «Инзк-Инвестор» створюють можливості для розробки бізнес-планів та інвестиційних проектів, ефективної їх оцінки. За допомогою цих програм можна сформувати прогнозні показники фінансової звітності підприємства, а також провести розрахунок

ефективності проектів, які підлягають ul074 впровадженню, за до-помогою показників NPV, NTV, IRR за різного рівня ризику і схем погашення кредитів.

Проте, незважаючи на пріоритетність фінансового аналізу порі-вняно з іншими напрямами економічного аналізу в умовах ринко-вих відносин, розрахунок і управління лише фінансовими показни-ми є помилковим, оскільки надає можливість визначити лише ступінь стійкості фінансового стану підприємства, проте не надає можливості визначити за рахунок впливу яких факторів сформува-вся відповідний рівень фінансового стану підприємства.

Проведення аналізу фінансових показників у нерозривному вза-ємозв'язку з показниками виробництва забезпечують програмні продукти фірми «Инзк» — «Инзк-АФСП» і «Инзк-АДП». Зокрема, Инзк-АДП (аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства) дозволяє проводити аналіз ефективності використання матеріаль-но-сировинних та паливо-енергетичних ресурсів, факторний аналіз прибутку, розрахунок точки беззбитковості і запасу фінансової мі-цності, аналіз динаміки і структури собівартості та виручки, розра-хунок показників фінансової стійкості, ліквідності, рентабельності, оборотності, платоспроможності, а в «Инзк-АФСП» здійснюється за даними балансу та звіту розрахунок більше 80-ти показників фі-нансового стану підприємства, визначається рейтинг і клас креди-тоспроможності підприємства, розраховуються критерії для визна-чення незадовільної структури балансу.

Важливою перевагою програмних продуктів «Инзк-АФСП», «Инзк-АДП», «Инзк-Аналитик», «Audit Expert» є можливість про-ведення економічного аналізу за власною методикою, яка враховує специфіку діяльності суб'єктів господарювання і надає можливість підвищити ефективність управлінських рішень, які приймаються у динамічних умовах ринкових відносин.

Основною перевагою програм автоматизації аналітичних розра-хунків— «Финансовьій анализ 3.1», «Мастер финансов: аналіз» є можливість внесення коригувань до запропонованої методики роз-рахунку показників шляхом доповнення наявного переліку фінан-сових коефіцієнтів і зміни формул, що надає можливість пристосу-вати запропоновану методику аналізу до особливостей господар-ської діяльності підприємства відповідної галузі промисловості.

Окремі програмні продукти автоматизації економічного аналі-зу, Sales Expert, MARKETING Analytic 4, Forecast Expert, надають можливість здійснювати маркетинговий аналіз, на основі прове-дення якого здійснюється виробництво продукції відповідної яко-сті, обсягів та асортименту відповідно до смаків і потреб спожи-вачів.

Так, програмний продукт — Sales Expert, призначений для ефе-ктивного управління процесом збуту продукції. У базі даних цього програмного комплексу зберігається вся необхідна інформація про клієнтів, терміни оплати і поставки готової продукції. За допомо-гою використання цієї програми можна отримати оперативну інфо-рмацію про обсяги продажу продукції за різними розрізами — за відділами, групами товарів, менеджерами, регіонами тощо. За до-помогою використання програми MARKETING Analytic 4 здійсню-ється оцінка позиції підприємства на ринку виробників аналогічних товарів, порівняльний аналіз її збутової діяльності з конкурентами, формування оптимальної структури збуту продукції.

Використання програмного комплексу Forecast Expert надає можливість проводити не лише поточний, але і прогнозний аналіз економічний показників і тенденцій зміни кон'юнктури ринку, за-безпечує складання прогнозів щодо майбутніх обсягів продажу, розміру отриманих доходів і рівня попиту на товари, які виготов-ляються фірмою.

За допомогою програмного продукту Project Expert 5 можна створити фінансову модель нового або діючого підприємства неза-лежно від його галузевої належності та масштабів. Відповідно це може дозволити собі велике підприємство, оскільки плата досить висока, але після побудови за допомогою Project Expert 5 моделі власного підприємства є можливість: розробити детальний фінан-совий план і визначити потребу в грошових засобах на перспекти-ву; розробити план розвитку підприємства або реалізації інвести-ційного проекту, визначивши найбільш ефективну стратегію маркетингу, а також стратегію виробництва, яка забезпечує раціо-нальне використання матеріальних, людських і фінансових ресур-сів; «програти» різноманітні сценарії розвитку підприємства, змі-нюючи значення факторів, що здатні вплинути на його фінансові результати. Наведені можливості дають змогу повноцінно прово-дити ретроспективний, оперативний та перспективний економічний аналіз, що в діяльності промислових підприємств спостерігається

3. За допомогою комплексу розрахункових таблиць, вико-наних в Microsoft Excel, який надає можливість інтегрувати у си-стему будь-яку методику проведення економічного аналізу і реа-лізувати власну методику проведення економічного аналізу на основі розробленої вихідної системи оціночних показників. Це є прийнятним для малих підприємств, оскільки відповідає комер-ційним вимогам, що висуваються до Microsoft Excel, зокрема, ва-ртість програмного продукту і вартість його впровадження та су-проводу.

4. За допомогою комплексу комп'ютерних програм для про-ведення економічного аналізу при здійсненні контрольної дія-льності. Вони орієнтовані на аналіз фінансового стану підприємст-ва, вироблення стратегічних і тактичних рішень управління підприємством, забезпечують проведення безпосередньо фінансо-вого аналізу за різними методиками і розраховують велику кіль-кість економічних показників, дозволяють складати й аналізувати бізнес-плани.

Розробка організаційних і методичних питань економічного аналізу в умовах автоматизованої обробки інформації є одним із найбільш перспективних напрямів розвитку економічного аналізу, оскільки забезпечує розширення меж аналітичного досліджень. Пріоритетними напрямами розширення функціональних можливо-стей програм автоматизації економічного аналізу є поєднання у од-ній програмі автоматизації ретроспективного, оперативного і про-гнозного фінансового і техніко-економічного аналізу на основі оптимального переліку показників для підприєм’тв різних видів економічної діяльності, а також реалізація у компютерному сере-довищі модуля пошуку і мобілізації резервів підвищення ефектив-ності господарської діяльності підприємства.

Правильно визначений напрям комп’ютеризації економічного аналізу передбачає еф’ктивне застосування методики економічного аналізу в умовах компютерних технологій.

Методика провед’ння економічного аналізу на основі викорис-тання сучасних компютерних технологій повинна відповідати ви-могам комплексності, системності, оперативності, прогресивності, динамічності, точності пізнання досліджуваного об’єкта, тенденцій і закономірностей його зміни та розвитку.

При проведенні економічного аналізу на підприємстві потрібно враховувати:

1.         Особливості обраної суб’єктом господарювання організацій-ної форми проведення економічного аналізу— централізованої, децентралізованої або змішаної.

2.         Використання комплексу «АРМ аналітика» як однієї з органі-заційних форм проведення економічного аналізу в умовах комп’ютеризації, що надає змогу виконувати в автоматизованому режимі комплекс аналітичних розрахунків на підставі вхідної інфо-рмації, що забезпечує оперативність прийняття управлінських рі-шень.

Розподіляючи завдання аналізу в системі АРМ, необхідно за-безпечити таку інтеграцію системи, при якій АРМ може існувати як автономна система та водночас бути частиною КІСП. Належну реа-лізацію функціональних завдань забезпечує розробка технологічної

карти розв’язання аналітичних завдань, які можуть бути представ-лені у наступній послідовності (рис. 2.3).

 

Рис. 2.3. Послідовність розв’язання аналітичних завдань у системі АРМ

Виконання наведених вище завдань у системі АРМ дозволяє ре-алізовувати закладену методику економічного аналізу без значних витрат часу та ресурсів. Крім того, дотримується принцип самороз-витку АРМ, під яким розуміється можливість АРМ своїми програ-мними засобами постійно розширювати фонд реалізованих моде-лей індексного та кореляційно-регресійного аналізу, створювати у вигляді файлів фонд таблиць, що містять інформацію за попередні періоди діяльності або за окремими напрямами аналізу.

Створене «АРМ аналітика» впроваджується у практику управ-ління підприємством. Схема аналітичної діяльності в умовах функ-ціонування «АРМ аналітика» передбачає виконання комплексу вза-ємопов’язаних завдань (рис. 2.4).

Для розв’язання завдань економічного аналізу в системі «АРМ аналітика» розробляються алгоритми і моделі вирішення поставле-них завдань, формується банк даних для «АРМ аналітика». Для од-нозначного опису даних, ефективного пошуку та ідентифікації в електронній пам’яті комп’ютерної інформаційної системи об’єкта

використовуються відповідні засоби класифікації і кодування інфо-рмації.

 

завдання

спосіб виконання завдання

постановка та опис  створення програмного

завдань економічного аналізу         забезпечення аналізу

 

результат

зниження трудоміст-кості

та вартості аналітичного

процесу

 

 

 

розробка алгоритмів і моделей вирішення

завдань

 

створення типових

шаблонів розрахунку

показників

 

скорочення строків

обробки аналітичних

даних, підвищення їх

якості та достовірності

 

 

 

створення банку даних для «АРМ  збір інформації, їі

аналітика»      класифікація та кодування

 

створення умов для

переходу до безпаперової

технології обробки

аналітичних даних

 

забезпечення дотриман-ня термінів надання результатів аналізу

 

впровадження «АРМ

аналітика» в практику управління

 

вибір технічних засобів

для обробки

інформації, розподіл

обов’язків з проведення

аналізу в межах «АРМ

аналітика»

 

шдвищення гнучкості 1

забезпечення управління

аналітичним процесом

удосконалення організаци

праці аналітичних

працівників

 

Рис. 2.4. Порядок здійснення аналітичної діяльності в умовах функціонування «АРМ аналітика»

Ступінь класифікації визначає етап ділення заданої інформацій-ної множини на підмножину, а число ступенів відображає глибину класифікації.

Після класифікації виконується кодування інформаційних одиниць, згідно обраної системи, у результаті чого визначені умо-вні позначення присвоюються конкретним економічним номенк-латурам (табельні номера працівників, номенклатурні номера го-тової продукції, аналітичні рахунки обліку матеріальних цін-ностей та ін.). При кодуванні економічної інформації на практиці в більшості випадків застосовують порядковий, серійний і пози-ційний коди.

Порядкову систему кодування рекомендується використовувати для невеликих, простих і стабільних номенклатур, наприклад кате-горій робітників, видів освіти, одиниць виміру і т.д. Серійна систе-ма кодування дозволяє поділ множини одиниць інформації на окремі групи за заданою ознакою та присвоєння їм серії кодів з розрахунком резерву (вільних кодів) на випадок розширення еко-номічних номенклатур. Позиційна (розрядна) система кодування використовується для кодування великих і складних номенклатур з великою кількістю ознак.

Для ефективної дії кодів вони повинні відповідати ряду вимог: мінімальна довжина, максимально логічні за структурою, легко сприйняті зором, забезпечення зручності і ефективності обробки інформації, автоматичне групування і отримання результатів за по-трібними класифікаційними ознаками, швидкий пошук даних.

Комплекс програмних засобів «АРМ аналітика» розроблюється як програмний додаток до типової методики аналізу господарської діяльності.

Тому ефективність роботи «АРМ аналітика» багато в чому зале-жить від досконалості методики аналізу, від того, наскільки вона від-повідає сучасним вимогам управління виробництвом, а також техніч-ним можливостям персонального комп'ютера. «АРМ аналітика» перетворює підсистему аналітичного забезпечення управління діяль-ністю на постійно діючий фактор підвищення ефективності діяльнос-ті за рахунок активізації всієї інформаційної системи підприємства.

Отже, функціональне призначення комплексу АРМ аналіти-ків — це виконання в автоматизованому режимі повного набору взаємопов'язаних аналітичних розрахунків (з оцінки, діагностики, пошуку) за підсумками діяльності підприємства за певний період (рік, квартал, місяць). Результатом його роботи є отримання даних, які характеризують діяльність підприємства з виконання прогноз-них показників і підвищення ефективності виробництва, динаміку показників за ряд періодів, ступінь впливу на узагальнюючі показ-ники діяльності різних факторів.

Риси, яким повинна відповідати організація економічного аналі-зу в умовах «АРМ аналітика»: збереження цілісності в умовах де-централізованої обробки даних; об'єднання процесу обробки даних з процесом прийняття управлінських рішень, оперативність аналі-зу, комплекс програмних засобів для «АРМ аналітика». Дотриман-ня наведених ознак при організації аналітичного процесу полегшує роботу бухгалтера та налагоджує ефективну співпрацю між ним та аналітиком.

При проектуванні АРМ аналітика потрібно враховувати такі фактори: тенденції розвитку господарської діяльності підприємст-

ва, вимоги керівництва підприємства до аналітичної інформації, a також сукупність аналітичних завдань, які необхідно вирішити. Відповідно основними вимогами до функціонування «АРМ аналі-тика» є: своєчасне задоволення обчислювальних та інформаційних потреб управління при проведенні аналізу господарської діяльнос-ті; можливість надання результативної інформації у табличній і графічній формах; можливість коригування методики розрахунків і форм відображення кінцевого результату.

3. Створення дієвого інформаційного і програмного забезпечен-ня для проведення аналітичних розрахунків. Підсистемами, які за-безпечують проведення економічного аналізу на підприємстві в умовах застосування інформаційно-комп’ютерних технологій є: ін-формаційне, програмне, організаційно-технічне, правове, ергономі-чне забезпечення.

 

Рис. 2.5. Місце програмного забезпечення у підсистемах, які забезпечують проведення економічного аналізу

Характеристика цих підсистем наведена на рис. 2.5.

 

Ha великих підприємствах групуванням і обробкою первинної інформації, яка формується на відповідних АРМ спеціалістів і над-ходить із зовнішніх джерел інформації, займається програміст. Ін-формаційне забезпечення економічного аналізу складається з таких основних елементів: зовнішня і внутрішня інформація, системи класифікації і кодування даних. Основним компонентом інформа-ційного забезпечення економічного аналізу є банк даних, який ви-конує функції введення, накопичення, зберігання, оновлення, інте-грування обробки і видачу інформації у будь-якій комбінації для вирішення регламентних завдань та інформаційно-довідкового об-слуговування користувачів.

Основними вимогами до автоматизованих банків даних є: ба-гаторазове використання даних при одноразовому їх вводі в сис-тему; мінімальне дублювання; можливість розширення та онов-лення; швидкий доступ до даних та їх захист; інтеграція даних для використання на різних рівнях управління. За рахунок до-тримання вказаних вище вимог до баз даних є можливість під-вищення ефективності функціонування інформаційних техноло-гій через раціональну організацію і використання даних у процесі їх обробки. Визначеним чином закодована і класифіко-вана інформація за відповідними розрізами та накопичена у бан-ках даних відповідних АРМ спеціалістів використовується для проведення економічного аналізу.

4. Розробка загальноприйнятої класифікації аналітичних показ-ників, оскільки її відсутність призводить до різного їх трактування.

Всі вище перераховані вимоги до комп'ютеризації економічного аналізу визначають порядок побудови методики його проведення в сучасних умовах інформаційно-комп’ютерних технологій.

До основних вимог, яким повинні відповідати аналітичні про-грами можна віднести:

•          можливість аналізу і оцінки окремих показників виробничо-фінансового стану об'єкта, підприємства за різними методиками і визначення тенденцій його зміни;

•          економічний аналіз окремих об'єктів дослідження, в т.ч. но-вих, прогнозування на основі отриманих результатів;

•          можливість порівняння показників діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств певної галузі;

•          можливість одночасного використання великої кількості пока-зників, включення до аналізу різних факторів як облікового, так і позаоблікового характеру;

•          табличне та графічне представлення інформації;

•          можливість ранжування результатів відповідно до потреб різ-них груп користувачів.