Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КОМП'ІОТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОСОБЛИВОСТІIX ВИКОРИСТАННЯ 2.1. Застосування інформаційних технологій у економічному аналізі : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

КОМП'ІОТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОСОБЛИВОСТІIX ВИКОРИСТАННЯ 2.1. Застосування інформаційних технологій у економічному аналізі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Ефективне управління господарською діяльністю підприємства неможливе без якісної вхідної інформації про фактичний стан до-сліджуваного об'єкта, яка повинна бути відповідним чином підго-товлена та оброблена. Процес аналітичної обробки інформації є до-сить трудомістким, оскільки вимагає опрацювання широкого спектру внутрішньої та зовнішньої інформації за допомогою різних способів і прийомів, крім того, отримана інформація повинна за-безпечувати оперативність прийняття управлінських рішень.

Управлінські рішення, які приймаються на основі попередньо проведеного аналізу, повинні носити прогнозний характер, врахо-вувати широкий спектр факторів, які здійснюють вплив на дослі-джувані показники. Саме зазначені вище обставини зумовили не-обхідність розробки та застосування сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій для проведення економічного аналізу.

Поняття «інформаційне забезпечення» (13) виникло у зв'язку з розвитком автоматизованих систем управління (АСУ). Це динамічна система одержання, оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою вироблення управлінських рішень. 13 можна розглядати і як процес забезпечення інформацією, і як су-купність форм документів, нормативної бази та реалізованих рі-шень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі (ІС) у процесі її функ-ціонування.

Основні вимоги до інформаційного забезпечення такі:

•          інформаційне забезпечення має бути достатнім для викорис-тання всіх функцій інформаційної системи;

•          для кодування інформації, що використовується як на об'єкті управління, так і на вищому її рівні, необхідно використовувати погоджені класифікатори;

•          інформаційне забезпечення цієї інформаційної системи має бути поєднане з інформаційним забезпеченням інших систем, з якими воно взаємодіє;

•          форми документів і відеокадрів, які вводяться системою, ма-ють відповідати вимогам стандартів, технічним характеристикам терміналів, а також погоджені з замовником;

•          сукупність інформаційних масивів організується у вигляді ба-зи даних на машинних носіях;

•          інші вимоги.

Система інформаційного забезпечення, яка є складовою части-ною системи автоматизованого збирання та обробки інформації, забезпечує:

•          актуальність інформації, оскільки вона отримується та оброб-ляється в ритмі виробництва та відображає реальний стан об'єкта управління на певний момент часу;

•          об’єктивність даних;

•          повноту відображення процесів та явищ;

•          погодженість та інформаційну єдність показників, їх взаємо-зв'язок і взаємозалежність.

Сучасні комплекси ПЕОМ (АРМ) і розроблені методи забезпе-чують збирання та обробку інформації в режимі реального часу, що означає одержання оперативної інформації. Оперативна — це така інформація, яку можна використати на відрізку часу, протягом яко-го відбуваються певні процеси чи операції.

Однією із перспективних сфер застосування інформаційних си-стем та комп'ютерних технологій на підприємствах є економічний аналіз на основі даних бухгалтерського обліку.

Обчислювальна техніка істотно підвищує якість обробки облі-кової інформації, змінює зміст та організацію праці облікового пер-соналу, а саме: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних документів, систематизації облікових показників, запо-внення регістрів та звітних форм.

Удосконалення облікової роботи безпосередньо позитивно впливає на якість та оперативність інформаційної бази економічно-го аналізу.

Основним завданням економічного аналізу є надання об'єктивної інформації про виробничу та фінансову діяльність під-приємства. Це дозволяє оперативно впроваджувати заходи для усу-нення виявлених під час проведення аналізу недоліків, що призведе до підвищення ефективності діяльності підприємства.

Ефективність управління фінансовою діяльністю підприємства значною мірою залежить від якості його інформаційного забезпечен-ня, основу якого становить інформаційна база економічного аналізу.

В інформаційній базі економічного аналізу провідна роль нале-жить бухгалтерській та статистичній звітності підприємства. Це си-стема економічних даних, які надаються у встановлені строки ор-ганам державного управління, та містять різноманітну кількісну та якісну характеристику виробничої та фінансової діяльності за пев-ний період.

У створенні інформаційної бази економічного аналізу викорис-товуються економічні, статистичні та бухгалтерські документи, які розробляються та заповнюються в різних підрозділах підприємства і розробка яких пов’язана між собою. Проте найбільшу питому вагу займають дані бухгалтерського обліку.

Для підвищення ефективності процесу збирання та обробки ін-формації під час проведення економічного аналізу можна вик’рис-тати інформаційні моделі, які відображають інформаційний звязок між показниками та документами, де міститься відповідна інфор-мація.