Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Хімічний склад природної сировини і матеріалів : Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Бібліотека для студентів

1.2. Хімічний склад природної сировини і матеріалів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

магниевый скраб beletage

Хімічним складом і будовою вихідних речовин і матеріалів ви-значаються фізичні, хімічні, біологічні властивості товарів. Знання хімічного складу і будови вихідної сировини необхідно для розумін-ня закономірностей формування споживних властивостей і якості товарів, особливостей зміни цих властивостей під впливом різних факторів (зберігання, транспортування та використування).

З урахуванням хімічного складу і будови вихідних сировинних матеріалів вибирають найбільш раціональну конструкцію виробів і встановлюють оптимальні режими технологічних процесів їх виго-товлення.

Вихідними матеріалами для виготовлення різноманітних товарів є прості і складні речовини, що характеризуються незмінним хіміч-ним складом і визначеними властивостями. Багато показників цих властивостей (густина, температурні константи, спектральні характеристики та ін.) використовуються для ідентифікації досліджуваного зразка речовини. Відхилення величини цих показників свідчать про домішку інших речовин у досліджуваному зразку. Розрізняють еле-ментарний (елементний) і більш складний хімічний склад речовин, що встановлюють методами аналітичної хімії, які включають якісний і кількісний аналіз.

Сукупність методів якісного виявлення й кількісного визначен-ня елементів, що входять до складу хімічних сполук, називають еле-ментним (елементарним) аналізом. При встановленні елементного складу речовини визначають вид і кількісне співвідношення хімічних елементів.

Кількість елемента, що знаходиться у формі простої речовини або якої-небудь хімічної сполуки, визначають шляхом виміру певної фізичної величини (властивості). Найбільш розповсюджені методи кількісного аналізу, засновані на вимірі таких фізичних величин, як,

наприклад, маса, обсяг, густина, в’язкість, а також коливання атомів і молекул, показників розсіювання й заломлення світла тощо.

Визначення хімічного складу засноване на тому, що між кількістю чи елементом хімічної сполуки (складної речовини) і вимірюваною фізичною величиною (властивістю) існує визначена функціональна залежність, яка виявляється аналітично чи графічно.

Елементний склад часто служить показником споживчої ціннос-ті, певного матеріалу. Наприклад, за вмістом вуглецю в сталі, роби-тимо висновки про її властивості й можливості використання за при-значенням, так як добре відомо, що з підвищенням вмісту вуглецю твердість сталі зростає. Важливість цього показника підкреслюється тим, що він покладений в основу розподілу сталей на марки. Вугле-цеві сталі, наприклад марок У 9 і У 15, містять відповідно 0,9 і 1,5 % вуглецю. Елементний склад важливо знати і для характеристики багатьох інших металів і сплавів, зокрема дорогоцінних.

Хімічним аналізом визначають вид і вміст корисних речовин і шкідливих домішок. По вмісту з’єднань калію, азоту й фосфору су-дять про якість мінеральних добрив, а за наявністю миш’яку, свинцю й ряду інших елементів (у виді їхніх з’єднань) у якому-небудь матері-алі – про його токсичність.

Знання одного елементного складу часто недостатньо. Для більш повної характеристики необхідне знання складного хімічного складу, що встановлюють шляхом кількісного визначення всіх складних хімічних речовин (з’єднань), що є складовими матеріалу. Так, еле-ментарний хімічний склад різних видів нафти коливається в досить вузьких межах: вуглецю – 84 – 85 %, водню – 12 – 14 %, кисню, сірки й інших елементів – 2 – 3 %. Але й за цими даними у відомій мірі вже можна судити про якість нафти й нафтопродуктів, тому що відо-мо, що зі збільшенням вмісту вуглецю і з’єднань кисню, азоту й сір-ки якість нафти й нафтопродуктів знижується. Однак ще важливіше знати, які вуглеводні (парафінові, ароматичні, нафтенові) входять до складу нафти й нафтопродуктів. При збільшенні вмісту ароматичних вуглеводнів підвищується якість бензину як карбюраторного палива. А в інших видах бензину, використовуваних, наприклад, для хімічно-го чищення, вміст ароматичних вуглеводнів небажано, тому що вони токсичні.      Вміст таких хімічно складних складових частин, як

целюлоза і лігнін, важливо для оцінки якості паперу, а вміст білко-вих, дубильних і жирових речовин – якості шкіри. Кількісні характеристики хімічного складу (елементного і складного) мають найваж-12

ливіше значення при товарознавчої оцінці багатьох товарів. Частіше вони характеризують основну споживну вартість товару. Так, вміст жирних кислот у милі (72 %, 60 %) – найважливіший показник його якості.

Назва скла і його якість залежать від хімічного складу. Наприклад, скло, утримуючі SіО2, CaО, Na2O, K2O називають вапняно-натрієво-калієві, а при додаванні окислів свинцю утворюється кришталеве скло, що характеризуються «грою світла», мелодійним звучанням.

Хімічний склад речовин і матеріалів мінливий, що пов’язано з руйнуванням різних видів і форм зв’язків у ланцюгах головних валентностей.