Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І СИРОВИНИ 1.1 Теоретичні основи матеріалознавства природних ресурсів і сировини : Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І СИРОВИНИ 1.1 Теоретичні основи матеріалознавства природних ресурсів і сировини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

магниевый скраб beletage

Матеріалознавство природних ресурсів – наука, яка вивчає склад, будову, властивості природних матеріалів та закономірності їх змін у процесі переробки в товарний продукт.

Умовно матеріалознавство розділяють на теоретичне і практич-не.

Теоретичне матеріалознавство вивчає загальні закономірності будови матеріалів і процесів, які приводять до зміни їх структури і властивостей при зовнішніх діяннях.

Прикладне матеріалознавство вивчає зміни й формування струк-тури та властивостей матеріалів у процесі їх переробки.

Важливим етапом у розвитку матеріалознавства стало відкриття Д. І. Менделєєвим у 1869 році періодичного закону хімічних елемен-тів. Великий внесок у галузь про матеріали внесли відкриття Д. К. Чернова, Н. С. Курнікова, А. М. Бутлерова, А. Ледебура та ін. вче-них.

Історія розвитку матеріалів діалектично пов’язана з розвитком суспільства. Найменування історичних епох (найдавніший, середній і новий кам’яні віка, мідно-кам’яний, бронзовий, залізний) відпові-дають значенню зроблених матеріалів у розвитку людства. Камінь і кість були першими матеріалами, які використовували у природному вигляді. Технічними досягненнями епохи стали потім мідь, кольоро-ва кераміка, залізо та ін.

Науково-технічна революція та зростання промислового вироб-ництва у ХХ столітті привели не тільки до відкриття й використання матеріалів у космосі, авіації та інших галузях, але негативно вплину-ли на стан навколишнього середовища.

З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на природу. Людство своєю діяльністю починає завдавати природі відчут-ної шкоди, особливо після розвитку хімії, одержання перших кислот, пороху, фарб, мідного купоросу та ін. І сьогодні людина все більше впливає на природу, на жаль, негативно. Внаслідок цього поруши-лися природні процеси, що змусило переосмислити ставлення до

природи, почати глибше вивчати походження та розвиток складних взаємозв’язків і процесів у навколишньому середовищі, шукати шляхи відновлення природних ресурсів.

Середовище, яке оточує людину, формувалось мільйони років. Наприклад, первинний океан (гідросфера) виник, можливо, близько 4 млрд. років, осадові породи утворилися близько 3,9 млрд. Природне середовище містить землю, ґрунти, надра, природні ресурси, без яких неможливі існування та розвиток суспільства (рис.1.1).

Велике значення в формуванні нового мислення відносно до при-роди має об’єктивна оцінка стану та оптимізації використання при-родних ресурсів та умов навколишнього природного середовища.

Матеріалознавство природних ресурсів є складовою товароз-навства, процеси якого тісно пов’язані з проблемами використан-ня природної сировини, екології, економіки природокористування тощо.

Одним з найважливіших завдань матеріалознавства природних ресурсів є оптимізація взаємин між окремими видами природних ресурсів та виробничої діяльності підприємств. При проведенні до-сліджень та реалізації практичних заходів у цьому напрямку важ-ливим є врахування економічної значущості та реальної господар-ської важливості кожного виду природної сировини. В зв’язку з цим збереження всіх видів природних ресурсів вважається економічно доцільнім.

Зараз активно виконується дослідження про встановлення меж допустимих навантажень на природне середовище та шляхів подо-лання об’єктивних лімітів природовикористання.

При функціонуванні промислових підприємств доводиться мати справу з охороною навколишнього середовища. Охорона на-вколишнього середовища – система заходів, скерованих на підтрим-ку взаємодії людини та навколишнього природного середовища, що забезпечують збереження та відновлення природних багатств, раці-ональне використання природних ресурсів, попередження впливу результатів діяльності суспільства на природу та здоров’я людини. Виникнення на планеті локальних екологічних катастроф зумов-лює необхідність розробки дієвих заходів щодо зниження викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище та його забруднення, створення екологічно щадних, маловідходних і безвідходних техно-логій, економії ресурсів.

            Природне середовище        

                                                          

            Природні комплекси            Природні ресурси    

                                              

            ландшафта                 ЛІСОВІ         

                                              

            фауна              мінеральні     

                                              

            флора              топливно-енергетичні        

                                  

           

 

            атмосфера                 

           

 

           

                                  

 

           

                        ВОДНІ          

                                  

           

 

            гідросфера                 

           

 

           

                                  

 

           

                        земельні        

                                  

           

 

            надра             

           

 

           

                                  

                       

            Грунта           

                       

            Земля 

                                                                      

людина

штучне середовище створене суспільством

міста та населені пункти

інфраструктура, транспорт

промисловість, сільське господарство

Рис. 1.1 Складові частини природного середовища

Сучасне матеріалознавство природних ресурсів інтенсивно ви-вчає проблеми:

-   загальні закони розвитку природних ресурсів як складової націо-нального багатства;

-   дослідження властивостей природних ресурсів і комплексів;

-   знаходження раціональних рішень у процесі вивчення впливу господарської діяльності людини на природне середовище;

-   розробка способів обмеження споживання природних ресурсів для задо-волення потреб в господарській діяльності людини, або, іншими словами, – обмежувальні прогнози в господарській діяльності людини на Землі. Нині сформувалося близько ста напрямків досліджень, які можна

об’єднати за принципами теоретичного та практичного матеріалоз-навства (рис. 1.2).

Предметом досліджень матеріалознавства є детальне вивчення за допомогою кількісних методів основ структури та функціонування при-родних ресурсів. Центральне місце в матеріалознавстві природних ре-сурсів посідає проблема економіки природокористування, механізм ре-гуляції відтворення природних ресурсів, збереження їх властивостей.

Сучасна наука про навколишнє середовище

Теоретичне матеріалознавство

Матеріалознавство живих організмів

Матеріалознавство рослин

Матеріалознавство тварин

Матеріалознавство

міжнародних природних ресурсів

Практичне матеріалознавство

Атмосфера літосфера

Гідросфера

Промисловість

Транспорт

Сільське

Космічна діяльність

Військова діяльність

Наукова діяльність

Рис. 1.2 Напрями досліджень навколишнього середовища.

Серед основних завдань матеріалознавства природних ресурсів можна виділити наступні:

-   дослідження особливостей природних ресурсів;

-   створення наукової основи раціональної експлуатації природних ресурсів;

-   прогнозування змін, поповнення природних ресурсів під впливом діяльності людини;

-   збереження природних ресурсів в процесі їх використання.