Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

магниевый скраб beletage

Ефективне функціонування будь-якого підприємства незалежно від форми власності і господарювання пов’язано, перш за все, з досяг-ненням ресурсної забезпеченості.

Одним з найважливіших завдань управління природно-ресурсним потенціалом є оптимізація взаємин між окремими видами природних ресурсів та виробничою діяльністю підприємств. При проведенні до-сліджень та реалізації практичних заходів у цьому напрямку важли-вим є врахування економічної значущості та реальної господарської важливості кожного виду природної сировини. В зв’язку з цим збере-ження всіх видів природних ресурсів вважається економічно доціль-ним. Зараз активно використовується дослідження про встановлення меж допустимих навантажень на природне середовище та шляхів по-долання об’єктивних лімітів природовикористання. При функціону-ванні промислових підприємств доводиться мати справу з охороною навколишнього середовища. Слід відмітити, що охорона навколиш-нього середовища – це система заходів, скерованих на підтримку вза-ємодії людини, як суб’єкта економічних відносин, та навколишнього природного середовища, що забезпечують збереження та відновлення природних багатств, раціональне використання природних ресурсів, попередження впливу результатів діяльності підприємств на природу та здоров’я людини. Виникнення умов екологічних катастроф не тільки на територіях із значними промисловими комплексами та виробничим навантаженням зумовлює необхідність розробки дієвих заходів щодо зниження викидів шкідливих речовин у навколишнє се-редовище та його забруднення, створення екологічно щадних, мало-відходних і безвідходних технологій, економії ресурсів.

Сучасне матеріалознавство природних ресурсів, як прикладна наука про їх будову та властивості, інтенсивно досліджує:

•  загальні закони розвитку природних ресурсів як складової націо-нального багатства;

•  особливості формування споживних та технологічних властивос-тей природних ресурсів і комплексів;

•  зв'язок між складом, структурою і властивостями нових матеріа-лів;

•  знаходження раціональних рішень у процесі вивчення впливу пе-реробки природної сировини на навколишнє середовище;

• способи обмеження споживання природних ресурсів для задо-волення потреб в господарській діяльності людини, або, іншими словами, – обмежувальні прогнози в господарській діяльності людини на Землі.

Предметом досліджень сучасної науки матеріалознавства є де-тальне вивчення за допомогою кількісних методів основ структури та функціонування природних ресурсів і сировини. Центральне місце в досліджувальному аспекті матеріалознавства природних ресурсів посідає механізм переробки природної сировини, відтворення при-родних ресурсів, збереження їх властивостей, поповнення природних ресурсів під впливом діяльності людини.

Рівень технічного розвитку суспільства залежить не тільки від того, якими матеріалами воно володіє, але значною мірою – від мето-дів їх обробки. В прискоренні науково-технічного розвитку важливу роль відводять технології виробництва непродовольчих товарів.

Технологія передбачає конкретні виробництва, тобто практичні методи перетворення сировинних матеріалів у готові вироби різних розмірів, конструкцій та ін.

За товарними та сировинними ознаками технологію розподіля-ють на: технологію переробки металів і сплавів, технологію перероб-ки силікатних матеріалів, технологію переробки гуми, шкір та інших видів природних сировинних матеріалів.

Втілення прогресивних технологічних процесів переробки сиро-вини у товари, описаних у роботі, дозволяє забезпечити раціональне природокористування та відтворення природних ресурсів і сирови-ни.