Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Природні комплекси, їх загальні властивості та використання : Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Бібліотека для студентів

2.4. Природні комплекси, їх загальні властивості та використання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

магниевый скраб beletage

ПК – сукупність природних компонентів, які створюють систему різних рівнів від географічної оболонки до фації (умов опадонакопи-чення з усіма особливостями середовища). ПК – включають ділянки земної кори з присутніми для неї рельєфом, грунти, приземний шар атмосфери та ін. Найбільш природним комплексом є географічна оболонка – комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок

взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих геосфер (гідросфе-ри, атмосфери та ін.). Географічна оболонка є складною динамічною природною системою, що характеризується наявністю речовин у трьох агрегатних станах – твердому, рідкому і газоподібному. У роз-витку географічної оболонки є певні закономірності:

-   цілісність – всі компоненти становлять єдине ціле;

-   ритмічність – періодичне повторення природних явищ (ніч, день, весна, літо, зима, осінь), похолодання чи потепління клімату;

-   зональність – зміна характеру і властивостей природних комп-лексів;

-   висотна поясність – зміна рельєфу, вод, клімату, ґрунтів залежно від висотності місцевості. Ландшафт – природна система, яка складається з морфологічних

частин (місцевості, фацій), компонентів (гірських порід, рослиннос-ті). Іноді ландшафт порівнюють з пейзажем – вид зображення міс-цевості, особливо природи. Природний ландшафт формується під впливом природних процесів. Дослідження з космосу природних ре-сурсів Землі дозволяють виявити в ландшафті місця нафти й газу. Під впливом антропогенних дій структура й зовнішній вигляд ландшафту зазнають зміни. Часто порушені ландшафти відновлювати надзвичайно важко, а деколи і просто не можливо.

Фауна – природний комплекс, який являє собою сукупність ви-дів живих організмів, котрі мешкають на певній території, або Землі в цілому. Категорія фауни птахів – орнітофауна, а фауна риб – іхтіофа-уна. Фауна в процесі еволюції зазнала зміни. Вона характеризується кількістю видів тварин, які об’єднанні спільною областю поширення (ареалом), ступенем її своєрідності (ендемізмом). Всі види тварин (їх шкіри, хутро) використовуються в переробці на товари (хутряні, взуттєві, галантерейні). На жаль, антропогенний вплив на фауну при-зводить до зникнення окремих видів живих організмів. Види, які зни-кають, заносяться в Червону книгу і для них створюється особливий режим.

Флора (богиня квітів) – природний комплекс, який являє собою сукупність, що історично склалась, рослин, які ростуть на будь-якій території, або на Землі в цілому. Флора земної кулі налічує 250-300 тис. видів судинних рослин, в тому числі 15 тис. папоротників, 25 тис. мохоподібних. Кожен вид має свою область поширення й пере-робки. Одні рослини переробляються в ліки, інші в ТНС (бавовна, льон – тканини, дерева різні – в меблі та інші товари). Забруднення

середовища викидами, стоками, відходами, а також використання без оновлення приводять до загибелі флори в цілому.

За даними ботаніків в Україні росте понад 450 видів квіткових і вищих спорових рослин, що становить четверту частину флори в Єв-ропі.

Флористичні найбагатші райони – Крим (2200 видів), Карпати (1403 види), Кременецькі гори та Поділля, Донецький кряж у сте-повій зоні. Незважаючи на багатий видовий склад, лісові ресурси України обмежені. Площа лісового фонду складає близько 10 млн га. Лісистості усього 14,3 %, проти 37 % у колишньому Союзі та 29 % у світі. На одного жителя держави припадає всього 0,2 га лісу. У флорі України відомо понад 100 видів квіткових рослин, плоди й насіння яких споживаються людиною. Серед них рідкісними є виноград лісо-вий та інші, які використовуються людиною. Деякі занесені в Черво-ну книгу й потребують ретельної охорони.

Важливішим природним комплексом є атмосфера. Атмосфера Землі (від грец. пар і сфера) – газове середовище навколо Землі, яка обертається разом з Землею.

У ґрунті стикаються всі компоненти біосфери, поєднуються там, формуючи складну полігенетичну систему. Без ґрунту неможливо життя рослин і тварин на суші.

Ґрунтоутворення почалося з появою життя на Землі. Будь-яка гірська порода, як би глибоко не була розкладена та вивітрена, вона не буде ґрунтом. Тільки тривала взаємодія материнських порід з живого речовинного за певних кліматичних умов створює специфічні якості, котрі відрізняють грунт від гірських порід. Ґрунт є акумулято-ром тепла й опадів. Найбільш родючим є грунт, здатний утворювати найбільшу кількість води.

Гідросфера – природний комплекс, який представляє водну сферу нашої планети, це сукупність океанів, морів, вод континентів, льодових покривів. Наша планета містить близько 16 млрд м3 води. Основна частка цієї води (80 %) перебуває в глибинних зонах Землі (в її мантії). Підземна частина гідросфери охоплює ґрунтові, підґрун-тові, міжпластові, безнапірні і напірні води, тріщині води.

Вода є основою існування життя на Землі. Без води не може іс-нувати людська цивілізація, бо вода використовується не тільки для життя, а також для санітарно-гігієнічних і господарських потреб.

Земля – складний природний комплекс, який утворився біля 4,7 млрд. століть тому з розсіяної в сонячній системі газопилової речовини.

Надра Землі простираються від її поверхні до центру і містять земну кору, мантію Землі та її ядро. В вузькому смислі надра – верх-ня частина земної кори, в межах якої можлива добича корисних ко-палин.