Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Основні функції сучасної держави : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

2. Основні функції сучасної держави


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Більшість сучасних західних економістів вважають, що навіть в системі «вільного» ринку неможливо обійтися без держави, тому що вона бере на себе функції, які принципово не може здійснити сам ринок.

Сьогодні державне регулювання надійно доповнює ринковий економічний механізм. Хоча ринкова система стала регульованою, державний вплив має свої межі, які визначаються можливостями ринкового механізму попиту і пропозщії за умов недосконалої кон-курещії (яка сформувалася внаслідок обмеження монополії держа-вою). Державне регулювання не підмінює, а доповнює ринковий механізм. Держава бере на себе лише ті функції, які непідвладні ринку і пов'язані з необхідністю задоволення суспільних потреб. Таким чином, можна ще раз підкреслити, що державне регулюван-ня здійснюється за принципом: «Конкуренція — повсюди, де мож-ливо, регулювання — повсюди, де необхідно!»

Отже, сучасна ринкова економіка є регульованою. Державне ре-гулювання стало невід'ємним елементом ринкового економічного механізму, яке здійснюється через такі економічні функції:

—        визначення головних цілей і пріоритетів макроекономічного розвитку виходячи із стану економіки і перспектив її розвитку;

—        розробка і впровадження правових норм функціонування ри-нкової економіки;

—        здійснення цілеспрямованого впливу на економічну діяль-ність господарюючих суб'єктів через фінансові важелі;

—        контроль за дотриманням антимонопольного законодавства для захисту і стимулювання конкуренції;

—        регулювання зовнішньоекономічних відносин;

 

—        соціальний захист громадян;

—        фінансування суспільних потреб.

Держава виконує свої економічні функції, застосовуючи різно-манітні форми і засоби впливу на економіку. Серед основних форм державного регулювання ринкової економіки виділяють форми пра-вового, економічного і адміністративного регулювання.

У правовому регулюванні велике значення має правова основа підприємницької діяльності. Правові регулятори захищають систе-му ринкового підприємництва, визначають права і обов'язки підп-риємств та інших суб'єктів ринкової економічної системи.

Серед форм економічного регулювання важливо виділити:

—        фінансове регулювання (через систему податків з фірм і насе-лення і державні фінанси);

—        грошово-кредитне регулювання (через регулювання грошової маси і ставки процента);

—        ціноверегулювання (корекція рівня цін товарного ринку);

—        структурне регулювання (через зміну структури економіки і, відповідно, структури попиту і пропозиції на ринку);

—        соціальне регулювання (соціальний захист населення через державний перерозподіл доходів).

Найбільше значення сьогодні мають фінансові, грошово-кредитні, структурні і соціальні форми регулювання економіки.

Сучасна ринкова економіка багато у чому є саморегульованою системою, тому найдоцільнішими є економічні методи державного впливу, про які йшлося вище. Але це не означає, що у ринковій економіці не мають права на існування адміністративні методи регулювання економікою. Більше того, у ряді випадків така форма регулювання просто необхідна.

Економічне регулювання пов'язане із впливом держави на еко-номічні потреби та інтереси ринкових суб’єктів, тобто полягає у за-стосуванні економічних регуляторів, а адміністративне регулюван-ня здійснюється вольовими, командними методами, через нееконо-мічні способи впливу.

Можна виділити кілька основних напрямів адміністративного регулювання ринкової економіки:

—        державний контроль над монопольними ринками (антимоно-польне регулювання);

—        державний контроль над небажаними ефектами системи ві-льного підприємництва (встановлення відповідних правил і норм ринкової поведінки, забезпечення екологічної безпеки і раціональ-ного використання природних ресурсів;

—        забезпечення мінімально допустимого рівня добробуту і со-ціального захисту населення (встановлення гарантованого мініму-му заробітної плати і пенсій, меж робочого дня, виплати по безро-біттю та інвалідності, допомога багатодітним тощо);

—        захист національного ринку (адміністративне регулювання експорту та імпорту, встановлення митних обмежень, тарифів і квот тощо);

—        реалізація цільових програм економічного, соціального і на-уково-технічного розвитку;

—        забезпечення дотримання національних стандартів усіма уча-сниками суспільного виробництва («екологічна чистота» і якість продукції, санітарні норми тощо).

Адміністративне регулювання стало невід'ємним атрибутом ри-нкового механізму, воно не перешкоджає зростанню ефективності виробництва і добробуту нації. Адміністрування приносить шкоду лише тоді, коли починає підмінювати необхідні економічні форми регулювання. Тому основну роль все ж виконують економічні фо-рми і методи регулювання.

Державне регулювання національної економіки здійснюється через різні форми економічної політики.

Економічна політика — сукупність певних методів і форм дер-жавного регулювання економіки для досягнення наперед визначе-них цілей. Економічна політика — цілеспрямована система заходів держави у сферах національного виробництва, розподілу обміну і споживання благ. Вона покликана відображати інтереси всього на-роду, усіх його соціальних груп і спрямована на зміцнення націо-нальної економіки. Держава може обрати різні форми і методи впливу на економіку, тому економічна політика держави має різні напрями і пріоритети. Виділяють фіскальну, монетарну, структу-рну, соціальну і зовнішньоекономічну політику.

Науковою основою державної економічної політики виступає еко-номічна теорія (насамперед макроекономічна теорія). Вона формулює цілі економічної політики, найважливіші серед яких такі: економічне зростання, повна зайнятість, економічна ефективність, економічна свобода у ринкових межах, справедливий розподіл доходів, соціаль-ний захист, збільшення вільного часу громадян як основи гармонійно-го розвитку особи, оптимальний торговий і платіжний баланси країни. Усі ці цілі загальновідомі і загальновизнані і у тій чи іншій комбінації визначають напрями економічної політики різних країн.

Цілі економічної політики в Україні спрямовані на зміну еконо-мічної системи — перехід від командно-адміністративної до рин-кової економіки. У зв'язку з цим економіка України є перехідною, що й визначає специфіку економічної політики, яка спрямована на:

—        стабілізацію економіки і подолання економічного спаду, ін-тенсифікацію виробництва і підвищення його ефективності;

—        подолання інфляції і зміцнення національної грошової оди-ниці;

—        структурну перебудову економіки на ринкових принципах;

—        формування ринкових економічних відносин, роздержавлен-ня і приватизацію власності;

—        створення ринкового економічного середовища і системи ри-нків (ринку праці, капіталів і цінних паперів, зміцнення і розши-рення товарного ринку);

—        створення ринкової інфраструктури (відповідних кредитно-банківської системи, системи бірж, приватної торгівлі тощо);

—        формування ринкової податкової системи і бездефіцитного державного бюджету;

 

—        виховання ринкової психології населення;

—        формування системи соціального захисту;

—        подолання наслідків екстенсивного економічного розвитку і

формування системи екологічної безпеки тощо.

Таким чином, будь-яка розумна економічна політика зобов'я-зана ґрунтуватися на чіткому визначенні оптимальних пріоритетів в постановці цілей і оцінці наслідків їх реалізації. А це немислимо без перевірки відповідності обраних цільових пріоритетів поло-женнями економічної теорії.