Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Розширена модель Кейнса додатково, окрім споживчих витрат (С) і приватних інвестицій (In), враховує такі чинники сукупного попиту (AD) як державні закупівлі (G) і чистий експорт (Хгі), тоді

AD = С + In + G + Хп

Коли ринковий механізм не в змозі встановити макроекономіч-ну рівновагу, коли сукупний попит є неефективним, тому що чин-ників споживання та інвестицій замало, лише держава може допо-могти сформувати ефективний сукупний попит, який є своєрідним «детонатором» мультиплікації (примноження) національного дохо-ду і зайнятості. Роль держави полягає у збільшенні витрат, не відс-тупаючи і перед дефіцитним державним бюджетом (коли витрати держави перевищують її доходи), і в регулюванні доходів домаш-ніх господарств та фірм через систему оподаткування. Податки, з одного боку, формують доходи держави, а з іншого — зменшують граничну схильність до заощаджень (MPS), адже надлишкові дохо-ди вилучаються державою, що посилює мультиплікацію доходу і зайнятості.

При великому інфляційному чи дефляційному розриві держава повинна вживати заходів або щодо зростання цін, або щодо масо-вого безробіття. Податки і державні витрати змінюють рівень рів-новажного доходу. Це знаходить свій вираз у фіскальній економіч-ній політиці, суть якої полягає у державному регулюванні економіки через систему оподаткування і формування державного бюджету. Податки і державні витрати тісно взаємопов'язані: зби-раючи податки і формуючи за їх рахунок свій бюджет, держава створює передумови для власних закупівель (витрат).

Якщо абстрагуватися від податків, державний вплив на сукуп-ний попит відбувається через державні витрати. Тоді сукупні ви-трати (сукупний попит), окрім споживання та інвестицій, включа-тиме й державні витрати:

С + In + G

(див. графік «Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варі-ант»).

Мультиплікатор державних витрат відображається  співвідно-

шенням приросту 4НП і приросту державних витрат:    .

AG

Зростання державних витрат збільшує споживання на МРС • AG. Приріст споживання знову збільшує витрати і дохід, що породжує мультиплікаційний ефект.

Скорочення споживання і заощадження при зростанні податків залежить від податкового мультиплікатора, який показує, на скіль-ки одиниць зменшиться сукупний дохід у відповідь на збільшення податків на одну одиницю. Сукупний ефект від зростання податків для доходу (податковий мультиплікатор) дорівнює:

AY _     МРС AT      1 - МРС '

де AY — приріст доходу;

AT— приріст податків.

Держава також всіляко стимулює зростання експорту, частини ВВП, щоб забезпечити активний торговий баланс країни або пози-тивний чистий експорт (Хгі). Зростання чистого експорту (різниці між вартістю експорту та імпорту) збільшує сукупні витрати за ра-хунок зростання попиту на національний продукт за кордоном. То-ді зростає рівноважний ЧНП і зайнятість, виникають ширші мож-ливості для підтримування економічної рівноваги (див. графік: «Роль держави у стимулюванні сукупного попиту за рахунок влас-них витрат і регулювання чистого експорту»).