Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Принципи акселерації економічного зростання : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Принципи акселерації економічного зростання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

магниевый скраб beletage

На основі наступного розвитку і критичного переосмислення кейнсіанської теорії макроекономічної рівноваги виникли нові кон-цепції, що в цілому відповідають кейнсіанським уявленням про ме-ханізми економічного зростання, тому їх називають неокейнсіансь-кими теоріями економічного зростання.

Теорія Кейнса була спрямована на пояснення механізму до-сягнення економічної рівноваги в умовах економічної статики і нестачі внутрішніх стимулів нагромадження капіталу і зрос-тання виробництва. Дж. М. Кейнс зосередив основу увагу на механізмі формування ефективного попиту на відносно корот-кий період в умовах недовантаження виробничих потужностей і безробіття.

Після другої світової війни і особливо в 50-х роках ситуація в економіці змінилась. Ринкова економіка під впливом цілого ряду причин стала розвиватися високими темпами, зокрема в Японії, ФРН, Франції, Італії та інших країнах. В цих умовах проблема еко-номічної рівноваги набула іншого змісту і полягала у виявленні умов підтримування високих і стабільних темпів економічного зро-стання, які б забезпечували повне завантаження виробничих поту-жностей і повну зайнятість населення на довгострокову перспекти-ву. Кейнсіанська теорія таким умовам уже не відповідала. Однак кейнсіанські теоретичні уявлення були використані новими еконо-містами для розробки більш загальної теорії, спроможної пояснити різноманітні варіанти економічної динаміки. Неокейнсіанці голов-ну мету своїх концепцій вбачали не в досягненні повної зайнятості, а в забезпеченні стійких темпів економічного зростання в різнома-нітних умовах економічної кон'юнктури (кон'юнктура— сукуп-ність ознак, що характеризують поточний стан економіки у певно-му періоді, тобто попит і пропозиція, ціна і дохід, зайнятість і прибутковість тощо). Вони вважали, що таким шляхом можна ви-рішити і болючу проблему зайнятості.

Складовою частиною неокейнсіанських концепцій економічно-го зростання є теорія акселерстюра (прискорювача) зростання.

Акселератор — це числовий коефіцієнт, що показує відношен-ня приросту інвестицій до приросту національного доходу: він ви-значається за формулою:

і           і

a =        або а= —

Yn — Y п — 1           у

де a — коефіцієнт акселератора;

і — нові інвестиції за даний період;

Y„ — національний дохід за даний період;

Y„ — 1 — національний дохід за попередній період;

у — приріст доходу.

Математично акселератор протилежний мультиплікатору, що відображається таким рівнянням:

1          1

a = — або К= —

К         a

3 рівняння акселератора знаходимо величину приросту інвестицій:

і = a ■ у

Акселератор — кількісний вираз принципу акселерації, суть яко-го полягає у тому, що кожний приріст (зменшення) національного доходу, сукупного попиту чи виробництва вимагає відносно біль-шого приросту (скорочення) інвестицій. Потрібно звернути увагу на відмінність принципу акселерації від теорії мультиплікатора Кейнса. Якщо мультиплікатор Кейнса показує залежність обсягу національного доходу від обсягу інвестицій, то принцип акселера-ції розкриває різницю між темпами (прискорення) зростання інвес-тицій по відношенню до темпів зростання національного доходу, a саме — зростання інвестицій є більш прискореним, ніж зростання національного доходу. Тобто, зростання капіталовкладень є більш прискореним, ніж зростання національного доходу і сукупного по-питу, яке зумовлене приростом інвестицій. Наприклад, якщо націо-нальний дохід зріс на 10 млрд дол., то при акселераторі, що дорів-нює 5, інвестиції, що зумовлюють зростання доходу, повинні зрости на 50 млрд дол.

Причини такого співвідношення динаміки національного дохо-ду і інвестицій полягають у довгостроковості віддачі від інвестицій, коли останні вкладаються у довгострокове устаткування, будівниц-тво тощо, в результаті чого в цей період незадоволений попит веде до розширення виробництва. Крім того, довгостроковість викорис-тання устаткування веде до такого співвідношення нових і віднов-лених інвестицій, коли нові інвестиції все зростають.

Модель акселерації економічного зростання показує, що вироб-ництво інвестиційних товарів (засобів виробництва) зростає більш високими темпами, ніж виробництво споживчих товарів (предметів споживання). Наприклад, зростання попиту на кінцеву продукцію на 10 % зумовлює приріст попиту на засоби виробництва на 50 і бі-льше процентів (див. статтю «Акселератор»).

Економічні моделі зростання намагаються обґрунтувати опти-мальну норму нагромадження, яка б забезпечила економічне зрос-тання. Вагомий вклад в розробку теорії економічного зростання внесли також англієць Р. Харрод і американець Л. Домар. Вони ро-зробляли свої моделі окремо, але прийшли до майже однакових ви-сновків. Тому їх моделі розглядаються, як правило, разом.

Ідея моделі Харрода-Домара зводиться до того, що шляхом ви-значення рівня норми нагромадження (яку Харрод називає часткою доходу, що йде на заощадження) можна забезпечити стійке еконо-мічне зростання на довготривалу перспективу, тобто досягти дина-мічноїрівноваги економічного розвитку.

Таким чином, якщо в кейнсіанській теорії досліджуються такі фактори економічного зростання як сукупний попит, заощадження і споживання, то в неокейнсіанських моделях наголос робиться на факторах нагромадження (норми нагромадження), темпів економі-чного зростання і капіталомісткості суспільного продукту. Якщо Дж. М. Кейнс розглядав економічне зростання в умовах статичної рівноваги, то Харрод і Домар — в умовах динамічної рівноваги.

Але спільним є те, що рівновага економічної системи, за їх уяв-леннями, неможлива без втручання держави, яка регулює рівень зайнятості, норму нагромадження, формує сукупний попит тощо.

Альтернативою неокласичної теорії зростання є також посткей-нсіанська теорія зростання і розподілу, яка була започаткована у працях Л. Пазінетті та Дж. Крегеля. В її основі два положення: 1) темпи зростання залежать від розподілу доходу, оскільки загаль-на величина заощаджень є сумою заощаджень із заробітної плати та прибутку; 2) розподіл доходу залежить від темпів нагромаджен-ня, що визначають норму прибутку, і, отже, частку прибутку в до-ході. Темпи зростання залежать не лише від наявності ресурсів і темпів технічного прогресу, а й від інтенсивності нагромадження та схильності до заощаджень. Оскільки дохід суспільства розподіля-ється між різними класами, кожний з яких має свою (постійну) схильність до заощаджень, то це співвідношення в розподілі визна-чає рівень заощаджень суспільства в цілому, а, отже, й норму на-громадження, і темпи зростання. 3 іншого боку, досягнення певних темпів зростання потребує певної норми нагромадження та відпо-відного розподілу доходів. Норма нагромадження і темпи зростан-

ня є, таким чином, факторами, які, у свою чергу, впливають на роз-поділ національного доходу.

Теорії економічного зростання виникли і розвиваються як аналіз макроекономічних пропорцій, що зумовлюють темпи економічного розвитку та їхню стійкість, як аналіз та оцінка ролі основних фак-торів зростання. Ці теорії мають важливе значення для вироблення економічної політики, оскільки вони довели, що регулювання має базуватися на знанні потенційних можливостей економіки й розу-мінні тривалих тенденцій її розвитку, що короткотермінове анти-циклічне регулювання економіки має поступитися пріоритетом більш загальній економічній політиці зростання.