Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Економічна стагнація : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

4. Економічна стагнація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

магниевый скраб beletage

Поряд з чинниками економічного зростання є багато факторів і причин, які гальмують економічний розвиток, спричиняють його застій або й спад. До таких факторів відносяться: неефективне комбінування факторів виробництва, нестача фінансових засобів для необхідного інвестування, розлад фінансово-кредитної систе-ми, недосконалість законодавчої бази з економічних питань, не-стабільність політичної системи, соціальні конфлікти, надмірні військові витрати тощо. Довгостроковий застій економіки назива-ється стагнацією (лат. stagnum — стояча вода) — це застій у ви-робництві, торгівлі, інших галузях народного господарства, в со-ціальній сфері.

Стагнація у вузькому розумінні означає стан тривалої депресії економіки; в широкому розумінні — це хронічний депресивний ха-рактер економіки. В економіці виділяють два види стагнації, що рі-зняться виникненням, формами вияву і способами подолань. Пер-ший вид стагнації виникає як наслідок панування монополістичних об'єднань, що усувають конкуренцію — рушійну силу розвитку економіки. Другий вид стагнації виникає у процесі переходу від командно-адміністративної до змішаної економіки і є наслідком економічних помилок урядів, ігнорування економічних законів.

Основні ідеї теорії стагнації склалися в 30-х роках XX ст. і оде-ржали подальший розвиток в 50—60-х роках в працях американсь-ких економістів Дж. Стейндела, П. Барана і П. Суїзі.

Вони виходять з положення, що монополістична економіка, усу-нувши механізм вільної конкуренції, вичерпала внутрішні рушійні сили розвитку. В умовах гальмування інвестиційного процесу, недо-вантаження виробничих потужностей і безробіття зрілій капіталісти-чній економіці властивий стан нульового зростання або стагнації.

Економічне обґрунтування стагнації таке: економічна сила моно-полій дає їм можливість, з одного боку, суттєво знижувати витрати на одиницю продукції, з другого — встановлювати монопольно ви-сокі ціни на власну продукцію, що і забезпечує «зрілим» корпораці-ям монопольні прибутки. У взаємодії двох тенденцій — до зниження витрат і підвищення цін — здійснюється, на думку стагнаціоналістів, основний закон монополістичної економіки— максимізація моно-польного прибутку. У результаті дії цього закону, з одного боку, зро-стає обсяг монопольного продукту і національного доходу, з друго-го— монопольна економіка не спроможна його повністю використати, особливо на нагромадження, через такі причини:

1) відносно повільний приріст сукупного попиту в порівнянні 3 приростом прибутків;

2)         технічний прогрес веде до зниження потреб в нових інвести-ціях і, відповідно, до недовикористання зростаючої сили прибутку, яка повинна йти на нагромадження;

3)         відбувається самофінансування корпорацій за рахунок амор-тизаційного фонду, достатнього для розширення виробництва, при цьому частина фонду нагромадження корпорацій залишається не-використаною;

4)         експорт капіталу сприяє поверненню в країну великої кілько-сті прибутку, який створено за кордоном, що не спрощує, а усклад-нює проблему нагромадження.

Отже, прибічники теорії стагнації приходять до висновку, що мо-нополістичний капіталізм, з одного боку, намагається виробити мак-симум сукупного прибутку (економічного надлишку), з другого — не може забезпечити його продуктивне використання. Звідси випли-ває, що нормальним станом такої економіки є стагнація, тобто такий стан, який характеризується неповним використанням прибутків при даній структурі витрат і цін, і проявляється у хронічному недовико-ристанні наявних в економіці людських і матеріальних ресурсів.

Стан економіки, коли депресія має місце при одночасному роз-витку інфляції, називається стагфляцією. В умовах стагфляції має місце застій або скорочення виробництва, безперервне зростання цін, підвищення варт’сті життя і загальне зубожіння населення. Саме стагфляція в девяностих роках XX ст. вразила всі без винят-ку країни СНД, спричинивши глибоку кризу національних еконо-мік молодих незалежних держав.

Механізм чинників економічного зростання досліджується у моде-лях економічного зростання. Модель економічного зростання являє собою абстрактне, спрощене вираження реального економічного про-цесу у формі рівнянь або графіків. Розробка теорії зростання здійсню-валася різними представниками наукових напрямів в економічній тео-рії. Тому створено багато моделей економічного зростання.

Сучасні теорії економічного зростання сформувалися на основі двох теоретичних джерел: 1) неокласичної теорії виробництва, за-початкованої Ж.Б. Сеєм і Г. Тюрго, і набули свого завершення у працях американського економіста Дж. Б. Кларка та англійського теоретика А. Маршалла; 2) кейнсіанської теорії макроекономічної рівноваги. Ці два джерела зумовили виникнення двох основних на-прямів у дослідженні економічного зростання — неокласичного (маржиналістського) і кейнсіанського (неокейнсіанського).