Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Р03ДІЛ III МАКРОЕКОНОМІКА : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Р03ДІЛ III МАКРОЕКОНОМІКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

магниевый скраб beletage

Економічна система (або матеріальне виробництво) в кожній країні складається з двох рівнів: мікро- та макроекономіки.

Якщо мікроекономіка— це економіка окремого підприємства чи галузі, динаміка ринкових цін на той чи інший товар, то макрое-кономіка (гр. Makros — великий) — вивчає закони і суперечності ро-звитку економіки країни в цілому, механізм взаємодії різних сфер суспільного відтворення та способи впливу держави на функціону-вання економгчног системи.

Даний розділ присвячений дослідженню великомасштабних на-родногосподарських проблем, таких як формування обсягу і струк-тури валового національного продукту, фактів і механізмів еконо-мічного зростання і рівноваги національної економіки, природи і наслідків інфляції, безробіття, циклічності тощо.

При аналізі даних макроекономічних проблем використовують агреговані поняття: національний дохід, темп інфляції, загальний рівень цін, дефіцит державного бюджету і платіжного балансу тощо.

Макроекономіка тісно пов'язана з мікроекономікою, тому що на макрорівні вивчають народногосподарські наслідки, до яких приз-водять рішення, які приймаються на мікрорівні фірмами і домаш-німи господарствами. Тут же аналізується реакція фірм і домашніх господарств на рішення, що приймаються органами державного ре-гулювання.

Хоча макро- та мікроекономічні процеси та їх показники різ-няться між собою, їх не слід протиставляти, бо між ними існує ли-ше діалектична єдність окремого і загального.

Так, виробничо-комерційна діяльність кожного підприємця за-лежить не тільки від зусиль його працівників, а й від загальноеко-номічної кон'юнктури і навпаки. Тому потрібно узгодження й ре-гулювання цих процесів з метою підтримання економічної динаміки та рівноваги.

Тому саме держава в сучасних умовах покликана забезпечувати макроекономічну стабільність і це є однією з основних її функцій. Лише за цих умов може успішно функціонувати приватний бізнес. Розвиток макроекономічних процесів (інноваційних — втілення нових форм організації праці, управління, інвестиційних, інфляцій-них тощо) зумовлює логіку поведінки підприємств.

Макроекономіка — відносно молодий розділ економічної теорії, який швидко розвивається, оскільки він вивчає сумісну діяльність

усіх економічних суб’єктів і узагальнюючі результати цієї діяльно-сті. Макроекономіка почала формуватися з 30-х років XX ст. її основоположником став англійський економіст Джон Мейнард Кейнс. 3 цього часу усі макроекономічні дослідження почали про-водитися з врахуванням ідей Кейнса.

Так, президент США Ф. Д. Рузвельт, рятуючи країну й систему приватного підприємництва під час «Великої депресії» 1929— 1933 років, спирався саме на використання макроекономічних ва-желів. Він повною мірою використав силу державного впливу на економіку і, як писали тоді американські газети, приймав законо-проекти більш більшовицькі, ніж будь-який закон, що існував у ра-дянській Росії, що повністю відповідало концепції Дж. М. Кейнса, в центрі якої лежало дослідження не індивідуального, а суспільного відтворення макроекономічних показників.

У 80—90-і роки XX ст. представники неокейнсіанського і неок-ласичного напрямів економічної теорії почали приділяти особливу увагу проблемам мікроекономічного обгрунтування макроекономі-чних закономірностей функціонування національної економіки. Такий аспект дослідження отримав назву «нова макроекономіка».

 

Ч