Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕДМОВА : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Економіка— основа існування і розвитку людської цивілізації. При цьому історичний поступ суспільства характеризується постій-ним ускладненням економічних процесів, які з часом стають предме-том наукового вивчення. Це зумовило зародження економічної думки і згодом економічної теорії. Пізнання законів ринкової економіки — велике досягнення людства. Воно дає змогу приборкувати стихій-ність і некерованість економічних змін, вносить свідоме і планомірне начало у весь соціально-економічний розвиток суспільства.

Відкриття економічних закономірностей видатними вченими-економістами Д. Рікардо, А. Смітом, Ж. Б. Сеєм, Д. С. Міллем, К. Марксом, А. Маршалом, Дж. М. Кейнсом, М. Фрідменом, I. Фішером та іншими відображає історичний розвиток економіки, складає теоретичну скарбницю, за допомогою якої людству в ціло-му вдається підтримувати економічне зростання, долаючи на цьому шляху складні теоретичні і практичні проблеми, постійно оновлю-ючи і вдосконалюючи ринкові відносини та економічну діяльність.

Тому економічна теорія є однією з найважливіших навчальних дисциплін для студентів-економістів. Без опанування теоретичних проблем, які вона вивчає, не можна стати висококваліфікованим фахівцем, досвідченим управлінцем, господарником, науковцем і державним діячем сучасного рівня. Особливо важливого значення знання з економічної теорії набувають у сучасній Україні, коли ви-рішення складних завдань у розвитку ринкових відносин вимагає формування нової особистості — носія світоглядних засад суспіль-ства ринкової економіки та демократії.

Пропонований навчальний посібник містить системний виклад концептуальних положень теоретичної економіки, які допомагають

студенту з’ясувати сутність і специфіку основних механізмів рин-кової економіки, а також фактори, які деформують мікро- і макрое-кономіку, методи та засоби економічного регулювання. Крім цього, студенти мають можливість ознайомитися з вченнями найбільш видатних представників економічної думки.

Зміст навчального посібника згрупований таким чином, щоб студент міг легко знайти необхідний (відповідно до навчальної програми курсу) довідковий матеріал і тему. Перша частина міс-тить п’ять розділів: вступ в економічну теорію; мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії; роль держави у ринковій еко-номіці; макроекономіка; світова економіка. У другу частину увійш-ли графіки та формули економічної теорії. Третя частина містить: економічний словник, іменний покажчик, лауреати Нобелівської премії з економіки за 1968—2004 роки, назви держав, їх столиць та офіційні назви валют, список англійських скорочень покажчик ан-глійських термінів.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми, ре-комендованої Міністерством освіти і науки України.

При написанні посібника його автори посилаються на досвід викладу положень основ економічної теорії в зарубіжній літературі навчального характеру, які доступні українському студентству: Самузльсон П. Зкономика. В 2-х томах М., 1992; Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. К., 1995; Фишер С, Дорнбуш., Шма-лзнзи Р. Зкономика. М., 1997; Піндайк P., Рубінфельд Д. Мікрое-кономіка. К., 1996; Хайман Д.Н. Современная зкономика: анализ и применение. В 2-х томах. М., 1992; Чемберлин 3. Теория монопо-листической конкуренции. М., 1996; Хейне П. Зкономический об-раз мьішления. М.,. 1992; Макконел К.Р., Брю С.Л. Зкономикс: принципьі, проблемьі и политика. В 2-х томах. М., 1992; Долан 3. Дж., Линдсей Д.З. Рьшок: микрозкономическая модель. С.-Пб., 1992.

Використано ряд енциклопедичних словників: COLLINS. Сло-варь по зкономике. — С.-Пб., 1998; Современньій зкономический словарь. — М., 1998; Фінансовий словник. — К., 2000; Новий ро-сійсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фі-нансової, бухгалтерської та економічної сфери. — К., 1998; Еконо-мічна енциклопедія. — К., 2000, т. 1—3.

Колектив авторів використав наукові роботи і підручники ро-сійських вчених-економістів: Зкономика. Учебник / Под ред. А. О. Бу-латова. — М., 1996; Соврем.нная зкономика. Многоуровневое уче-бное пособие / Под ред. О. Ю. Мамедова, Ростов-на-Дону, 1998; Журавлева Г. П. Зкономика Учебник. — М., 2001; Курс зкономи-ческой теории. Учебник. — Киров, 1998; Введение в рьшочную зкономику.    Учебное   пособие   /   Под   ред.   А.    Я.    Лившица,

И. Н. Никулиной. — М., 1994; Зкономика переходного периода. М., 1995; Барр Р. Политическая зкономия. В 2-х томах. — М., 1995; Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макрозкономика. — М., 1997.

В роботі над посібником його автори також посилалися на дос-від викладання основних положень економічної теорії українськи-ми вченим. : Мочерньій С. В., Симоненко В. К., Секретюк В. В., Устенко A. А. Основьі зкономической теории. Учебник. К., 2000; Устенко О А., Мочерний С. В. Основи економічної теорії. Терно-піль, 2001; Малий I. Й. Теорія розподілу суспільного продукту. — К., 2000; Загальна економічна теорія. Політична економія. Підруч-ник. У 2-х частинах. / За ред. Буяна I. В. Тернопіль, 1999; Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г. Н. Климко. — 5-те вид., випр. — К., 2004; Ніколенко Ю. В. Політекономія: Підручник. — К.: ЦУЛ, 2003; Політична економія. Навчальний посібник. / За ред. д. е. н., проф. Г. I. Башнянина і к. е н., доц., Є. С. Шевчук. 3-тє вид., перероблене і виправлене. — Львів, 2004; Ковальчук В. М. Загальна теорія економіки. Теоретич-на економіка. Тернопіль, 1998; Мікроекономіка. Опорний конспект лекцій. Базилевич В., Лук’янов В., Пісаренко Н., Квіцинська Н., Мікроекономіка і макроекономіка. У 2-х частинах, 1997; Будагов-ська С. М., Кілієвич О. I., Лукіна I. О. та ін. К., 1998; Радіонова I. Макроекономіка та економічна політика. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. К., 1996.

Функціонування економіки України за умов поступової інтегра-ції до світового економічного простору потребує підготовки фахів-ців, які були б здатні до переосмислення сучасних господарських реалій, вироблення нових підходів до аналізу трансформаційних процесів, виходячи із загально-цивілізованих засад еволюції світо-вої економіки.

Цей посібник допоможе студентам вивчити і осмислити насам-перед теоретичні аспекти економічного життя сучасного суспільст-ва, озброїть їх науковим інструментарієм економічного аналізу. Посібник буде корисним і всім тим, хто в сучасних умовах займа-ється практичною діяльністю — від політики до бізнесу, тому що успіх їх діяльності також залежить і від оволодіння економічним стилем мислення.