Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

ЧАСТИНА I

РОЗДІЛI. ПОЛІТЕКОНОМІЯ                    11

Глава 1. Методологічні підходи розуміння світового розвитку              11

Глава 2. Найпростіше розуміння економіки. Основні етапи розвитку

економічної теорії                 20

Глава 3. Предмет, метод і функції економічної теорії                   26

Глава 4. Економічні системи                      35

1.         Економічний зміст власності. Типи і форми власності                43

2.         Продукт виробництва. Потреби і економічний вибір                 53

Глава 5. Суспільне виробництво. Еволюція товарного виробництва  57

1.         Натуральне виробництво                57

2.         Причини виникнення та суть товарного виробництва              58

3.         Товар та його властивості               62

Глава 6. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція                      65

1.         Закономірності виникнення і суть грошей                        65

2.         Функції грошей                     68

3.         Теорії грошей             71

4.         Грошова маса та ії агрегати             75

5.         Закон грошового обігу                     78

6.         Система грошового обігу та ії типи                        81

7.         Інфляція і дефляція                84

РОЗДІЛII. МІКРОЕКОНОМІКА               89

Глава 7. Ринок, його функції і структура                89

1. Система і структура ринків. Ринковий механізм і його елеме-

нти. Попит, пропозиція і ціна                     93

Глава 8. Поведінка споживача в ринковій економіці                  94

1. Концепція корисності і споживацький вибір               95

Глава 9. Виробництво і фірма. Підприємницька діяльність            97

1.         Підприємницька діяльність 119

2.         Менеджмент фірми  126

—        форми і методи наукового управління підприємством    131

3.         Сутність та основи маркетингу      133

Глава 10. Витрати. Прибуток. Дохід          143

—        фонди підприємства та їх pyx у виробництві        143

Глава 11. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання 156

1.         Монополістична конкуренція і олігополія 160

2.         Антимонопольне регулювання      163

Глава 12. Функціонування найважливіших ринків факторів

виробництва 166

1.         Ринок праці. Проблема зайнятості 166

—        форми безробіття. Закон Оукена     171

—        методи досліджень та способи регулювання зайнятості. Кри-

ва Філліпса. Мультиплікатор зайнятості Р. Кана та Дж. Кейнса    172

—        заробітна плата         175

—        рівні заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата   182

2.         Ринок капіталів. Процентна ставка та інвестиції  185

—        капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу      185

—        кредит та його форми          189

—        банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система   191

—        позичковий процент і його норма 197

—        ринок цінних паперів як особлива форма руху капіталів .... 200

—        фондові біржі та їх функції    205

3.         Ринок землі. Рента    209

—        земля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції землі   209

—        ринок природних ресурсів та його рівновага       210

—        економічна природа рентних відносин     212

РОЗДІЛЗ. МАКРОЕКОНОМІКА   220

Глава 13. Національна економіка та ії найважливіші показники            221

1.         Суспільний продукт та його структура      221

2.         Національний продукт         225

3.         Національний дохід  227

4.         Національне багатство         232

5.         Ефективність суспільного виробництва та їївизначення 236

Глава 14. Економічне зростання і розвиток          239

1.         Сутність, цілі, фактори та основні показники економічного зростання 239

2.         Вимір економічного зростання       242

3.         Типи економічного зростання        247

4.         Економічна стагнація           250

5.         Сучасні моделі економічного зростання    251

—        неокласична модель економічного зростання      252

—        кейнсіанська теорія мультиплікатора економічного

зростання       256

—        принципи акселерації економічного зростання    260

Глава 15. Циклічність економічного розвитку      263

1.         Циклічність як форма розвитку національної економіки. Тео-

рії циклів        263

2.         Фази економічного циклу    268

Глава 16. Макроекономічна рівновага       270

1.         Рівноважне функціонування національної економіки. Понят-

тя рівноваги   270

2.         Відтворення і пропорційність суспільного виробництва            274

3.         Концепції загальної економічно: рівноваги           276

 

—        кейнсіанська модель рівноваги базовий варіант  277

—        кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант      279

—        економічна рівновага і повна зайнятість   280

Глава 17. Роль держави в ринковій економіці. Державне регулювання

економіки       282

1.         Необхідність державного втручання в економіку 282

2.         Основні функції сучасної держави  288

3.         Фінансові форми макроекономічного регулювання         291

4.         Грошово-кредитне регулювання    298

5.         Соціальна політика держави і розподіл доходів   302

Глава 18. Світова економіка. Загальна характеристика світового спів-

товариства     312

1.         Міжнародний поділ праці   314

2.         Економічна інтеграція та інтернаціоналізація        317

3.         Світовий ринок. Міжнародна торгівля. Теоріїринку        319

4.         Ефективність зовнішньоекономічних ві’носин     328

5.         Регулювання зовнішньоекономічних звязків        330

6.         Міжнародний рух капіталу. Суть, причини і форми вивезення капіталу          334

7.         Міжнародна міграція робочої сили 337

8.         Україна і світове господарство       338

Глава 19. Світова валютна система           342

1.         Валютні відносини і валютна система      342

2.         Визначення курсу національної валюти    343

3.         Основні етапи розвитку світової валютної системи        344

4.         Валютні ринки і валютні операції   349

ЧАСТИНА II. ГРАФІКИ ТА ФОРМУЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Крива попиту           354

Цінова еластичність попиту            356

Еластичність попиту. Графічне подання   356

Перехресна еластичність     357

Еластичність попиту від доходу     358

Крива пропозиції      358

Еластичність пропозиції      360

Рівновага попиту і пропозиції         361

Миттєва, короткострокова і т.ивала рівновага     363

Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу Л. Вальраса       365

Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу А Маршала        366

Загальна економічна рівновага       368

Загальна рівновага. Закон Вальраса           369

Оптимум В. Парето  370

Поняття корисності  373

Крива граничної корисності           374

Гранична корисність продукту, коли споживач має деяку його

кількість          375

Еластичність кривої граничної корисності            376

Бюджетні лінії, або що доступне покупцю            377

Загальна і гранична корисність       380

Рівновага споживача на ринку       381

Рівновага за умов державних (монопольних) обмежень ринкового ці-

ноутворення  382

Вплив податків на ціну ринкової рівноваги          384

Криві постійних, змінних і валових витрат          385

Криві середніх постійних, середніх змінних і середніх повних витрат    388

Крива граничних витрат     390

Крива виробничих можливостей, або крива трансформації      390

Крива довгострокових середніх витрат     392

Віддача від масштабу та прибутковість фірми       393

Крива валового доходу        395

Граничний (додатковий) дохід MR            396

Середній і граничний продукти. Продуктивність праці  397

Максимізація прибутку. Точка оптимального прибутку фірми   398

Рівновага фірми в довгостроковому періоді в умовах чистої конкуренції     399

Ціна в умовах недосконалої конкуренції    400

Олігополія. Ламана крива попиту  401

Правило «Великого пальця» при ціноутворенні для монополіста         403

Показник монопольної влади. Індекс Лернера. Індекс Гарфінделя Хі-

ршмана           404

Олігополія. Модель Курно. Ламана крива попиту Суїзі  405

Розширене, просте і звужене відтворення суспільного виробництва       409

Схема економічного кругообігу Ф. Кене    410

Марксистські схеми суспільного відтворення       412

Валовий національний продукт. Національний дохід     415

Індекс цін       416

Вимірювання інфляції          417

Індекс фізичного обсягу продукту   417

Схильність до споживання 418

Схильність до заощадження            419

Мультиплікатор. Історичне походження   420

Акселера’ор   421

Взаємозвязок рівноваги та повної зайнятості в моделі Кейнса  421

Кейнсіанська модель рівноваги: базовий варіант 425

Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант     427

Роль держави у стимулюванні сукупного попиту за рахунок власних

витрат і регулювання чистого експорту    428

Сучасні схеми економічного кругообігу     429

Кругообіг доходу, ресурсів і продукту за участю державного сектору    430

Макроекономічна рівновага товарного і грошового ринку         432

Кейнсіанська перевага ліквідності  433

Попит на гроші         434

Перевага ліквідності. Рівноважний рівень процента       435

Норма процента та інвестиції         437

Процес зростання суми грошей, покладениху банк         438

Крива Філліпса         439

Криві Е. Енгеля         440

Крива В. Парето. Закон розподілу доходів            442

Крива Лоренца         443

КриваЛаффера          444

Модель ділового циклу (Самуельсона-Хікса)       445

Сучасна періодизація довгих хвиль           447

Економічний цикл    447

Основні етапи розвитку економічної теорії           448

Структура продуктивних сил          449

Взаємозв’язок економічних наук   

Лінійні залежності: обернена і пряма        

Грошова маса та ії агрегати 451

Структура грошової маси     451

Система грошового обігу    

Загальна структура ринку    452

Характерні риси основних моделей ринку           453

Рівновага ринку послуг природних ресурс.в       

Структура ринку капіталів   455

Структура кредитно-банківської системи країни за ринкових умов      455

Найважливіші функціїринку 456

Лінійна структура управління         456

Функціональна структура управління        456

Матрична система управління       457

Регіональна структура управління  457

Структура національного багатства           458

Історичний розвиток (еволюція) типів, видів і форм власності 458

ЧАСТИНА III

Економічний словник          459

Іменний покажчик   555

Лауреати нобелівської премії з економіки за 1968—2008 роки   582

Список англійських скорочень       584

Покажчик англійських термінів      587

Список рекомендованої літератури           681

Подобається це чи ні, але основні про-блеми сучасної політики дійсно є чисто економічними і не можуть бути зрозумі-лими без знання економічної теорії. Лише людина, яка розуміється в основних пи-таннях економічної теорії, здатна виро-бити незалежну думку з розглядуваних проблем.

Людвіг фон Мізес