Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Грошова маса та її агрегати : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

4. Грошова маса та її агрегати


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

магниевый скраб beletage

Важливим принципом грошового обігу є те, що грошова маса повинна відповідати потребам обігу.

Грошова маса — сукупність залишків грошей в усіх її формах, що знаходиться у розпорядженні суб’єктів економічної системи за певний період.

Підтримання рівноваги в економіці, збалансованості між товар-ним попитом і пропозицією значною мірою залежить від обсягу і

структури грошової маси. Грошова маса має певний кількісний ви-раз і складну структуру і динаміку руху. Якісна характеристика грошової маси пов'язана з її структурним аналізом і високою оту-пінню ліквідності грошей. Ступінь ліквідності визначається легкіс-тю, з якою майно перетворюється в готівку.

Структурна розгалуженість грошової маси — результат усклад-нення ринкових відносин. За умов ринкової економіки її суб'єкти мають можливість зберігати своє багатство у різних формах. Окрім грошей, це можуть бути цінні папери, капітал у матеріаль-но-речовій формі, засоби праці, власність на землю і нерухомість тощо. Залежно від того, у якій формі знаходиться багатство, ви-значається і величина доходу від нього, а також і ступінь ліквід-ності конкретної форми активу (актив — сукупність майнових прав, що належать певним економічним суб'єктам чи окремим фомадянам, будь-яка власність: обладнання, будівлі цінні папери тощо).

За цим критерієм виділяють кілька агрегатів (агрегат— поєд-нання у єдине ціле однорідних чи різнорідних елементів, у даному випадку — видів грошей) грошової маси (див. схему «Грошова ма-са та її агрегати»).

Структура грошової маси: грошова маса складається з готівки (Мо), яка представлена паперовими грошима і розмінною монетою і безготівковими грошовими засобами у вигляді чекових вкладів і «майже грошей» (див. схему «Структура грошової маси»).

Отже, готівка (наявні гроші) складається з паперових грошей і розмінної монети. Металева розмінна монета, як правило, складає невелику частину готівки (біля 2 %). Вона дозволяє здійснювати будь-які види дрібних покупок. Розмінна монета має символічну вартість, тобто вартість самого металу значно менша вартості, поз-наченої на монеті.

Паперові гроші сьогодні складають менше чверті всієї пропози-ції грошей. Вони, як правило, представлені у вигляді банкнот цент-рального банку. У деяких країнах окрім банкнот використовують і казначейські білети або білети державної скарбниці, які в обіг ви-пускає міністерство фінансів. Різниця між ними полягає у тому, що банкноти раніше забезпечувалися золотом, сьогодні — валютою (девізами), а казначейські білети — усім державним майном і здій-снюють обіг лише на внутрішньому ринку країни.

До складу грошової маси входять і безготівкові грошові засоби. Одна їх частина — це чекові вклади у банках.

Чек — грошовий документ, який видається власником чекового рахунку в банку для сплати за куплені товари чи послуги; по дано-му чеку банк сплачує готівку з даного чекового рахунку особи, якій

чек виданий. Особа, яка одержала по чеку готівку, ставить на ньо-му підпис, і чек повертається до того, хто його виписав.

Чекові рахунки — форма зберігання грошей в банку, яка дозво-ляє власнику рахунку не користуватися готівкою, а виписувати у сплату за купівлі чеки на свій банк, який і здійснює виплату, зні-маючи гроші з такого рахунку. Чеки з'явилися ще у часи наявних фошей і стали невід'ємною частиною будь-якої грошової системи. Лише у США за рік окремими громадянами виписується більше 25 млрд чеків (більше 100 чеків на кожного жителя), а ще 2 млрд чеків виписується різноманітними організаціями. Сьогодні в аме-риканських банках на чекових рахунках знаходиться грошей майже втричі більше, ніж в країні обертається готівки.

При розповсюдженні системи чекових вкладів значна частина готівки, внесеної в банки на чекові рахунки, не перетворюється знову в готівку, а стає основою безготівкових чекових рахунків. Чеки стають різновидом грошей. Грошова маса далеко виходить за межі готівки. Банки і чекові вклади звузили сферу застосування на-явних грошей: тепер, коли банкнота зношується і «вмирає», вихо-дячи з грошового обігу, її функції успішно продовжує виконувати «відбиток» зниклої банкноти на чиємусь чековому рахунку.

До складу грошової маси відноситься і та її частина, що схова-лася за таємничим терміном «майже гроші» (квазігроші). Це гро-шові засоби на строкових (термінових) рахунках в банках, а також державні цінні папери (облігації). Ці гроші ніби заморожені, але вони не втрачають жодної із своїх функцій, тому і включаються до структури грошової маси будь-якої країни. Важливе значення має безготівковий обіг грошей, адже нині в ринкових країнах, де над-звичайно розвинуті чекові розрахунки, частка готівки складає лише 5—10 % грошової маси.

Готівка не приносить власнику ніяких доходів, але вона «гото-ва» у будь-який час вступити в обіг. У такому ж становищі знахо-дяться і трансакційні депозити: дохід на них мінімальний, але у будь-який момент їх можна використати як купівельний чи платіж-ний засіб, особливо після введення кредитних карток. Втім їх лік-відність все ж менша, ніж у готівки. 3 »електронізацією» кредитно-розрахункових операцій банків відмінність між готівкою і банків-ськими вкладами до запитання (трансакційними депозитами) все більше стирається, при цьому банківські вклади займають дедалі більшу частину в агрегаті М\.

У найрозвинутіших країнах світу найчастіше використовують агрегат М\ (готівкові гроші — металеві й паперові гроші; трансак-ційні депозити — вклади фізичних та юридичних осіб у комерцій-них банках та ощадних установах, кошти, з яких передаються ін-

шим особам у формі чеків та електронних грошових переказів від-повідно до комерційних угод і які не приносять відсотків). Гроші фошового агрегату М1 виконують функцію міри вартості (частко-во), засобу обігу та засобу платежу. У США до них відносять готів-ку, дорожні чеки, депозити до запитання тощо. В Україні — гроші поза банками та кошти на рахунках і поточних депозитах.

Грошовий агрегат М2 включає в себе високоліквідні фінансові активи, що не функціонують як засіб обігу і використовуються, на-самперед, як засіб накопичення. Гроші грошового агрегату М2, крім названих вище функцій, частково виконують функцію нагрома-дження. У США — це грошові форми агрегату М1, безчекові ощад-ні рахунки в комерційних банках і ощадних установах, середньоте-рмінові строкові вклади в сумі понад 100 тис. дол. ВУкраїні — грошовий агрегат М1 та строкові депозити і валютні заощадження.

Грошовий агрегат М3 — це великі довготермінові вклади, депо-зитні сертифікати, грошові форми агрегату М2 тощо. В Україні — це грошовий агрегат М2 та кошти клієнтів у трастових операціях банків.

В окремих випадках виділяється також грошовий агрегат L, який включає усі елементи агрегату М3, а також банківські акцепти (зобов’язання по оплаті перевідних векселів), скарбничі векселі (цінні папери, видані державною скарбницею), окремі види обліга-цій та деякі інші форми грошових активів (див. схеми: «Грошова маса та її агрегати», «Структура грошової маси»). Вважається, що фошовий агрегат L охоплює усю грошову масу в економіці США. В Японії та Німеччині для визначення грошової маси використо-вують три грошових агрегати, а в Англії та Франції — лише два.