Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_32f2bb2d7d09df1cdd7b27c7f2eff37e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОІ ЛІТЕРАТУРИ : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОІ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

магниевый скраб beletage

1.         Абалкин Л. Зкономическая теория на пути к новой парадигме // Во-просьі зкономики. — 1993. — № 4.

2.         Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рьіно-чной зкономики // Вопросьі зкономики. — 1997. — № 6.

3.         Агапова Т. А., Серегина С. В. Макрозкономика. — М., 1997.

4.         Башнянін Г. I., Лазур 77. Ю., Мєдвєдєв В. С. Політична економія: Пі-дручник. — К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000.

5.         Башнянін Г. I. Економічні системи: проблеми структуризації і типо-логізації. —Львів: Коопосвіта, 1999.

6.         Барр Р. Политическая зкономия. В 2-х томах. — М.: Международ-ньіе отношения, 1995.

7.         Блауг М. Зкономическая мьісль в ретроспективе. — М., 1994.

8.         Введение в рьшочную зкономику: Учебное пособие для зконом. спец. вузов / Под ред. А. Я. Лившиц, Й. Н. Никулина и др. — М.: Вьісшая школа, 1994.

9.         Гальчинський А. С, Єгценко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1998.

 

10.       Гелбрейт Дж. Зкономические теории и цели общества: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1976.

11.       Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд. / Пер. с англ. — СПб: Питер, 2006.

12.       Державне регулювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000.

13.       Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії: Навч. посіб-ник. — 2-ге вид. перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 491 с.

14.       Долан 3. Дж., Линдсей Д. Рьінок: микрозкономическая модель / Пер. с англ. — С.-Пб., 1992.

15.       Журавлева Г. 77. Зкономика. Учебник. — М.: Юность, 2001.

16.       Загальна економічна теорія Політична економія. Підручник. У 2-х частинах / За ред. Буяна I. В. — Тернопіль: Астон, 1999.

17.       Економічна політика: Навч. посіб. (О. О. Бєляєв (кер. кол. авт), А. С. Бебело, М. I. Диба та ін. — Вид. 3-тє, без змін. — К.: КНЕУ, 2007. — 288 с.

18.       Економічні проблеми XIX ст.: міжнародний та український виміри / Ред. С. I. Юрій, Є. В. Савельєва. — К.: Знання, 2007 — 595 с.

19.       Економічна теорія: політекономія. Підручник за ред. В. Д. Бази-левича. — К.: Знання — Прес, 2001.

20.       Економічна теорія: політекономія. Підручник за ред. В. Д. Бази-левича. — 7-ме вид. стер. — К.: Знання — Прес, 2008 — 719 с.

21.       Економічна теорія: Підручник / Ред. В. М. Тарасевич. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.

22.       Економічна теорія: Політекономія: Підручник / Ред. В. Д. Базиле-вич. — К.: Знання, 2006.

23.       Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. 3. Ватаманюка, С. Панчишина. — К.: Вид. дім Альтернатива, 2001.

24.       Економіка зарубіжних країн / За ред. проф. Філіпенка А. С. — К.: Либідь, 1998.

25.       Економічний тлумачний словник: Понятійна база законодавства України у сфері економіки / Упоряд. Д. Д. Гордієнко. — К.: КНТ, 2006.

26.       Економічна політика: Навч посіб. / О. О. Бєляєв (кер.кол. авт.), А. С. Бебело, М. I. Дибата ін. — Вид. 3-тє, без змін — К: КНЕУ, 2007 — 288 с.

27.       Економічна енциклопедія: У 3-х томах / Ред. кол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія». — Т. 1, 2000, Т. 2, 2001, Т. 3, 2002.

28.       Иохин В. Я. Зкономическая теория: Учеб. — М.: Юристь, 2000.

29.       Камаев В. Д. и коллектив авт. Зкономическая теория: Учеб. для вузов. — М.: ВЛАДОС, 1998.

30.       Карпінський, Б. А. Макроекономіка: зростання і сталий розвиток: Навчальний посібник / Б. А. Карпінський, С. М. Божко, О. Б. Карпінська. — К.: Професіонал, 2006.

31.       Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Анто-логия зкономической классики. — М.: Зкономика, 1995. — Т. 3.

32.       Кенз Ф. Избранньіе зкономические произведения. — М.: Соцзк-гиз, 1960.

33.       Комерційна діяльність: Підруч. / За ред. проф. В. В. Апорія. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 558.

34.       Кондратьев Н. Д. Проблемьі зкономической динамики. — М.: Зкономика, 1989.

35.       Курс зкономической теории / Под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. — Киров: Изд-во «АСА», 1998.

36.       Курс зкономической теории: Учеб. МГУ / Под ред. A. В. Сидоровича. — М., 1997.

37.       Лісовщький В. М. Історія економічних вчень: Навчальний посіб-ник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004.

38.       Лютий I. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної еко-номіки. — К.: Атіка, 1999.

39.       Макконнелл К. P., Брю С. Л. Зкономикс: принципьі, проблемьі, политика. В 2-х т.: Пер. с англ. — М.: Республика, 1992.

40.       Макконнелл К. P., Брю С. Л. Макроекономіка. — Львів: Просвіта, 1997.

41.       Маркс К. Капітал. Т. 1, 2, 3. (Маркс К., Енгельс Ф. — Твори. — Т. 23—26).

42.       Мазурок 77. 77. Історія економічних вчень у запитаннях і відпові-дях: Навчальний посібник. К.: Знання, 2004.

43.       Малий I. Й. Теорія розподілу суспільного продукту. — К., 2000.

44.       Макроекономіка: Навчальний посібник / I. I. Вініченко, О. В. Гон-чаренко, Н. В. Дацій. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.

45.       Маршалл А. Принципьі зкономической науки. В 3-х т.: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993.

46.       Милль Дж. С. Основьі политической зкономии. Пер. с англ. — Т. 1—3. —М.: Прогресс, 1991.

47.       Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти. — К.: ВЦ «Академія», 1999.

48.       Мочерний С. В., Симоненко В. К, Секретарюк В. В., Устенко A. А. Основьі зкономической теории: Учебник. — К.: Знання, 2000.

49.       Мочерньш С. В., Ларіна Я. С. Політекономія: Підручник. — 3-те вид, перероб. і доп. — К.: Знання, 2006.

50.       Мочерний С. В., Мочерна Я. С. Політична економія: Навч. no-de. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2007. — 684.

51.       Мзнькью Н. Г. Принципьі зкономики. — СПб.: Питер Ком, 1999.

52.       Ніколенко Ю. В. Політекономія: Підручник. — К.: ЦУЛ, 2003.

53.       Новий російсько-український словник-довідник юридичної, бан-ківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери. — К.: Довіра УНВЦ «Рідна мова», 1998.

54.       Основи економічної теорії: Підруч. У 2-х кн. / За ред. Ю. В. Ніко-ленко. — К.: Либідь, 1998.

55.       Основи економічних знань: Навч. посіб. / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. I. Палкін. — К.: Вища школа, 2002.

56.       Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г. Н. Климко. — 5-те вид., випр. — К.: Знання-Прес, 2004.

57.       Основьі теории переходной зкономики / Под ред. Е. А. Киселевой, М. Н. Чепурина. — М., 1996.

58.       Основи  економічної теорії /  За ред.   академіка НАН  України

A.        А. Чухна. — К.: Вища школа, 2001.

59.       Опарін В. П. Фінанси (Загальна теорія): Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

60.       Политзкономия: Учебник / Под ред. В. И. Видянина, Г. П. Журав-левой. — М.: Промо-медия, 1995.

61.       Політична економія. Навчальний посібник. / За ред. д.е.н., проф. Г. I. Башнянина і к. е. н., доц., Є. С. Шевчук. 3-тє вид., перероблене і ви-правлене. — Львів: «Новий світ — 2000», 2004.

62.       Політична економія. — Навчальний посібник. / К. Т. Кривенко,

B.        С. Савчук, О. О. Беляєв та ін. / За ред. д. е. н., проф. К. Т. Кривенко. —

К.:КНЕУ, 2001.

63.       Петти У. Избранньіе работьі: трактат о налогах и сборах. — М., 1997.

64.       Реверчук С.К., Cuea Т.В., Реверчук Л.С. Основи теорії економічної конкуренції: Навч. посіб. — К.:3нання, 2007. — 271.

65.       Рикардо Д. Начала политической зкономии и налогового обложе-ния // Антология зкономической классики. — М.: Зкономика, 1991.

66.       Савлук M.I. ma ін. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. I. Сав-лука. — К.:КНЕУ, 2001.

67.       Самуельсон 77. Економіка: Підруч. — Львів: Світ, 1993.

68.       Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України. — К.: Основи, 1996.

69.       Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология зкономической классики. — М.: Зкономика, 1991.

70.       Современная зкономика. Многоуровневое учебное пособие / Нау-чньій редактор докт. екон. наук, проф. О. Ю. Мамедов. — Изд. 2-е, доп. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998.

71.       Современньій зкономический словарь. 2-е издание. — М.: Инфра-М, 1998.

72.       COLLINS. Словарь по зкономике. — Пер. с англ. / Под ред. П. А. Ватника. — СПб.: Зкономическая школа, 1998.

73.       Туган-Барановський М. I. Політична економія: Курс популяр-ний. — К.: Наук. думка, 1994.

74.       Устенко О. А., Мочерний С. В. Основи економічної теорії: Навча-льний посібник. — Тернопіль: АСТОН, 2001.

75.       Фишер С, Дорнбуш P., Шмалензи Р. Зкономика: Пер. с англ. — М.: Дело, 1995.

76.       Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. — Пер. з англ. — К.: Основи, 1995.

77.       Шнітцер Мартін. Порівняння економічних систем. — К.: Основи, 1998.

78.       Зкономическая теория (политзкономия): Учеб. / Под общей ред. В. И. Видянина, Г. П. Журавлевой. — М.: Промо-медия, 2000.

79.       Зкономика. Учебник / Под ред. А. О. Булатова. — М.: БЕК, 1997.

80.       www. granchuk.Iviv.ua/books/38.htmI

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Людмила Василівна БІЛЕЦЬКА

Олег Вікентійович БІЛЕЦЬКИЙ

Василь Іванович САВИЧ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

(ПОЛІТЕКОНОМІЯ. МІКРОЕКОНОМІКА. МАКРОЕКОНОМІКА)

2-ге видання, перероблене та доповнене

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Коректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 22.05.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 40.

Наклад — 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_32f2bb2d7d09df1cdd7b27c7f2eff37e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0