Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Макроекономічна рівновага товарного і грошового ринку : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Макроекономічна рівновага товарного і грошового ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Розвиваючи ідею «синтезу» кейнсіанської і неокласичної моде-лей, англійський теоретик, нобелівський лауреат Дж. Хікс у 1939 році створив своєрідну інте—претацію і конкретиза—ію кейнсі-анської моделі AD- AS (AD сукупний попит, AS сукупна пропозиція), або моделі «кейнсіанського хреста». Це модель сукуп-ного попиту на товарному і грошовому ринках, або модель IS-LM (IS - інвестиції-заощадження, LM - ліквідність-фоші). Вона показує вплив державного регулювання на національ-ну економіку через механізм бюджетно-податкової і кредитно-фошової політики. Хікс запропонував спрощену схему відтворю-вального процесу, що передбачає розгляд двох кривих, одна з яких (IS) характеризує рівноважні співвідношення між обсягом сукупно-го продукту (доходу) (Y) і ринкової процентної ставки (R) (позич-ковим процентом) у грошовій сфері, яке виникає на ринку товарів і послуг, а друга (LM) — аналогічні співвідношення на грошовому ринку (ринку капіталів). Модель IS-LM показує, яким чином взаємодія товарного та грошового ринків визначає сукупний попит.

 

Рис. 58

Відображення кривою IS співвідношення між ставкою про-цента і рівнем доходу, дозволяє подолати обмеженість моделі «кейнсіанського хреста», яка виходить із фіксованого (сталого

рівня) чистих інвестицій. В дійсності обсяг чистих інвестицій визначається процентною ставкою. Тому зростання ставки про-цента скорочує інвестиції, а її зниження веде до зростання чис-тих інвестицій. У свою чергу, скорочення інвестицій знижує рі-вень доходу. Отже, зростання ставки процента скорочує національний дохід.

Кожна точка кривої IS вказує на рівень доходу за даної проце-нтної ставки. Остання ж передбачає фіксований рівень державних витрат і податків. Тому за зміни останніх крива буде відповідно зміщуватися: при зростанні державних витрат— вгору і вправо, при зростанні податків вліво і вниз, і навпаки.

Крива ^М показує співвідношення між ставкою процента й рі-внем доходу, яке виникає на грошовому ринку. Цей взаємозв'язок описується теорією переваги ліквідності штерпретащєю кеи-нсіанської моделі процента. Вплив фіскальної і грошово-кредитної політики держави може змінювати криву LM . Рівновага наступає за процентної ставки (RQ) І рівня доходу (YQ) у точці (Ео) при умові задоволення рівноваги як грошового так і товарного рин-ків. Ця модель показує вплив державного регулювання на націона-льну економіку через механізм бюджетно-податкової і кредитно-фОШОВОЇ політики.